Sesja Nr XL/2014

 

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

           W okresie od 27 lutego 2014 r. do 25 marca 2014 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

 1. Ustalano porządek obrad XL sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • zapoznano się z decyzjami Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
 • zapoznano się z decyzjami w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne,
 • zapoznano się z pismem Burmistrza Łap w sprawie sprzedaży Gminie nieruchomości gruntowej położonej w Łapach przy ul. Długiej,
 • udzielono odpowiedzi na wniosek Burmistrza Supraśla w sprawie ułożenia kanalizacji deszczowej na działce stanowiącej własność Powiatu Białostockiego,
 • podpisano decyzję w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg trwałego zarządu nieruchomością wchodzącą w skład drogi powiatowej Wasilków-Mostek-Rybniki,
 • podpisano ogłoszenie o przeznaczeniu oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Słonimskiej.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Laskowiec, gmina Zambrów,
 • podjęto uchwałę o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w granicach administracyjnych miejscowości Henrykowo, Sobolewo, Zaścianki,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Nadleśniczego Nadleśnictwa w Czarnej Białostockiej w sprawie ujęcia w dokumentacji projektowej dojazdu do kompleksu leśnego na wysokości ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej,
 • rozpatrzono pisma mieszkańców Nowej Wsi o dokończenie budowy drogi asfaltowej w tej miejscowości,
 • zapoznano się z pismem Starostwa Powiatowego w Mońkach w sprawie regulacji własności drogi powiatowej Nr 1371B,
 • zapoznano się z pismem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie dokonania prac naprawczych na drogach powiatowych,
 • zapoznano się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
  i Autostrad w sprawie tytułu prawnego drogi w miejscowości Rzędziany,
 • zapoznano się z pismem Dyrektora PZD w sprawie wyniku przetargu na przebudowę odcinka drogi powiatowej ul. Graniczna i ul. 3 Maja do skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury w Łapach,
 • zapoznano się z pismem Dyrektora PZD skierowanym do Burmistrza Łap w sprawie zwrotu mapy i rysunków projektu celem poprawienia rozwiązań technicznych,
 • podpisano pismo skierowane do Burmistrza Choroszczy w sprawie wybudowania parkingu przy drodze powiatowej w m. Zaczerlany,
 • podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi na odcinku ul. Długiej oraz przedłużenia ul. Żwirki i Wigury
  w Łapach,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Tykocina w sprawie współfinansowania przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Radule,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Suraża w sprawie złego stanu drogi powiatowej Lesznia-Rynki,
 • udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Zawyki w sprawie wykonania przebudowy drogi powiatowej do miejscowości Zawyki-Ferma,
 • podpisano pismo do Wójta Gminy Zawady w sprawie współfinansowania utwardzenia nawierzchni chodnika na ul. Kościuszki i budowy odwodnienia ulic: Akacjowej, Kościuszki i Sienkiewicza,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Mieszkańców wsi Wólka Waniewska dot. budowy drogi powiatowej,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanych gminom na zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,
 • rozpatrzono pismo Burmistrza Wasilkowa w sprawie wspólnej przebudowy drogi pomiędzy miejscowościami Studzianki-Dąbrówki,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysa Złotej Wsi dot. kontynuacji budowy drogi powiatowej.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą       społeczną:

 • podpisano aneksy do umów zawartych z jednostkami prowadzącymi Warsztaty Terapii Zajęciowej w sprawie wysokości środków na 2014 rok,
 • podjęto uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządu powiatowego w zakresie finansowym w 2014 roku,
 • podpisano Porozumienie w sprawie pokrycia w 2014 roku kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Raciborach,
 • zapoznano się z pismem PFRON w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
 • zapoznano się z wystąpieniem pokontrolnym Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
 • zapoznano się z pismami PFRON w sprawie rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi w ramach „Programu wyrównywanie różnic między regionami II”,
 • zapoznano się z pismem Samorządu Domu Dziecka w Supraślu,
 • przyjęto informację Starosty z przebiegu posiedzenia Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach.

V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • podjęto uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2014/2015 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanych Książnicy Podlaskiej na wykonanie zadań biblioteki powiatowej w roku 2014,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Wasilkowa w sprawie przyznania dotacji na organizację Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach – Wasilków 2014,
 • zaakceptowano udział powiatu w organizacji „Eliminacji Powiatowych XXXVII Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym”,
 • podpisano wystąpienie do Wójtów i Burmistrzów gmin w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji z budżetu Powiatu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • podpisano umowę darowizny z Nadleśnictwem Czarna Białostocka
  w sprawie udzielenia Powiatowi darowizny w zakresie edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
 • zapoznano się z pismem Fundacji „Pomoc Zespołowi Szkół
  w Michałowie” w sprawie starań o przejęcie przez Gminę Zespołu Szkół w Michałowie prowadzonego przez Powiat Białostocki,
 • podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie realizacji zadania p.n.: „Eliminacje Powiatowe XXII Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków – „Mama, Tata i ja”,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na realizację VII Konkursu „Piosenki pokolenia naszych rodziców”,
 • podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
 • zapoznano się z wynikami kontroli obiektów szkolnych po okresie przerwy zimowej,
 • zatwierdzono Regulamin Konkursu Informatycznego „VII Podlaskie Potyczki Informatyczne 2014”,
 • rozpatrzono pismo Fundacji ASMAN w sprawie dofinansowania organizacji III Ogólnopolskiego Festiwalu Kuchni Tatarskiej
  w Kruszynianach.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2014,
 • rozpatrzono wnioski Dyrektorów wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie zmian w budżecie,
 • podjęto uchwałę w sprawie przekazywania przez jednostki budżetowe Powiatu Białostockiego sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych,
 • przyjęto rozliczenie dotacji celowej przekazanej z budżetu powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejścia przez m. Tołcze”,
 • podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  w Łapach za rok 2013,
 • zapoznano się ze sprawozdaniem z wykonania planu inwestycyjnego za rok  2013  oraz  planem  finansowym  i  inwestycyjnym  na 2014 rok SP ZOZ w Łapach.

VII. Ponadto Zarząd:

 • rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej Policji o przyznanie środków finansowych na zakup samochodu,
 • podpisał wystąpienie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
  w sprawie wycinki 8 drzew z działki położonej w Supraślu,
 • przyznał premie za miesiąc marzec 2014 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych,
 • udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • otwartym zebraniu mieszkańców wsi Sochonie,
 • wręczeniu nagród zwycięzcom „Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach Wasilków 2014”,
 • posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
 • posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
 • Międzynarodowej Konferencji Miast i Gmin partnerskich w Supraślu – „Polska-Szwajcaria, Szwajcaria-Polska”,
 • Konferencji „Razem kształtujemy lokalny rynek pracy”.

                                                                S t a r o s t a

                                                         Powiatu Białostockiego

                                                              Wiesław Pusz

Białystok, 25.03.2014.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz-Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-03-2014

Data udostępnienia w BIP: 10-04-2014 12:21

Data modyfikacji informacji: 10-04-2014 12:21