Sesja Nr XXIII/2012

  

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

 

W okresie od 20 września 2012 r. do 24 października 2012 r. Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:


 

I. Ustalano porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.


 

II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • podjęto decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla nieruchomości wchodzących w skład drogi powiatowej,

 • przyjęto informację Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
  w sprawie przetargu przeprowadzonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Michałowie,

 • podjęto uchwałę w sprawie przygotowania zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego na lata 2013-2015,

 • podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

 • zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie darowizny części działki nr 163/2 położonej w Supraślu,

 • podjęto decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości wchodzących w skład drogi Barszczewo-Ogrodniki,

 • zajęto stanowisko w sprawie podziału działki położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej,

 • zapoznano się z informacją w sprawie działki położonej w Supraślu, zajętą pod stację transformatorową,

 • zapoznano się z zawiadomieniami i decyzjami Wojewody Podlaskiego dotyczącymi nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

 • zapoznano się z postanowieniem Burmistrza Choroszczy w sprawie zaopiniowania podziału nieruchomości zajętej pod drogę powiatową.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania wniosków składanych o dofinansowanie z NPPDL w 2013 roku,

 • podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wasilków na przebudowę drogi powiatowej Wasilków-Wólka Poduchowna-Mostek Rybniki,

 • podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy ulic gminnych w miejscowości Waliły Stacja,

 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Tykocina w sprawie zasad współfinansowania inwestycji drogowych w 2014 roku,

 • podpisano umowę z Gmina Zawady w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na przebudowę drogi powiatowej do Nowego Grabowa,

 • rozwiązano porozumienie zawarte z Gminą Zawady w sprawie zarządzania ulicą Sienkiewicza w Zawadach,

 • udzielono odpowiedzi na pismo Radnej Gminy Gródek w sprawie modernizacji odcinka drogi powiatowej we wsi Załuki,

 • rozpatrzono pismo Pana Jana Łukszy w sprawie przebudowy drogi w Michałowie,

 • podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania drogą powiatową na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną w miejscowości Kowale,

 • podpisano oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia zawartego z Gminą Suraż w dniu 3 października 2011 r.,

 • zawarto umowę z Gminą Łapy o udzielenie pomocy przez Gminę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Granicznej i 3 Maja w Łapach,

 • udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie odbudowy drogi powiatowej Sielachowskie-Osowicze,

 • przyjęto rozliczenie realizacji projektuPrzebudowa odcinków ulic w Jurowcach ul. Wiejskiej i Polnej,

 • podpisano informację rzeczowo-finansową o przebiegu realizacji przebudowy mostu w ciągu drogi Wólka-Biele oraz WasilkówMostek - Rybniki.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 • podpisano umowę z Fundacją „Centrum Rozwoju Medycyny” w sprawie darowizny pieniężnej dla DPS w Choroszczy,

 • podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności w 2011 r. WTZ w Nowej Woli,

 • podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności w 2011 r. WTZ w Czarnej Białostockiej,

 • podpisano aneks do umowy zawartej z Pogotowiem Opiekuńczym OPOKA na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Wasilkowie,

 • podpisano aneksy do umów o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania działalności WTZ w Czarnej Białostockiej oraz w Ogrodniczkach,

 • podpisano aneks do Porozumienia zawartego z Miastem Białystok w sprawie pokrywania w 2012 roku kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach pochodzących z terenu Miasta Białegostoku,

 • podpisano dokumenty związane z rozliczeniem środków finansowych przyznanych Gminie Tykocin na zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych,

 • podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do odbioru pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,

 • zapoznano się z zawiadomieniem Wydziału Architektury w sprawie wydania pozwolenia na rozbiórkę komina przez SP ZOZ w Łapach,

 • podpisano pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie rezygnacji z przystąpienia do realizacji projektuAktywna integracja w powiecie białostockim,

 • przyjęto rozliczenie projektu realizowanego przez Gminę Turośń Kościelna w ramachProgramu Wyrównywania Różnic między Regionami,

 • podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania umów w ramach pilotażowego programuAktywny Samorząd,

 • podpisano wystąpienia do gmin o zabezpieczenie środków na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej,

 • zapoznano s z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.

V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • podjęto 2 uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach,

 • zapoznano się z protokółami z kontroli obiektów szkolnych po okresie przerwy wakacyjnej,

 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na organizację II Rajdu Rowerowego w Karakulach,

 • podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie,

 • podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Białostockiego nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki,

 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki,

 • zatwierdzono nabór do II LO dla Dorosłych w Zespole Szkół w Czarnej Białostockiej,

 • podpisano wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,25 % rezerwy,

 • podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do przyznania Nagrody Starosty Białostockiego oraz uchwałę w sprawie przyznania tej Nagrody,

 • przyjęto rozliczenie przekazanej dotacji na realizację zadaniaKupalnoczkawraz z obchodami 10-lecia działalności zespołu KALINKA,

 • rozpatrzono wniosek Dyrektora ZSM w Łapach w sprawie zainstalowania monitoringu wizyjnego na zewnątrz budynku szkoły,

 • rozpatrzono pismo Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w sprawie zwiększenia budżetu w celu zakupu samochodu do nauki jazdy,

 • podpisano pismo do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia z upośledzeniem umysłowym.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • rozpatrzono wnioski dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie zmian w budżecie,

 • zapoznano się z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonej przez Zarząd Powiatu informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2012 r.

 • zaakceptowano projekt planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na 2013 rok oraz skierowano go do Prezydenta Miasta Białegostoku,

 • podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej PLAN WYKONAWCZY,

 • podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

 • zapoznano się z uchwałą Kolegium RIO w Białymstoku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego.

VII. Ponadto Zarząd:

 • przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego za miesiąc wrzesień 2012 r.,

 • udzielił pełnomocnictw procesowych Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,

 • podpisał umowę z OSP w Siekierkach w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie inwestycji,

 • rozpatrzył pismo CARITAS Archidiecezji Łomżyńskiej o przyznanie dotacji na przebudowę Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego,

 • zapoznał się z informacją Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie budżetu partycypacyjnego,

 • zapoznał się zRaportem z analizy i ocenyryzyka dokonanej na podstawie zbiorczego rejestru ryzyk zidentyfikowanych w Starostwie Powiatowym w Białymstoku w 2012 roku,

 • zaakceptował projekt „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015”,

 • zapoznał się z pismem komendy Miejskiej Policji w sprawie uwzględnienia w budżecie powiatu na rok 2013 środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców,

 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch członków do podpisania wniosku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,

 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • Łapskim Forum Rynku Pracy,

 • Poplenerowej Wystawie malarskiejBarwy Niemczyna,

 • Jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy,

 • Uroczystej inauguracji roku akademickiego 2012/2013 Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku,

 • Cyklu koncertów VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,

 • Obchodach Dni Jedności Rolniczej w Sanktuarium w Świętej Wodzie,

 • Podsumowaniu konkursu powiatowegoWczoraj i dziś. Dziedzictwo Kulturowe powiatu białostockiego i Białegostoku” – w Starostwie Powiatowym ul. Borsucza 2,

 • Konferencji p.t.: „Centra Aktywizacji Zawodowej – pierwsze doświadczenia”,

 • Promocji płytyMoje Podlasie” – Dom Kultury w Czarnej Białostockiej,

 • Uroczystym ślubowaniu uczniów klas I w Szkole Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,

 • Spotkaniu upamiętniającym 13 lat partnerstwa Gminy Supraśl z Gminą GroBenkneten,

 • Uroczystym poświęceniu Hospicjum Domowego Św. Proroka Eliasza w Nowej Woli,

 • Posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w PUP w Białymstoku,

 • Posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,

 • Podsumowaniu wojewódzkich ćwiczeń zarządzania kryzysowego (dotyczących procedur w przypadkach zdarzeń z materiałami niewiadomego pochodzenia),

 • Konferencji n.t.: „Prawdziwa Europa Regionów a Rozwój Polski Wschodniej”,

 • VI Dorocznym Koncercie Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,

 • Otwarciu Podlaskiego Parku Przemysłowego w Czarnej Białostockiej.


 

Białystok, 23.10.2012 r.

Starosta Powiatu Białostockiego

Wiesław Pusz

 

 


 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego -Wiesław Pusz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-10-2012

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2012 12:00

Data modyfikacji informacji: 04-12-2012 14:55