Sesja V/2011

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
             W okresie od dnia 24 lutego 2011 r. do 25 marca 2011 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.Ustalano porządek obrad V Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·   udzielono upoważnienia Dyrektorowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości do reprezentowania Zarządu Powiatu w sprawie dotyczącej nabycia z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę powiatową w miejscowości Klepacze,
·   podpisano wystąpienie do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zamiany nieruchomości położonych przy ul. Borsuczej i Wiewiórczej,
·   podpisano pismo do Burmistrza Wasilkowa w sprawie przekazania na rzecz Powiatu nieruchomości położonych w obrębie Dąbrówki w celu przebudowy drogi powiatowej,
·   podpisano pismo do Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie uregulowania prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatową,
·   podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·   podjęto 3 uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu użytkowania nieruchomości gruntowej na cele mieszkaniowe,
·   przyjęto informację WGKiN w sprawie wstrzymania postępowania prowadzonego w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej przy ul. Sikorskiego w Łapach,
·   podpisano 2 decyzje w sprawie ustanowienia trwałego zarządu na rzecz PZD nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·   podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·   podpisano wniosek do Burmistrza Zabłudowa o zatwierdzenie z urzędu podziału geodezyjnego działki położonej w obrębie Folwarki Małe,
·   podpisano 9 zawiadomień do użytkowników wieczystych nieruchomości o zmianie stawki podatku VAT.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·   podpisano Postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowy ul. Gen. Andersa w Białymstoku,
·   podpisano informację z realizacji budżetu Wojewody w zakresie wydatków inwestycyjnych na przebudowę dróg powiatowych: Topolany – droga Nr 65 oraz Wasilków-Wólka Poduchowna-Mostek-Rybniki etap I,
·   udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Supraśla w sprawie sfinansowania inwestycji towarzyszących przebudowy ul. Konarskiego i Cieliczańskiej oraz przebudowy drogi Supraśl-Cieliczanka,
·   przyjęto rozliczenie dotacji udzielonych gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
·   podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej p.n.: „Budowa ulicy Szlacheckiej w Zaściankach”,
·   podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczenie do kategorii dróg gminnych ul. Rzemieślniczej w Gródku,
·   omówiono przy udziale Burmistrza Choroszczy plan inwestycji na drogach powiatowych na 2011 rok i dalszych latach,
·   podpisano wystąpienie do Burmistrza Wasilkowa w sprawie wsparcia finansowego realizacji remontu drogi powiatowej Sielachowskie-Osowicze,
·   podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Chmielnik-Łapczyn”,
·   podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pomocy przez Gminę na wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Obrubniki,
·   podpisano 3 umowy z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych: Księżyno-Ignatki, Juchnowiec-Tryczówka-Wojszki, naprawę odwodnienia w Olmontach.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
·   zapoznano się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
·   omówiono przy udziale Dyrektora SP ZOZ w Łapach bieżącej sytuacji ekonomicznej Szpitala oraz sprawy ewentualnego przekształcenia tej placówki w spółkę,
·   podpisano zapytanie do NFZ w Białymstoku w sprawie nowych zasad świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,
·   podjęto uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2011 roku,
·   zapoznano się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Domu Dziecka w Supraślu,
·   podpisano 4 aneksy do umów w sprawie warunków funkcjonowania
i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Ogrodniczkach, Nowej Woli,
·   podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia Powiatowi dofinansowania do kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej,
·   podjęto uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2011 rok,
·   podjęto uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do umarzania należności i udzielania ulg do wysokości 4-krotnego minimalnego wynagrodzenia (Dyrektor PCPR),
·   zapoznano się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.
V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·   rozpatrzono wniosek Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie dofinansowania kosztów organizacji XII Dni Kultury Kresowej,
·   podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Zespołu Inicjatywno-Doradczo-Konsultacyjnego,
·   rozpatrzono wniosek Wydziału Spraw Społecznych o wyrażenie zgody na przyjęcie wolontariusza z państw Unii Europejskiej,
·   podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
·   zaakceptowano skład osobowy Komisji Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
·   zaakceptowano regulamin I Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych w roku szkolnym 2010/2011,
·   podjęto decyzję o organizacji Eliminacji Powiatowych XXXIV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
·   podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze Kultury, Sztuki, Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji,
·   podpisano umowę w sprawie darowizny Firmy SaMASZ na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów organizowanych przez Powiat,
·   podpisano aneks do umowy zawartej w sprawie powierzenia Książnicy Podlaskiej wykonywania zadań biblioteki powiatowej,
·   rozpatrzono wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego ZNICZ w Surażu o wsparcie finansowe organizacji zawodów w tenisie stołowym,
·   podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
·   zatwierdzono regulamin Konkursu Informatycznego „IV Podlaskie Potyczki Informatyczne 2011”,
·   podpisano umowę z Burmistrzem Michałowa w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi na zorganizowanie psychologicznego punktu konsultacyjnego w Michałowie,
·   omówiono przy udziale Dyrektora I LO w Łapach sprawę uporządkowania posesji przy internacie szkoły,
·   podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
·   podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia „Otwartego Konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·   podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty do zaciągania zobowiązań,
·   rozpatrzono wnioski dyrektorów Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w budżecie powiatu,
·   przyjęto sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2010 rok,
·   podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do umarzania należności oraz udzielania innych ulg w spłacaniu należności jednostki, do której nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
·   podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok.
VII. Ponadto Zarząd:
·   podpisał umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych na wytworzenie i dostawę dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń,
·   podpisał wniosek o dofinansowanie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania p.n.: „Czysty Powiat – Czysta Ziemia”,
·   przyznał premie za miesiąc marzec 2011 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·   udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·   rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·   brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·   posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·   spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Klepaczach oraz Juchnowcu Dolnym,
·   Walnym Zgromadzeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jurowcach,
·   Zjeździe Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Czarnej Białostockiej,
·   spotkaniu Podlaskiego Forum Gospodarczego w sprawie perspektyw rozwoju infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej województwa podlaskiego,
·   spotkaniu poświęconemu inwestycjom w infrastrukturę energetyczną województwa podlaskiego zorganizowanym przez Podlaski Urząd Wojewódzki,
·   Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w Supraślu,
·   obchodach 30-lecia Orkiestry Dętej w Czarnej Białostockiej,
·   Koncercie z okazji XII Dni Kultury Kresowej – Białystok 2011,
·   „IV Forum Rynku Pracy organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku,
·   „V targach Edukacyjno-Zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,
·   Forum dyskusyjnym „Leśnicy dla Społeczeństwa” zorganizowanym w Nadleśnictwie Krynki,
·   Walnym Zgromadzeniu Członków Podlaskiego Związku Jeździeckiego w Centrum Edukacji w Supraślu,
·   uroczystym otwarciu VI Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku,
·   nadaniu Gimnazjum w Wasilkowie tytułu „Szkoły Odkrywców talentów”,
·   uroczystości przekazania obowiązków Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej,
·   XIV Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich w Warszawie.
                                                                                                    S t a r o s t a
                                                                                            Powiatu Białostockiego
                                                                                                               Wiesław Pusz
Białystok, 25.03.2011 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego-Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2011 12:30

Data modyfikacji informacji: 06-04-2011 12:30