Sesja XLIV/10

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
            W okresie od dnia 25 marca 2010 r. do dnia 21 kwietnia 2010 r.  Zarząd Powiatu obradował na 4posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.         Ustalano porządek obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·         podjęto uchwałę w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na cel publiczny,
·         podpisano umowę z Gminą Zawady na wydzierżawienie działek stanowiących własność Powiatu Białostockiego,
·         zapoznano się z zawiadomieniami i decyzjami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·         podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna na dofinansowanie zadania „Wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych Trypucie i Tołcze”,
·         podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·         podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·         udzielono upoważnienia do przeprowadzenia rokowań o nabycie na rzecz Powiatu prawa własności nieruchomości sąsiadującej z posesją zajmowaną przez ZSM w Łapach,
·         podpisano aneks do umowy oraz protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Strękowej Górze na rzecz Gminy Zawady,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej w sprawie nieodpłatnego użyczenia lokalu budynku ZS w Czarnej Białostockiej.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·         udzielono odpowiedzi na pismo PPHU RODEX w sprawie remontu dróg i mostu,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zmiany zapisów w umowie na częściowe pokrycie kosztów wykonania dokumentacji,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie sporządzenia aneksu do porozumienia o przekazanie zarządzania drogą powiatową ul. Fabryczna oraz częściowego pokrycia kosztów przebudowy tej ulicy,
·         zapoznano się z uchwałami podjętymi przez Radę Gminny Juchnowiec Kościelny w sprawie dofinansowania przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy,
·         podpisano decyzję w sprawie opinii związanej z przebudową drogi powiatowej w m. Kopisk,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Izby Przemysłowo-Handlowej dotyczące przekazania informacji o inwestycjach drogowych przewidzianych do realizacji w najbliższych latach,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Poświętne w sprawie wykonania remontu drogi powiatowej na odcinku Poświętne-Brzozowo Stare,
·         podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej w m. Czarna Wieś Kościelna”,
·         podpisano wystąpienia do jednostek samorządowych w sprawie podania informacji o poniesionych kosztach związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,
·         podpisano umowy z Gminami: Juchnowiec Kościelny, Supraśl, Turośń Kościelna, Poświętne w sprawie udzielenia pomocy przez w/w Gminy na przebudowę dróg powiatowych,
·         podpisano deklarację o dotrzymaniu terminu realizacji zadania zgłoszonego do wniosku o dofinansowanie z NPPDL dotyczącego drogi na odcinku Topolany - droga nr 65,
·         podpisano porozumienie w sprawie przekazania pomiędzy zarządcami dróg zarządzania drogą powiatową ul. Fabryczna w Czarnej Białostockiej.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·         upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania wystąpienia oraz wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” (gminy oraz CE Supraśl i DPS Czerewki),
·         podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Czarna Białostocka o dofinansowanie projektu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami”,
·         przy udziale Dyrektora DPS w Czerewkach omówiono potrzeby placówki w zakresie inwestycji szczególnie przebudowy kotłowni,
·         przy udziale Dyrektora SP ZOZ w Łapach, przeanalizowano potrzeby szpitala w zakresie najpilniejszych inwestycji oraz podpisano 2 umowy na dofinansowanie termomodernizacji budynku przychodni oraz remontu oddziału wewnętrznego,
·         zapoznano się z wykazem pojazdów samochodowych będących na stanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
·         przyjęto informację o wynikach kontroli przeprowadzonej przez Rzecznika Praw Dziecka w Domu Dziecka w Supraślu,
·         przyjęto informację Dyrektora DPS w Czerewkach o rozwiązaniu umowy najmu.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·         podpisano pismo w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2010 roku przypadającej na jednego ucznia Zespołu Szkół Zawodowych w Wasilkowie,
·         rozpatrzono wnioski złożone przez Dyrektorów szkół, dotyczące sfinansowania z rezerwy 0,6 % Ministerstwa Edukacji Narodowej remontów zaplecza dydaktycznego,
·         upoważniono Starostę Powiatu do złożenia wniosków o dofinansowanie remontów ze środków w/w rezerwy MEN,
·         zaakceptowano wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji udzielonej dla Gmin na realizację zadania publicznego,
·         podpisano aneks do umowy zawartej w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej,
·         podpisano 2 aneksy do umów o dofinansowanie projektów realizowanych przez szkoły prowadzone przez Powiat Białostocki,
·         zapoznano się z informacją o przeprowadzonych przeglądach obiektów szkolnych po okresie przerwy zimowej,
·         zatwierdzono regulamin Konkursu informatycznego p.n.: „III Podlaskie Potyczki Informatyczne”,
·         podpisano pisma do dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011,
·         podpisano 3 aneksy do umów zawartych o dofinansowanie projektów w ramach Priorytetu IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”,
·         przy udziale Dyrektora ZS w Czarnej Białostockiej omówiono zakres potrzeb inwestycyjnych i remontowych obiektu szkolnego,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Dyrektora ZS w Czarnej Białostockiej dotyczące problemów związanych z wynajmem pomieszczeń,
·         zapoznano się z wynikami przetargów na ocieplenie budynków LO w Łapach oraz omówiono pilne potrzeby w zakresie remontów budynków w tej placówce,
·         podpisano 2 wnioski o dofinansowanie projektów „Moja szansa” oraz „Wiedza-rozwój-sukces”,
·         podpisano umowy z Gminami Choroszcz oraz Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej w zakresie prowadzenia badań programem „Widzę i słyszę”,
·         podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na poszerzenie zakresu uprawnień Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach,
·         zaakceptowano regulamin VII Powiatowej Spartakiady Samorządowej Powiatu Białostockiego,
·         rozpatrzono pismo Dyrektora CE w sprawie organizacji zawodów jeździeckich,
·         podjęto 2 uchwały w sprawie powołania Komisji Konkursowych do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie kultury oraz w zakresie sportu i kultury fizycznej,
·         rozpatrzono pismo Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie współorganizacji imprez sportowych - Bieg Uliczny oraz I Narwiański Triatlon bagienny,
·         podjęto decyzję o dofinansowanie kosztów organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
·         zaakceptowano decyzję Dyrektora ZSM w Łapach o zbycie zbędnych środków transportu.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·         rozpatrzono wnioski dyrektorów Wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie dokonania zmian w budżecie w 2010 r.,
·         podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
·         podjęto uchwałę w sprawie korekty rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2009 rok,
·         podjęto  uchwałę  dotyczącą  korekty  uchwały  Nr  509/10 ZPB z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2010 rok,
·         zapoznano się z Uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok.
VII.  Ponadto Zarząd:
·         zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej,
·         przyjął informację dotyczącą Konkursu na hasło reklamowe Powiatu Białostockiego,
·         przyjął sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Gminy Dobrzyniewo Duże,
·         udzielił upoważnienia Staroście do załatwiania spraw związanych z uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku położonego przy ul. Branickiego,
·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·         brał udział w obchodach Rocznicy Wydarzeń Katyńskich oraz uroczystościach pogrzebowych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
 
    S t a r o s t a
                                                                                        Powiatu Białostockiego
                                                                                        Wiesław Pusz
Białystok, dnia 21 kwietnia 2010 r.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz-Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-04-2010

Data udostępnienia w BIP: 05-05-2010 11:47

Data modyfikacji informacji: 05-05-2010 11:47