Informacja za okres od dnia 30 grudnia 2015 r. do dnia 20 stycznia 2016 r

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od dnia 30 grudnia 2015 r. do dnia 20 stycznia 2016 r. Zarząd Powiatu obradował na czterech posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady XVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Powiatu Białostockiego na lata 2011-2020”.
 2. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia Sprawozdania
  z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2015.
 3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Wasilków zarządzania publiczną drogą powiatową.
 4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.
 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.
 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.
 8. Przedstawiono porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu służebności gruntowej (dotyczy działek gruntu oznaczonych numerami 1135 i 1138 położonych w Michałowie).
 2. Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego.
 3. Zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie działek położonych w Supraślu będących przedmiotem dzierżawy na rzecz Gminy Supraśl (dotyczy działek oznaczonych numerami 166/14, 166/19, 166/21, 166/23, 166/25 i 166/29 o łącznej pow. 3,3282 ha będących przedmiotem dzierżawy w celu realizacji inwestycji gminnej – rozwój infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej miasta Supraśl oraz eksploatacja infrastruktury komunalnej).
 4. Zapoznano się z informacją w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64.
 5. Podpisano informację o wyniku nieograniczonego przetargu na zbycie nieruchomości położonej
  w Supraślu (dotyczy sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64 oznaczonej jako działki nr 164/20, nr 164/13 i 165/1).
 6. Podpisano deklarację na podatek od nieruchomości na rok 2016 dotyczącą działek położonych
  w Supraślu ul. Piłsudskiego 64.
 7. Podpisano wnioski do Burmistrza Supraśla dotyczące zatwierdzenia geodezyjnego podziału działek nr 171/1 i 172/1 położonych w obrębie Grabówka, gm. Supraśl.
 8. Podpisano pisma skierowane do NZOZ Rehabilitacja s.c. dotyczące wyrażenia zgody na dysponowanie lokalem użytkowym znajdującym się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1.
 9. Zapoznano się z informacją w sprawie drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Geodetów 1 oraz podpisanie informacji o wyniku przetargu.
 10. Podpisano ogłoszenia o przetargach nieograniczonych na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Michałowie, (oznaczonych jako działki nr 1134 o pow. 0,4830 ha oraz nr 283/1
  o pow. 0,6799 ha i 283/2 o pow. 0,9719 ha, położonych przy ul. Gródeckiej).
 11. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z budżetu gminy Zabłudów na realizację zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Kamionka, Rafałówka, kolonia Zabłudów gm. Zabłudów”.
 12. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z budżetu gminy Choroszcz na realizację zadania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych: Czaplino, Czaplino kolonia, Mińce, Ogrodniki gm. Choroszcz”.
 13. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z budżetu gminy Łapy na realizację zadania „Wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obrębów: Uhowo, Łapy Kołpaki gm. Łapy”.
 14. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z budżetu gminy Turośń Kościelna na realizację zadania „Wykonanie prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej (bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000) obręby Niecki, Iwanówka gm. Turośń Kościelna”.
 15. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z budżetu gminy Wasilków na realizację zadania „Wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obrębu Sochonie gm. Wasilków”.

 

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano porozumienie z Gminą Tykocin w sprawie przekazania Gminie zarządzania drogą powiatową nr 1374B na odcinku Tatary – Łaziuki.
 2. Udzielono upoważnienia do podpisania porozumienia z Gminą Zawady w sprawie przekazania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1969B na odcinku przejścia przez m. Łaś Toczyłowo.
 3. Podpisano informację rzeczowo – finansową o przebiegu realizacji zadania „Przebudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969B w m. Targonie Wity (gm. Zawady)”.
 4. Podpisano informację rzeczowo – finansową o przebiegu realizacji zadania „Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej nr 1433B (gm. Gródek)”.
 5. Podpisano sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania dofinansowanego środkami pochodzącymi z budżetu państwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare”.
 6. Przyjęto rozliczenia pomocy finansowej otrzymanej z Gmin: Poświętne i Supraśl w 2015 roku w formie dotacji celowej.
 7. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w zakresie budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Zabłudów-Nowosady wraz z obejściem m. Trześcianka i m. Narew.
 8. Podpisano sprawozdanie oraz rozliczenie inwestycji pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka-Sobolewo, gm. Supraśl” realizowanego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”.

 

 


IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy i Programów Działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach na 2016 rok.
 2. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Choroszcz na przeprowadzenie badań przesiewowych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Białymstoku.
 3. Udzielono upoważnienia do podpisania rozliczenia umów w sprawie pomocy finansowej
  na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego.

 

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Upoważniono Członków Zarządu do podpisania rozliczenia programu Bezpieczna+.
 2. Podpisano informacje dotyczące: średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Powiat Białostocki.
 3. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu Tak w Choroszczy na realizację zadania IV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła”.

 

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XVII/112/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 2. Rozpatrzono wniosek PZD w Białymstoku dotyczący zmian w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 3. Rozpatrzono wniosek Grupy Radnych Rady Powiatu Białostockiego dotyczący zmiany w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 4. Rozpatrzono wniosek p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach dotyczący udzielenia pożyczki krótkoterminowej na pokrycie zobowiązań wymagalnych.
 5. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Uhowie na dofinansowanie zakupu kompletu węży do zestawu ratownictwa technicznego.
 6. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Czarnej Wsi Kościelnej na dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa wysokościowego.
 7. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Barszczewie na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej.
 8. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Oleszkowie na dofinansowanie zakupu sprzętu p. poż.
 9. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej Gminie Wasilków na dofinansowanie zakupu motopompy.
 10. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Komendzie Wojewódzkiej Policji na realizację zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego.
 11. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Turośni Dolnej na zakup agregatu prądotwórczego.
 12. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Borowskich Olkach na zakup zestawu ratownictwa medycznego.
 13. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Borowskich Michałach na zakup motopompy szlamowej.
 14. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Chodorach na zakup motopompy pożarniczej.
 15. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Borowskich Olkach na zakup samochodu pożarniczego.
 16. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej POSiR „Bukowisko” w Supraślu na wymianę pokrycia dachowego na budynku stołówki.

 

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
 2. Podpisał sprawozdanie roczne dotyczące zabezpieczenia trwałości projektu pn. ”Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

Antoni Pełkowski

 

Białystok, 20.01.2016 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Antoni Pełkowski - Starosta

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 20-01-2016

Data udostępnienia w BIP: 08-02-2016 11:48

Data modyfikacji informacji: 08-02-2016 11:48