Informacja za okres od dnia 14 lutego do dnia 20 marca 2018 r.

 

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

W okresie od dnia 14 lutego do dnia 20 marca 2018 r. Zarząd Powiatu obradował na pięciu posiedzeniach (w dniu: 20 i 27 lutego oraz w dniu 6, 13 i 20 marca 2018 r.) w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (LIV sesja RPB).
 2. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku (LIV sesja RPB).
 3. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (LIV sesja RPB).
 4. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (LV nadzwyczajna sesja RPB).
 5. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (LVI sesja RPB).
 6. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028 (LVI sesja RPB).
 7. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych odcinków dawnych dróg wojewódzkich w Gminie Michałowo (LVI sesja RPB).
 8. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2287B – ul. Mickiewicza w Choroszczy na odcinku od ul. Rynek 11 Listopada do ul. Baczyńskiego) (LVI sesja RPB).
 9. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (dot. przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B – ul. Dominikańska w Choroszczy) (LVI sesja RPB).
 10. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (dot. rewitalizacji i przebudowy ul. Rynek 11 Listopada w Choroszczy) (LVI sesja RPB).
 11. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (LVI sesja RPB).
 12. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Białostockiego (LVI sesja RPB).
 13. Zaakceptowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków umarzania w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej (LVI sesja RPB).
 1. Zapoznano się z porządkiem obrad LVI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

  II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
  1. Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Białymstoku o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
  2. Podpisano wnioski skierowane do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
  3. Podpisano deklarację na podatek od nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej.
  4. Podpisano wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego o podjęcie zawieszonego postępowania (dot. potwierdzenia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Dąbrówki, gm. Wasilków).
  5. Podpisano wniosek skierowany do Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny o stwierdzenie nabycia spadku (dot. nieruchomości położonej w obrębie Konowały, gm. Choroszcz, zajętej pod drogę powiatową).
  6. Podpisano wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego o podjęcie zawieszonego postępowania (obr. Dąbrówki, gm. Wasilków).
  7. Podpisano wniosek skierowany do Burmistrza Michałowa dotyczący podziału nieruchomości położonej na terenie Michałowa.
  8. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony (wyrażenie zgody na zawarcie przez ZS w Michałowie z firmą KAROL – przewozy pasażerskie umowy najmu pomieszczenia znajdującego się w części biurowej budynku posadowionego przy ul. Leśnej 1 w Michałowie) (uchwała nr 772/2018 z dnia 20.02.2018 r.).
  9. Podpisano decyzję o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomością położoną w obrębie Juszkowy Gród, gm. Michałowo.
  10. Podpisano decyzję dotyczącą wygaśnięcia z mocy prawa, ustanowionego na rzecz Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, prawa trwałego zarządu w odniesieniu do nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wola, gm. Michałowo.
  11. Podpisano wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (dot. regulacji stanu prawnego drogi powiatowej Nr 1469B; obr. Dobrzyniówka, gm. Zabłudów).
  12. Podpisano umowę najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
  13. Podpisano umowę użyczenia części budynku położonego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1 na rzecz PCPR w Białymstoku.
  14. Podpisano umowę dzierżawy części nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego 3 z firmą „Dary Natury” w Korycinach.
  15. Podpisano pismo dotyczące wyjaśnienia żądania wpisu prawa trwałego zarządu nieruchomościami drogowymi na rzecz PZD w Białymstoku.
  16. Podjęto uchwałę w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę wojewódzką (dot. nieruchomości położonych w obrębie Markowszczyzna, gm. Turośń Kościelna o pow. 0,0074 ha, stanowiące własność Powiatu Białostockiego, przejęte z mocy prawa na własność Województwa Podlaskiego) (uchwała nr 783/2018 z dnia 13.03.2018 r.).
  17. Podpisano umowy z: Zarządem Spółki do Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Wspólnoty Leśnej Wsi Ogrodniczki, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Supraśl oraz Gminą Supraśl dotyczące współfinansowania prac geodezyjnych w zakresie opracowania projektu scalenia gruntów obejmujących szachownicę leśną obrębu Ogrodniczki wraz z gruntami Wspólnoty Leśnej i Gruntowej wsi Ogrodniczki.
  18. Podpisano zgodę na udostępnienie budynku znajdującego się w Białymstoku przy ul. Geodetów 1, do szkolenia taktycznego na rzecz Jednostki Wojskowej 4101 w Lublińcu.
  19. Podpisano pismo dotyczące rozwiązania umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku zawartej z TopMed s.c.

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany-Turczyn ze zjazdami, wraz z rozbiórką, budową i przebudową przepustu i infrastruktury technicznej (gm. Juchnowiec Kościelny) (postanowienie nr 771/2018 z dnia 20.02.2018 r.).
 2. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulic na terenie Michałowa wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego” (postanowienie nr 777/2018 z dnia 27.02.2018 r.).
 3. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej
  nr 1389B w m. Jaworówka”.
 4. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Tykocin Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin-Złotoria, Etap I”.
 5. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pod nazwą „Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 139523B – ulicy Kościelnej, z drogą powiatową
  Nr 1392B – ulicą Pogodną w Nowym Aleksandrowie wraz z przebudową gazociągu” (postanowienie nr 780/2018 z dnia 06.03.2018 r.).
 6. Podpisano oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia w zakresie powierzenia gminie Zawady zarządzania drogą powiatową Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo.
 7. Podpisano oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia w zakresie powierzenia gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i częściowego finansowania zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1389B w m. Jaworówka”.
 8. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Turośń Kościelna Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1501B – Etap II”.
 9. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Turośń Kościelna Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1555B przez wieś Dołki”.
 10. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Łapy Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1527B  w miejscowości Gąsówka Osse z drogą gminną Nr 106560B Gąsówka Osse – Płonka Kościelna”.
 11. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Łapy Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1527B w m. Gąsówka - Skwarki”.
 12. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Wasilków Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1394B droga nr 8 – Sielachowskie – Osowicze, Etap I”.
 13. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Wasilków Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1418B w m. Rybniki – kontynuacja robót”.
 14. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Wasilków Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w Dąbrówkach Etap I”.
 15. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Jasionówka na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 425 – wieś Krasne Stare”.
 16. Podpisano protokół uzgodnień z gminą Tykocin dotyczący zawarcia umowy darowizny nieruchomości, położonej w obrębie m. Tykocin, gm. Tykocin.
 17. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Poświętne Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1565B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Gabrysin-Wilkowo”.
 18. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1552B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1538B do ul. Kolonia Gaj”.
 19. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez wieś Konowały”.
 20. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Budowę drogi powiatowej Nr 1551B: droga 8 – Porosły - Krupniki”.
 21. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1536B – przejście przez wieś Kruszewo”.
 22. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w m. Klepacze ul. Kolejowa”.
 23. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Choroszcz Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B Czaplino – Niewodnica Kościelna – Etap II”.
 24. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Supraśl Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475B na odcinku Sobolewo - Henrykowo”.
 25. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Supraśl Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Al. Niepodległości i Al. Niepodległości w Supraślu – Etap II”.
 26. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Supraśl Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1429B na odcinku Ciasne-Ogrodniczki”.
 27. Podpisano umowę partnerską w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”.
 28. Podpisano pismo skierowane do Burmistrza Czarnej Białostockiej dotyczące podpisania umowy związanej z realizacją zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1426B Chmielnik-Łapczyn – Brzozówka Strzelecka – Przewalanka – droga krajowa nr 8”.

  IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
 1. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej SP ZOZ w Łapach z przeznaczeniem na budowę, przebudowę i rozbudowę SP ZOZ w Łapach.
 2. Podpisano aneks do umowy zawartej z SP ZOZ w Łapach (dotyczy wysokości dotacji przeznaczonej na budowę, przebudowę i rozbudowę SP ZOZ w Łapach z uwzględnieniem współczynnika P0=0,9748).
 3. Podpisano oświadczenie dotyczące trwałości projektu – Budowa i wyposażenie SOR oraz lądowiska dla śmigłowców LPR w Samodzielnym Publicznym ZOZ w Łapach, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ww. projektu ze środków EFRR w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (uchwała nr 770/2018 z dnia 20.02.2018 r.).
 5. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach za 2017 r.
 6. Podpisano wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektu w ramach obszaru G „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Działania samorządu powiatu białostockiego na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy osobom z niepełnosprawnościami w roku 2018” – projekt PUP w Białymstoku.
 7. Podpisano wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru D „Programu wyrównywania różnic między regionami III”  - Zakup pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych do Domu Pomocy Społecznej w Jałówce i w Uhowie.
 8. Podpisano wystąpienie w sprawie uczestnictwa samorządu powiatowego w realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” dotyczące projektu Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” prowadzącego Warsztat Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach w ramach Obszaru D - Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach.
 9. Podpisano aneks do umowy zawartej z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Ogrodniczkach.
 10. Podpisano aneks do umowy zawartej z Fundacją Nowa Wola o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Nowej Woli.
 11. Podpisano aneks do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ  w Ogrodniczkach.
 12. Podpisano aneks do Porozumienia zawartego z Miastem Białystok w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników WTZ pochodzących z terenu Powiatu Białostockiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 13. Podjęto uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2018 r. (uchwała nr 784/2018 z dnia 13 marca 2018 r.).
 14. Podpisano umowę w sprawie udzielenia w 2018 r. przez Gminę Gródek pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 15. Podpisano umowę w sprawie udzielenia przez Gminę Poświętne pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności bieżącej WTZ funkcjonującego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.


  V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego:
 1. Podpisano umowę z Miastem Białystok dotyczącą pomocy finansowej w formie dotacji celowej na wkład własny do projektu „Centrum Kompetencji BOF – kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWP na lata 2014-2020.
 2. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu „Sprząśla”, w ramach otwartego konkursu ofert, na realizację zadania „Organizacja Regionalnych Zawodów Jeździeckich w skokach i ujeżdżeniu – finał Ligi Podlasia 2017”.
 3. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego na realizację zadania: powierzenie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (uchwała nr 778/2018 z dnia 27.02.2018 r.) – dot. uczennicy I LO im. A. Mickiewicza w Łapach.
 5. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Podlaskiemu Zrzeszeniu Ludowe Zespoły Sportowe w Białymstoku na realizację zadania „Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego”.
 6. Udzielono pełnomocnictwa do działania w imieniu Powiatu na rzecz realizacji zadań wynikających z projektu „Zintegrowany program rozwoju systemu kształcenia ustawicznego zorientowanego na jakość i potrzeby regionalnej gospodarki…” (w ramach poddziałania 3.2.1 i 3.2.2)współfinansowanego ze środków EFS w ramach  RPO WP na lata 2014-2020.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (uchwała nr 773/2018 z dnia 20.02.2018 r.).
 8. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (uchwała nr 774/2018 z dnia 20.02.2018 r.).
 9. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (uchwała nr 781/2018 z dnia 6.03.2018 r.)
 10. Podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (uchwała nr 786/2018 z dn. 20.03.2018 r.).
 11. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym Tak w Choroszczy na realizację zadania publicznego pod nazwą „Kuchnia z tradycji naszej babci”.
 12. Podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Eliminacje Powiatowe XXVI Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków Mama, Tata i ja”.
 13. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Tykocin na realizację zadania - XI Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”.
 14. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Miłośników Muzyki Musica Sacra z siedzibą w Białymstoku o realizację zadania publicznego pod nazwą „XV Podlaski Festiwal Wielkanocny”.
 15. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Łapach-Dębowinie na dofinansowanie zakupu mundurów galowych oraz ubrań koszarowych specjalnych.
 16. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Łapach-Dębowinie na dofinansowanie zakupu materiałów niezbędnych do wykończenia remizy strażackiej w Łapach-Dębowinie.
 17. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Turośni Dolnej na dofinansowanie zakupu radiotelefonu.
 18. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Niewodnicy Koryckiej na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej.
 19. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Borowskich Olkach na dofinansowanie zakupu pilarki do betonu i stali.
 20. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Borowskich Michałach na dofinansowanie zakupu prądnicy pianowej.
 21. Podpisano porozumienie z Komendą Miejską PSP w Białymstoku, w uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim PSP, dotyczące dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.
 22. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Komendzie Wojewódzkiej w Białymstoku na zadanie z zakresu bezpieczeństwa publicznego – dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych Policji na użytek Komisariatu Policji w Łapach i jednego samochodu na użytek Komisariatu Policji w Zabłudowie.

  VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
 1. Udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Choroszczy dotyczące zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 775/2018 z dnia 27.02.2018 r.).
 3. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 779/2018 z dnia 06.03.2018 r.).
 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 782/2018 z dnia 13.03.2018 r.).
 2. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązań (uchwała nr 785/2018 z dnia 20.03.2018 r.).
 3. Udzielono upoważnienia do podpisania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Udzielono upoważnienia do podpisania wniosku skierowanego do Wojewody Podlaskiego dotyczącego uruchomienia środków finansowych na wyposażenie bloku operacyjnego SP ZOZ w Łapach.
 1. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań do realizacji przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego (uchwała nr 787/2018 z dnia 20.03.2018 r.).

 

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Udzielił pełnomocnictw procesowych radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu Białostockiego przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w postępowaniach egzekucyjnych w sprawach z powództwa Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 2. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia Porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku a Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku na podstawie art. 66c ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (uchwała nr 776/2018 z dnia 27.02.2018r.).
 3. Podpisał wniosek dotyczący zwołania sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu Białostockiego.
 4. Udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu Białostockiego w postępowaniu egzekucyjnym.
 5. Podpisał wnioski o nadanie Odznak Honorowych za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

 

                                                               Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

                                                                          Antoni Pełkowski

Białystok, 21.03.2018 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 21-03-2018

Data udostępnienia w BIP: 30-03-2018 10:10

Data modyfikacji informacji: 30-03-2018 10:10