Sesja Nr XIII/2015

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od dnia 27 sierpnia 2015 r. do dnia 23 września 2015 r. Zarząd Powiatu obradował na czterech posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady XIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego:

1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok-Juchnowiec Kościelny”.

2. Zaakceptowano informację z działalności Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach.

4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.

5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zwolnienia dyrektora od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.

7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

8. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz.

9. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B przebiegającej na działkach o nr geod. 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, 282/14 obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny.

10. Przedstawiono porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano aneks do umowy z SP ZOZ w Łapach dotyczącej najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1.
 2. Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 3. Podpisano ogłoszenie o przeznaczeniu do najmu lokali użytkowych przy ul. Słonimskiej w Białymstoku.
 4. Podpisano wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (dot. nieruchomości w Supraślu).
 5. Podpisano ogłoszenie o terminie III przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Harcerskiej 2.
 6. Podpisano umowy najmu na lokale przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 7. Podpisano odpowiedź na pismo Wojewody Podlaskiego dotyczące nadesłania dokumentów potwierdzających nabycie z mocy prawa własności gruntu położonego w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów.
 8. Podpisano informację skierowanej do Rady Powiatu Białostockiego dotyczącej zamiaru zbycia nieruchomości stanowiących własność Powiatu.
 9. Podpisano pismo skierowane do Starosty Powiatu Bielskiego dotyczącego udzielenia informacji w sprawie prowadzonego postępowania o ustalenie wysokości odszkodowania za działki położone w Supraślu przy ul. Konarskiego.
 10. Podpisano informację o wyniku przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Harcerskiej 2.
 11. Zapoznano się z informacją dotyczącą drugiego przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną w Łapach przy ul. Harcerskiej 2.
 12. Zapoznano się z informacją w sprawie kosztów sporządzenia reklamy dotyczącej sprzedaży nieruchomości (ul. Geodetów 1 w Białymstoku, ul. Piłsudskiego 64 w Supraślu).
 13. Podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Białostockiego na lata 2016-2018.
 14. Zapoznano się z pismem Starosty Powiatu Białostockiego dotyczącym odwołania darowizny nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr geod. 1364/1, położonej w obrębie Nowodworce, gmina Wasilków.
 15. Udzielono odpowiedzi pracowni RTG-USG w Białymstoku odnośnie najmu pomieszczeń przy
  ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 16. Zapoznano się z informacją w sprawie modernizacji sieci elektroenergetycznej w Supraślu oraz podpisano pismo dotyczące udzielenia zgody dla PGE na dysponowanie nieruchomością na czas przebudowy urządzeń energetycznych.
 17. Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
 18. Zapoznano się z informacją w sprawie działki 166/14 w Supraślu zabudowanej przepompownią ścieków.
 19. Podjęto uchwałę w sprawie zwrotnego przeniesienia prawa własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (dot. nieruchomości położonej w obrębie Nowodworce, gm. Wasilków).

 

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan finansowy zadania inwestycyjnego „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo-Henrykowo na odcinku Grabówka-Sobolewo, gm. Supraśl”.
 2. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi powiatowej Nr 1532B Bojary – przystanek Kolejowy Bojary ze zjazdami wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (Gmina Turośń Kościelna).
 3. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie drogi gminnej nr 106866B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów-Gnieciuki-Sieśki-Ostrówki w m. Ostrówki, gm. Zabłudów do skrzyżowania z drogą powiatową 1480B Pawły-Dawidowicze-Soce-Trześcianka w m. Dawidowicze, gm. Zabłudów”.
 4. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Budowie drogi gminnej Nr 106866B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów-Sieśki-Ostrówki w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów do mostu przez rzekę Rudnia w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów (początek 0+0,00 od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów-Sieśki –Ostrówki w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów natomiast koniec 30 m przed mostem na rzece Rudnia w m. Kol. Zabłudów, gm. Zabłudów 1+683,15) wraz ze zjazdami i przepustami pod zjazdami, przepustami pod drogą, rowami przydrożnymi oraz wycinką drzew”.
 5. Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
 6. Zapoznano się z pismem Starosty Monieckiego dotyczącym wyrażenia opinii na temat możliwości współpracy w zakresie przebudowy ciągu drogowego łączącego dk nr 65 z dk nr 8 z wykorzystaniem środków z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg wewnętrznych położonych na terenie gminy Łapy.
 8. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B Choroszcz (droga do Kościuk) – Kościuki w obrębie wsi Kościuki od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+877,30 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.
 9. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Chodory-Dołki i Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1506B – przejście przez Chodory (gm. Turośń Kościelna)”.
 10. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji polegającej
  na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1380B Tykocin-Złotoria (gm. Tykocin) od km 0+000 do km 8+009,15 ze zjazdami, wraz z przebudową mostu oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej”.
 11. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej realizacji inwestycji – „Budowa mostu przez rzekę Supraśl w m. Supraśl wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 676”.

 

IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Przedstawiono projekt adaptacji pomieszczenia byłego oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala w Łapach do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego.
 2. Podpisano aneks do umowy zawartej z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku dotyczącej warunków funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz budżetu Powiatu kosztów działalności WTZ w Ogrodniczkach.
 3. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Supraśl dotyczącej udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 4. Podpisano aneks do porozumienia zawartego z Miastem Białystok dotyczącego pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej „JAWOR” w Jałówce.
 6. Podpisano aneks do umowy o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Nowej Woli.

 

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Podpisano umowę z Gminą Choroszcz w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej
  na przeprowadzenie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku cyklu badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i Widzę”.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (nauczanie indywidualne ucznia Technikum w ZSM w Łapach).
 3. Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (nauczanie indywidualne ucznia LO w ZSM w Łapach).
 4. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska kierownika kształcenia praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Zespołu Szkół
  w Michałowie w przypadku jego nieobecności.
 6. Zatwierdzono nabór do klas pierwszych dla dorosłych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach na rok szkolny 2015/2016.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od 1 stycznia 2016 roku (dotyczy Zasadniczej Szkoły Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie).
 8. Rozpatrzono wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie dotyczący zgody na podział uczniów przyjętych do klasy pierwszej łączonej (LO i Technikum) na dwie oddzielne klasy.
 9. Wyrażono zgodę na udział CKP w Łapach jako partnera w projekcie „Młodzi do pracy” współfinansowanym ze środków UE.
 10. Podpisano wniosek dotyczący przystąpienia Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach do programu „Bezpieczna+”.
 11. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Kierownika Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół w Michałowie.
 12. Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym TAK w Choroszczy o wsparcie realizacji zadania publicznego pn.:”IV Przegląd Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Jeszcze Polska nie zginęła” przegląd muzyczno-plastyczno-artystyczny”.

 

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego
  za I półrocze 2015 roku.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XII/79/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 5. Rozpatrzono wniosek p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach dotyczący udzielenia pożyczki na opłacenie zaległych zobowiązań.
 6. Podpisano aneks do umowy zawartej z Powiatowym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji „Bukowisko” w Supraślu dotyczący udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego.
 7. Podpisano umowę z OSP w Jurowcach w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

 

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Podpisał pismo skierowane do Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczące przekazania „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022” celem zaopiniowania.
 2. Podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej na lata 2016-2017.
 3. Zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
 4. Podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tykocin na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”.
 5. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

Antoni Pełkowski

 

Białystok, 23.09.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta - Antoni Pełkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-09-2015

Data udostępnienia w BIP: 29-09-2015 12:47

Data modyfikacji informacji: 29-09-2015 12:47