Sesja Nr VI/2015

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od dnia 25 lutego 2015 r. do dnia 26 marca 2015 r. Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady VI Sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego zmieniających uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.
 2. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
 3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Promocji i Rozwoju Rady Powiatu Białostockiego.
 4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 8. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zgłoszenie kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku.
 9. Zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej – informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2015 rok.
 10. Zaakceptowano Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej – informację z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku i innych powiatowych jednostek organizacyjnych pieczy zastępczej za 2014 rok. Wykaz potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na 2015 rok.
 11. Zaakceptowano Sprawozdanie z wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za 2014 r.
 12. Zaakceptowano Sprawozdanie o realizacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2013-2015” za rok 2014.
 13. Przedstawiono porządek obrad VI sesji Rady Powiatu Białostockiego.
II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano pismo do POSiR w Supraślu w sprawie udzielenia odpowiedzi Polskiemu Stowarzyszeniu Łucznictwa Konnego.
 2. Udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia na terenie Miasta Białegostoku.
 3. Udzielono odpowiedzi na pismo Fundacji św. Marcina w Warszawie w sprawie możliwości wydzierżawienia nieruchomości w Supraślu.
 4. Udzielono odpowiedzi na pismo Gminy Supraśl w sprawie budowy kanału deszczowego na działce należącej do Powiatu Białostockiego.
 5. Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 6. Zapoznano się z informacją w sprawie działki nr 624 położonej w Supraślu i zobowiązano Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości do przedstawienia opinii w zakresie złożenia skargi kasacyjnej.
 7. Zaakceptowano formę konkursu na budowę siedziby Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
 8. Zapoznano się z Decyzją Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 marca 2015 r. dotyczącą nabycia z mocy prawa przez przedsiębiorstwo państwowe PKP w Warszawie prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego nr 680/1 o pow. 18,6738 ha położonego w obrębie Grodek, gm. Gródek – w części stanowiącej obecnie działkę nr 680/33 o pow. 0,1736 ha zajętą pod drogę powiatową Nr 1448B.
 9. Podpisano ogłoszenie o publicznym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 193 o pow. 0,17 ha, położonej w obrębie Jałówka, gm. Michałowo.
 10. Podpisano informacje do Ministra Skarbu Państwa dotyczącą przekształceń i prywatyzacji mienia powiatowego.
 11. Podpisano zlecenie podziału działki nr 707 położonej przy ul. Borsuczej w Białymstoku.
 12. Podpisano zlecenie podziału działki nr 164/17 położonej w Supraślu, w celu wydzielenia obszaru objętego projektem finansowanym ze środków unijnych.
 13. Udzielono upoważnienia Staroście Powiatu Białostockiego do podpisania pisma skierowanego do Jednostki Strzeleckiej w Białymstoku dotyczącego możliwości użyczenia, w ramach szkolenia młodzieży, budynku przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku.
 14. Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg do zaciągania zobowiązań.
 2. Podpisano Postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi na odcinku Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne wraz z budową mostu na rzece Białej.
 3. Podpisano uprawomocnienia Postanowień w sprawie zaopiniowania wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w Gąsówce Starej oraz budowie drogi gminnej ul. 1 Maja w Uhowie. 
 4. Podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1488 B na odcinku Chodory-Dołki (gm. Turośń Kościelna)”.
 5. Podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504 B (gm. Turośń Kościelna)”.
 6. Podpisano umowę z Gminą Suraż w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509 B Zawyki – Zawyki Ferma (gm. Suraż)”.
 7. Podpisano umowę z Gminą Tykocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę
  dla Powiatu Białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380 B na odcinku Tykocin-Złotoria.
 8. Podpisano umowę z Gminą Tykocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (gm. Tykocin).
 9. Podpisano umowę z Gminą Tykocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B na odcinku Tykocin-Rzędziany.
 10. Podpisano Postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na: „Przebudowie ulicy Plac T. Kościuszki w Supraślu wraz z niezbędną infrastrukturą”.
 11. Podpisano Postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Budowa drogi w miejscowości Łapy Kołpaki od drogi wojewódzkiej Nr 681 do ul. Kruczkowskiego w Gąsówce Starej Kolonii”.

IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie wypowiedzenia umowy o zarządzanie Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.
 3. Podpisano umowę z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli.
 4. Udzielono upoważnienia dwóm członkom Zarządu do podpisania wniosku do Wojewody Podlaskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego w ramach Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2015 r.
 6. Podpisano aneks do umowy Nr 2/P/2015 zawartej z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.
 7. Podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.
 8. Podpisano porozumienie z Powiatem Hajnowskim w sprawie pokrywania w 2015 r. kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Nowej Woli, pochodzących z terenu Powiatu Hajnowskiego – w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 9. Podpisano porozumienie z Miastem Białystok w sprawie pokrywania w 2015 r. kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych START w Białymstoku - w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 10. Podpisano aneks do umowy nr I/WTZ zawartej z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Ogrodniczkach.
 11. Podpisano aneks do umowy nr III/WTZ z Fundacją Podlaskie Hospicjum Onkologiczne o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Nowej Woli.
 12. Podpisano aneks do umowy nr II/WTZ ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Czarnej Białostockiej.
 13. Podpisano informację kierowaną do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dot. zapotrzebowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.
 14. Podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności w 2014 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej prowadzonego przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej.
 15. Podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności w 2014 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku.
 16. Podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności w 2014 r. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.
 17. Rozpatrzono wniosek o realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz udzielono upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 2. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na realizację Koncepcji udostępniania lasu pn. „Zielony Punkt Kontrolny”.
 3. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na realizację zadania „Ulec wyobraźni uruchomić dłonie… osobiste art-spotkania z folklorem”.
 4. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na realizację zadania „Koszykówka dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu białostockiego”
 5. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na realizację zadania „Podzielmy się historią znad Supraśli i Sokołdy”.
 6. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na realizację przez Książnicę Podlaską zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie powiatu białostockiego.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa (Dyrektor ZSM w Łapach).
 8. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 9. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 10. Podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia dotacji na realizację wspólnego zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży „Barwy Folkloru”.
 11. Podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. Eliminacje Powiatowe XXIII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”.
 12. Zatwierdzono Regulamin Konkursu Informatycznego „VIII Podlaskie Potyczki Informatyczne 2015”.
 13. Zapoznano się z informacją dotycząca zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 14. Podpisano pismo dotyczące ustalenia dotacji na rok 2015 dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wasilkowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży.
 15. Udzielono upoważnienia do podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Miłośników Musica Sacra w Białymstoku na zadanie p.n.: „XII Podlaski Festiwal Wielkanocny”.
 16. Podjęto uchwałę w sprawie częściowego ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 17. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Chóralnej „CANTICA CANTAMUS” w Białymstoku z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację zadania p.n.: „I Prezentacje Muzyki Polskiej Wojciech Kilar In memoriam”.
 18. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Urzędowi Miejskiemu w Tykocinie z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację zadania p.n.: VIII Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”.

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Rozpatrzono pozytywnie wniosek Dyrektora PZD o dokonanie zmian w budżecie.
 2. Przyjęto rozliczenie przekazanej dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego Gminie Gródek.
 3. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu dla SP ZOZ w Łapach na zakup aparatury i sprzętu medycznego.
 4. Zapoznano się z Informacją Ministra Finansów w sprawie rocznych kwot części subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
 5. Udzielono odpowiedzi na pismo Dyrektora POSiR „Bukowisko” dotyczące przesunięcia terminu płatności opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomością.
 6. Podpisano ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji z budżetu powiatu białostockiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2014 rok.
 9. Podjęto uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2014 rok.
 10. Podjęto uchwałę w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2014 rok.

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Podpisał wniosek do WFOŚiGW na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej – „Odkryj nasz skarb – poznaj przyrodę powiatu białostockiego”.
 2. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań.
 3. Zapoznał się z raportem z realizacji „Programu Ochrony Środowiska Gminy Gródek na lata 2011-2014” za okres 2013-2014.
 4. Brał udział w spotkaniu z Burmistrzem Choroszczy w sprawie inwestycji na terenie gminy Choroszcz.
 5. Udzielono pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu – Hannie Nikitiuk – do sporządzenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie z dnia 26.01.2015 r.
 6. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim oraz powiecie miasto Białystok (I)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 7. Brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
 8. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                          

Antoni Pełkowski

Białystok, 25.03.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego - Antoni Pełkowski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2015

Data udostępnienia w BIP: 01-04-2015 13:38

Data modyfikacji informacji: 01-04-2015 13:38