Sesja Nr XLIII/2014

 

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

        W okresie od 29 maja 2014 r. do 25 czerwca 2014 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

I.           Ustalano porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

·  podpisano umowy na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1,

·  podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,

·  podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

·  zapoznano się z zawiadomieniami Wojewody Podlaskiego o terminie rozpatrzenia spraw dotyczących potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,

·  podpisano umowę z Województwem Podlaskim w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu pomiarowego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych,

·  udzielono odpowiedzi na pismo REHABILITACJI s.c. w sprawie odmowy wynajęcia pomieszczenia w budynku przy ul. Słonimskiej,

·  udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej (S. Nalewajko),

·  udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Supraślu (budynki po Centrum Edukacji),

·  rozpatrzono pismo w sprawie obniżenia czynszu za wynajem lokalu
w budynku przy ul. Słonimskiej,

·  zapoznano się z decyzjami Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

·  podpisano postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku                 o zezwoleniu na realizację inwestycji polegającej na budowie ul. Górnej i Klonowej w Grabówce,

·  podpisano postanowienia w sprawie zaopiniowania wniosku                o zezwolenie na realizację inwestycji polegającej na budowie ulicy Spokojnej w Uhowie,

·  zapoznano się z odpowiedzią udzieloną przez Dyrektora PZD w sprawie wykonania barier ochronnych na przepuście drogowym w Kruszewie,

·  podpisano pismo do Burmistrza Łap o przekazanie prawa własności działki położonej w obrębie Gąsówka Osse Bagno zajętej pod pas drogowy,

·  podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na rzecz Powiatu Białostockiego pod drogę powiatową,

·  podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, dróg położonych na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka,

·  udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej
w sprawie opinii dotyczącej przebudowy dróg na osiedlach ZOR
i Starówka w Czarnej Białostockiej,

·  udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Supraśla w sprawie wydzielenia drogi gminnej z działki stanowiącej ciąg ul. Piłsudskiego,

·  podpisano pisma do Burmistrza Michałowa i Zabłudowa w związku
z rozpoczęciem robót na zadaniu współfinansowanym w ramach NPPDL etap II oraz podpisano aneks nr 2 do umowy partnerskiej w sprawie finansowania powyższego przedsięwzięcia,

·  zapoznano się z pismem Burmistrza Łap w sprawie podjęcia działań
w kierunku przekazania nieruchomości położonej we wsi Gąsówka Osse Bagno,

·  podpisano wystąpienie do Zarządu Województwa Podlaskiego
w sprawie propozycji zmiany kategorii drogi powiatowej Stanisławowo-Rzepniki-Wojszki na drogę wojewódzką,

·  podpisano pisma do Burmistrza Czarnej Białostockiej oraz zarządów sąsiednich powiatów o wyrażenie opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego,

·  zapoznano się z protokołem rokowań ustalających kwotę odszkodowania za działkę położoną w Klepaczach oraz podpisano porozumienie w sprawie wypłaty tego odszkodowania.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą       społeczną:

·  podjęto uchwałę w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r. – Moduł I,

·  podpisano pismo do Fundacji Podlaskie Hospicjum Onkologiczne
w Nowej Woli w sprawie sporządzania kwartalnych sprawozdań
z wykorzystania samochodu zakupionego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II’,

·  zapoznano się wystąpieniem pokontrolnym z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki,

·  podpisano aneks do porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników z powiatu białostockiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Raciborach Starych,

·  zapoznano się z pismem Burmistrza Łap dotyczącym wniosku
o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,

·  rozpatrzono wniosek SP ZOZ w Łapach w sprawie przyznania dotacji na zakup sprzętu i aparatury medycznej,

·  zapoznano się z pismem SP ZOZ w Łapach dotyczącym zamiaru złożenia do Narodowego Funduszu Zdrowia oferty na wymienione zakresy świadczeń zdrowotnych.

 

 

V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

·  podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2014,

·  podjęto uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia czynności likwidacyjnych Centrum Edukacji w Supraślu,

·  podjęto uchwałę w sprawie przyznania Nagrody Starosty Białostockiego Dyrektorowi I LO w Łapach,

·  podpisano umowę z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji BUKOWISKO na zakup wirówki do bielizny i zmywarki do naczyń,

·  podpisano umowę z Gminą Suraż w sprawie wspólnej organizacji XIV Festynu Historycznego GRODZISKO,

·  przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej Stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych „Jesteśmy Razem”,

·  podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Załuki nad Supraślą” w sprawie realizacji zadania publicznego p.n.: „Kupalnoczka”,

·  rozpatrzono pismo Centrum Kultury Łowieckiej i Leśnej w sprawie dofinansowania działań zmierzających do propagowania kultury
i tradycji łowieckiej,

·  rozpatrzono pismo w sprawie ufundowania pucharu zwycięzcy zawodów w kategorii modeli wodnosamolotów, które odbyły się na zalewie wodnym Siemianówka,

·  rozpatrzył propozycję Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

·  rozpatrzono wnioski dyrektorów wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w budżecie,

·  zapoznano się z wyjaśnieniem Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie opóźnienia w złożeniu sprawozdania finansowego za 2013 rok,

·  podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2014 rok,

·  zapoznano się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2013 rok,

·  podpisano informację o wykonaniu budżetu za 2013 rok,

·  podpisano skonsolidowany bilans jednostek samorządu terytorialnego za rok 2013.

VII. Ponadto Zarząd:

·  podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komendy Miejskiej Policji
w Białymstoku,

·  podpisał wniosek oraz podjął uchwałę o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego do Punktu Usług Turystycznych w Supraślu,

·  przyznał premie za miesiąc czerwiec 2014 r. Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,

·  rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

·  brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

·  konferencji „Kierunki rozwoju miast turystycznych w latach 2014-2020. Produkty turystyczne jako dźwignia rozwoju funkcji turystycznych”,

·  obchodach „Dni Wasilkowa 2014”,

·  II Podlaskich Spotkaniach Akordeonowych” w Czarnej Białostockiej,

·  sesji popularno-naukowej p.t.: „Woda to życie”,

·  otwarciu nowego zakładu produkcyjnego w Czarnej Białostockiej,

·  imprezie plenerowej p.n.: „Zielone Świątki” w Wólce Ratowieckiej,

·  obchodach Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa i 35-lecia sakry biskupiej Arcybiskupa Metropolity Białostockiego,

·  imprezie p.n.: „Dzień Konia na Podlasiu” w Turośni Kościelnej,

·  posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”,

·  zawodach strzeleckich o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiej Policji,

·  XI Samorządowej Spartakiadzie powiatu białostockiego,

·  XIV Edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych „Wiem jak chronić środowisko”,

·  spotkaniu organizacyjnym obchodów „Dnia Jedności Rolniczej”.

     S t a r o s t a

                                                              Powiatu Białostockiego

                                                            Wiesław Pusz

Białystok, 25.06.2014.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego-Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-06-2014

Data udostępnienia w BIP: 18-07-2014 13:53

Data modyfikacji informacji: 18-07-2014 13:54