Sesja XLII/10

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od dnia 14 stycznia 2010 r. do dnia 23 lutego 2010 r. Zarząd Powiatu obradował na 6posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.          Ustalano porządek obrad XLII Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·          podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieodpłatnie nieruchomości na cel publiczny (droga) od Gminy Turośń Kościelna,
·          podpisano odwołanie do Ministra Infrastruktury w sprawie potwierdzenia prawa własności drogi powiatowej we wsi Trypucie,
·          podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·          podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·          przyjęto informację Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie dokonania czynności związanych z przekazaniem nieruchomości dzierżawionej przez MKS „Sprząśla”,
·          podjęto uchwałę w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na cel publiczny (szopa garażowa przy ul. Wiewiórczej),
·          upoważniono 2 członków Zarządu do parafowania projektu umowy nabycia działki nr 710/3 przy ul. Wiewiórczej w Białymstoku oraz podpisano protokół uzgodnień,
·          przyjęto rozliczenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu Gminy Choroszcz na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu gruntów,
·          podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na wynajęcie części nieruchomości (kiosk przy ul. Słonimskiej) oraz podpisano umowę z najemcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym,
·          zapoznano się z decyzjami i zawiadomieniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·          podpisano informację do Przewodniczącego Rady w sprawie nieruchomości nabytych na rzecz Powiatu Białostockiego,
·          przyjęto informację w sprawie wykonania podziału geodezyjnego działki położonej w Łaźniach i wytyczenie nowej drogi gminnej,
·          przyjęto informację w sprawie działki położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej,
·          rozpatrzono pismo NZOZ REHABILITACJA w sprawie zmiany terminu opłaty czynszu za wynajem pomieszczeń przy ul. Słonimskiej,
·          podpisano protokół rokowań z Gminą Zabłudów w sprawie darowizny nieruchomości na cele poszerzenia pasa drogi powiatowej,
·          podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie dofinansowania przez Gminę wykonania prac geodezyjnych w obrębie Halickie i Kuriany.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·          udzielono odpowiedzi mieszkańcom wsi Łuplanka, Leonowicze, Szymki w sprawie budowy drogi powiatowej Podozierany-Łuplanka Stara-Leonowicze,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Poświętne w sprawie przebudowy drogi Poświętne-Brzozowo Stare-Liza Nowa,
·          podpisano wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku w związku z zapytaniem Radnego Powiatu o nawierzchnię drogi uszkodzoną w miejscowości Jurowce,
·          podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych w 2010 r.
·          podpisano informację do Ministra Infrastruktury o realizacji inwestycji w zakresie przebudowy mostów w miejscowości Horodniany oraz przez rzekę Czarną k/m. Sochonie,
·          wydano opinię w sprawie przebudowy wraz z rozbudową odcinka drogi powiatowej w miejscowości Siekierki,
·          upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania dokumentów związanych ze złożeniem wniosku o pomoc finansową na przebudowę mostu w Szerenosach,
·          zaopiniowano wniosek Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie budowy ul. Osiedlowej w Solniczkach,
·          podpisano wystąpienia do Wójta Gminy Zawady i Zarządców sąsiednich powiatów w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie kategorii drogi powiatowej, drogi Cibory-Witki-Krzewo-Plebanki,
·          podpisano sprawozdania z przebiegu realizacji zadań dofinansowanych z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2009 r.,
·          rozpatrzono pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie przebudowy ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej,
·          rozpatrzono pismo Wójta Gminy Gródek w sprawie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy,
·          podpisano dokumenty związane z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji drogowych w 2010 r. z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Turośń Kościelna w sprawie budowy nawierzchni asfaltowej drogi we wsi Chodory i Dołki,
·          podpisano pismo do Wójta Gminy Zawady w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością położoną w obrębie Strękowa Góra,
·          podpisano pismo do PKP S.A w sprawie przeniesienia prawa własności działek stanowiących ul. Kościelną w Czarnej Białostockiej,
·          przyjęto rozliczenie dotacji otrzymanej z gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych w 2009 r.,
·          zapoznano się z decyzją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odmowy potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową,
·          zapoznano się z zawiadomieniem Wydziału Architektury o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PZD w Białymstoku,
·          podpisano umowę z Gminą Suraż w sprawie realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż”,
·          podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Przejezdnej w Ignatkach,
·          rozpatrzono wnioski Burmistrzów Gmin Michałowo, Czarna Białostocka i Supraśl w sprawie inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku,
·          podpisano umowy z Gminami Tykocin oraz Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych,
·          udzielono odpowiedzi na pisma Wójtów Gródka i Turośni Kościelnej oraz Czarnej Białostockiej w sprawie przebudowy dróg powiatowych,
·          rozpatrzono wniosek Dyrektora PZD w sprawie wprowadzenia do planu na 2010 r. kosztów opracowania dokumentacji na wykonanie kanału odwadniającego we wsi Złotoria,
·          omówiono przy udziale przedstawicieli Firmy RODEX sprawy dotyczące przebudowy drogi Księżyno-Ignatki-Kol. Koplany,
·          omówiono przy udziale Burmistrza Czarnej Białostockiej plan na rok 2010 w zakresie inwestycji na drogach powiatowych,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie uzgodnienia lokalizacji wodociągu w pasach dróg powiatowych,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Choroszczy w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu dofinansowania zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych (droga w m. Rogowo oraz ul. Zastawie I w Choroszczy).
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
·          podpisano wystąpienie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianę liczby miejsc w Domu Dziecka w Krasnem i Supraślu,
·          podpisano pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz sprawozdania z realizacji programu „Powiatowa akcja promująca tworzenie rodzin zastępczych”,
·          podpisano pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku wraz z rozliczeniem środków przekazanych w 2009 r. na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach,
·          podpisano umowy dotyczące funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej i w Ogrodniczkach w 2010 roku,
·          zapoznano się z pismem DPS w Uhowie informującym o sposobie wykonania zaleceń wynikających z kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki,
·          podpisano oświadczenie o gotowości realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II”,
·          przyjęto rozliczenia środków przekazanych w 2009 r. na pokrycie kosztów udziału mieszkańców Powiatu w WTZ na terenie Miasta Białegostoku oraz w Starych Raciborach,
·          przyjęto sprawozdanie Dyrektora PCPR z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w II półroczu 2009 roku,
·          omówiono przy udziale Dyrektora Szpitala program restrukturyzacji SP ZOZ w Łapach,
·          rozpatrzono wniosek Dyrektora M. Sacharewicza w sprawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację zadań zleconych w zakresie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
·          rozpatrzono wniosek Dyrektora DPS w Choroszczy w sprawie zapotrzebowania na środki przeznaczone na realizację programu naprawczego DPS oraz zaakceptowanie aneksu do programu naprawczego,
·          przyjęto informację Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielenia pozwolenia warunkowego na prowadzenie Domów Dziecka w Krasnem i Supraślu,
·          podpisano zestawienie zapotrzebowania na środki przeznaczone na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na 2010 rok,
·          podpisano porozumienie z Zarządem Powiatu Wysokoma-zowieckiego w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji w WTZ w Starych Raciborach uczestników z terenu powiatu białostockiego.
V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·          podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji i Rynku Pracy prowadzącym Zasadniczą Szkołę Zawodową w Wasilkowie w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania,
·          podpisano umowę z Panią Jolantą Dzioba, prowadzącą niepubliczne LO dla Dorosłych w Surażu w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
·          podjęto uchwałę w sprawie przekazana środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego,
·          rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego w Tykocinie w sprawie objęcia patronatem konkursu pn.: „Piosenki pokolenia naszych rodziców”,
·          podjęto decyzję o przeznaczeniu kwoty 2.100 zł na nagrody dla najlepszych zespołów XI Powiatowego Przeglądu Zespołów kolędniczych i Teatrów Obrzędowych,
·          przyjęto informację o pojazdach samochodowych znajdujących się na stanie szkół i placówek oświatowych Powiatu Białostockiego,
·          podjęto 2 uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu do podpisana wniosków: „Od wymiany do współpracy” oraz „Młodzież w działaniu”,
·          podjęto uchwałę w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2010 roku doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat,
·          podpisano pismo do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji w Łomży w sprawie dotacji dla Szkoły Niepublicznej w 2010 roku,
·          podjęto uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2009/2010 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki,
·          rozpatrzono pismo Urzędu Marszałkowskiego w sprawie udziału w Spartakiadzie Samorządowej w Sportach Zimowych,
·          podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS,
VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·          podjęto uchwałę w sprawie przekazania Kierownikom jednostek organizacyjnych informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2010 rok,
·          dokonano rozpatrzenia ofert złożonych przez biegłych rewidentów na badanie sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach,
·          rozpatrzono wnioski dyrektorów Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
·          zapoznano się ze zmienionym planem finansowym SP ZOZ w Łapach na rok 2009 oraz prowizorium planu na rok 2010,
·          podjęto uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010. Plan wykonawczy.
VII. Ponadto Zarząd:
·          przyznał premie za miesiąc styczeń 2010 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·          podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania Porozumienia o współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Gromadską Organizaciją na Ukrainie,
·          podjął uchwalę w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii zrównoważonego rozwoju powiatu białostockiego”,
·          przyjął rozliczenia dotacji przekazanych z budżetu Powiatu w 2009 roku na działalność: internatu CE w Supraślu, CKP w Łapach, Niepublicznego LO w Surażu, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
·          podpisał porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w roku 2010,
·          podpisał pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zwiększenia dofinansowania kosztów zatrudnienia pracowników w związku z kontynuacją projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”,
·          podpisał wnioski o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
·          uczestniczył w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·          rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·          Debacie na „Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej w Kontekście Kształcenia Zawodowego” zorganizowanej w ZSM w Łapach,
·          zebraniu sprawozdawczym OSP Złotniki, OSP w Juchnowcu Dolnym, oraz OSP w Klepaczach,
·          uroczystym otwarciu Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej,
·          odprawie służbowej podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, w roku 2009,
·          naradzie dotyczącej podsumowania działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku za 2009 rok,
·          spotkaniu podsumowującym funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej województwa podlaskiego w 2009 roku,
·          posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·          posiedzeniu Kapituły Konkursu Podlaska Marka Roku 2009,
·          Jubileuszu Dziesięciolecia Publicznego Gimnazjum w Gródku,
·          III Forum Rynku Pracy organizowanym przez Powiatowy Urząd pracy p.n.: „Aktywizacja zawodowa sposobem na kryzys”.
    S t a r o s t a
                                                                                         Powiatu Białostockiego
                                                                                        Wiesław Pusz
 
Białystok, dnia 23 lutego 2010 r.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-02-2010

Data udostępnienia w BIP: 09-03-2010 10:47

Data modyfikacji informacji: 09-03-2010 10:47