Sesja XXIX/09

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od dnia 26 lutego 2009 r. do 25 marca 2009 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.          Ustalano porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·          podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·          podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności do nieruchomości zajętych pod pas drogowy,
·          podpisano umowę na wykonanie podziałów geodezyjnych na terenie powiatu białostockiego z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu,
·          zapoznano się z zawiadomieniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnieniach inwestycji polegającej na budowie budynków na potrzeby uzdrowiska w Supraślu,
·          podpisano i przesłano do Ministra Skarbu Państwa „Informację dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego”,
·          podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą zagospodarowanie skarpy nadrzecznej,
·          podjęto 3 uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
·          zapoznano się z zawiadomieniem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wznowienia postępowania odnośnie nabycia z mocy prawa przez Powiat nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe w obrębie Rybniki i Sochonie.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·          podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Suraż,
·          podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Juraszki-Lubejki”,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Juchowiec Kościelny w sprawie realizacji inwestycji drogowej na przedłużeniu ul. Mickiewicza do miejscowości Stanisławowo,
·          udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Rogowo w sprawie dokończenia drugiej części drogi asfaltowej przez wieś,
·          podjęto uchwałę w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku,
·          podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Juchnowiec Kościelny-Stacja Lewickie”,
·          przyjęto korektę rozliczenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych udzielonej Gminie Gródek w 2008 r.,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Łap w sprawie budowy drogi powiatowej łączącej Płonkę Kościelną i Płonkę Matyski,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Supraśla w sprawie kontynuacji robót przy poprawie przejezdności drogi Podsupraśl-Surażkowo,
·          podpisano wystąpienie do Prezydenta Miasta o realizację infrastruktury drogowej łączącej miejscowość Porosły z ul. Elewatorską,
·          udzielono odpowiedzi Radnej Powiatu w sprawie naprawy nawierzchni żwirowej drogi powiatowej Mostowlany-Wierobie,
·          udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców Łuplanki, Szymek i Leonowicz w sprawie naprawy drogi,
·          omówiono sprawę ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·          zapoznano się z ofertą przeprowadzenia procesu przekształcenia zakładu opieki zdrowotnej w spółkę,
·          przyjęto rozliczenie z dotacji udzielonej SP ZOZ w Łapach na opłatę wstępną zakupu samochodu przeznaczonego głównie na potrzeby Stacji Dializ,
·          zapoznano się z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi skierowanymi przez PCPR do PSSON START oraz podpisano pismo w sprawie uregulowania zatrudnienia specjalisty o odpowiednich kwalifikacjach,
·          podpisano umowę w sprawie współfinansowania w 2009 r. kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej,
·          podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia w 2009 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Czarnej Białostockiej,
·          podpisano wystąpienie do PSSON START w sprawie wyodrębnienia rachunku bankowego,
·          zapoznano się z pismem Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielenia warunkowego zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka w Krasnem,
·          rozpatrzono 2 wnioski Dyrektora DPS w Uhowie w sprawie przyznania środków finansowych na modernizację kotłowni i kuchni,

·          podpisano wystąpienie o finansowanie projektu dotyczącego wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną

V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

·          podpisano aneks do umowy zawartej z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej,
·          podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy w ramach Projektu „Szkoła kluczowych kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”,
·          podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”,
·          podjęto decyzję o nie przystąpieniu do projektu edukacyjnego proponowanego przez Centrum Szkoleń i kompetencji z Nowego Sącza,
·          podjęto uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki,
·          podpisano umowę z Gminą Zawady na realizację wspólnego zadania publicznego p.n.: „IV Edycja Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków Ośmiu Wspaniałych”,
·          przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej na realizację imprezy „X Powiatowy Przegląd Zespołów Kolędniczych w Czarnej Białostockiej”,
·          przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej Powiatu Białostockiego,
·          zaakceptowano i podpisano wniosek do Podlaskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora placówki kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu,
·          rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w sprawie współorganizacji „Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach” (dofinansowanie 980 zł),
·          zaakceptowano koncepcję Organizacji VI Powiatowej Spartakiady Samorządowej Powiatu Białostockiego,
·          zaakceptowano organizację Eliminacji Powiatowych Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
·          zatwierdzono regulamin konkursu informatycznego „II Podlaskie Potyczki Informatyczne 2009”,
·          zapoznano się z protokołami kontroli obiektów szkolnych po przerwie zimowej w roku szkolnym 2008/2009,
·          rozpatrzono wniosek Dyrektora ZSM w Łapach o dofinansowanie organizacji II Konkursu Gazetek Szkolnych Województwa Podlaskiego p.n.: „Po prostu piszemy”,
·          zapoznano się z analizą opisową z działalności bibliotek publicznych powiatu białostockiego za 2008 r. przysłaną przez Kierownika Biblioteki Publicznej Powiatu Białostockiego.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·          przyjęto informację z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 r.,
·          rozpatrzono wnioski Naczelników Wydziałów Starostwa Powiatowego i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu o dokonanie zmian w budżecie na 2009 r.,
·          podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.,
·          wytypowano banki do złożenia ofert cenowych na udzielenie i obsługę kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
·          zaakceptowano wnioski o udzielenie zamówienia na kredyty termomodernizacyjne,
·          podpisano wnioski do Banku Ochrony Środowiska SA na udzielenie kredytu na termomodernizację szkoły i internatu Centrum Edukacji w Supraślu,
·          podpisano wnioski do BGK o wypłatę premii termomodernizacyjnych,
·          podpisano wystąpienie do RIO o wydanie opinii w sprawie spłaty kredytów termomodernizacyjnych,
·          podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia 2-ch członków Zarządu do zawarcia umów kredytowych z BOŚ SA na termomodernizację internatu i szkoły w Supraślu,
·          podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2008 rok.
VII. Ponadto Zarząd:
·          przyznał premie za miesiąc marzec 2009 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·          rozpatrzył wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·          brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·            posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
·          uroczystej sesji Rady Miejskiej w Sokółce,
·          spotkaniu biznesowym na temat „Bezinwestycyjne narzędzia walki z kryzysem”,
·          otwarciu Podlaskich Targów Turystycznych organizowanych przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną,
·          spotkaniu w ZNTK w Łapach w sprawie debaty nad zagrożeniem upadkiem Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego.
Białystok dnia 24.03.2009 r.
                                                                                                         Starosta Powiatu Białostockiego
                                                                                                                    Wiesław Pusz
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-03-2009

Data udostępnienia w BIP: 30-03-2009 15:16

Data modyfikacji informacji: 30-03-2009 15:16