Sesja Nr XV/2015

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od dnia 24 września do dnia 28 października 2015 r. Zarząd Powiatu obradował
na sześciu posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady XIV i XV sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody
  na wynajem lokalu użytkowego na kolejny okres.
 2. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie rozpatrzenia skargi
  na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.
 3. Zaakceptowano „Informację o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2014/2015”.
 4. Zaakceptowano projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.
 5. Zaakceptowano projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Choroszcz
 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu.
 8. Zaakceptowano informację Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2016 rok.
 9. Zaakceptowano informację Przewodniczącej Rady Powiatu Białostockiego i Starosty Powiatu Białostockiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 10. Przedstawiono porządek obrad XV sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Michałowie oznaczonej jako działka nr 1134.
 2. Podpisano decyzję dotyczącą wygaśnięcia trwałego zarządu ustanowionego dla działki nr 193
  położonej w Jałówce.
 3. Podpisano informację o wyniku drugiego rokowania na wyłonienie nabywcy nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 193, położonej w Jałówce, gm. Michałowo.
 4. Podpisano pismo skierowane do DPS „Jawor” w Jałówce informujące o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dotyczącymi wygaszenia trwałego zarządu nieruchomością.
 5. Ustalono wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Choroszczy, Czarnej Białostockiej, Łapach, Supraślu i Gródku.
 6. Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
 7. Podpisano wnioski skierowane do banków dotyczące wyrażenie zgody na odłączenie z księgi wieczystej osób fizycznych dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu Białostockiego
  bez obciążenia hipotecznego.
 8. Zapoznano się z informacją w sprawie wniosków najemców lokali znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz dzierżawców nieruchomości zabudowanej położonej
  w Supraślu przy ul. Dolnej 21.
 9. Podpisano ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na wynajęcie lokalu przy ul. Słonimskiej (apteka).
 10. Wyrażono zgodę na przeprowadzenie remontu pomieszczenia lokalu przy ul. Słonimskiej 15/1.
 11. Podpisano umowy najmu na lokale użytkowe znajdujące się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1.
 12. Podpisano pismo skierowane do p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach dotyczące rozwiązania umowy najmu lokali przy ul. Słonimskiej.
 13. Podpisano pismo skierowane do SP ZOZ Wojewódzkiej Stacja Pogotowia Ratunkowego
  w Białymstoku w sprawie najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej w Białymstoku.
 14. Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego.
 15. Podpisano protokół uzgodnień dotyczący zawarcia umowy darowizny na rzecz Powiatu Białostockiego (dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Gródek).
 16. Podpisano pismo skierowane do Wojewody Podlaskiego dotyczące wyrażenia zgody
  na sprzedaż na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości położonej w Nowodworcach.
 17. Podpisano protokół uzgodnień dotyczący odwołania darowizny nieruchomości położonej
  w Nowodworcach gm. Wasilków.
 18. Podpisano informację skierowaną do Rady Powiatu Białostockiego dotyczącą przeniesienia prawa własności działki położonej w Nowodworcach na rzecz Skarbu Państwa.
 19. Podpisano wniosek o wydanie postanowienia dotyczącego możliwości podziału i decyzji
  o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w Tykocinie.
 20. Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 21. Ustalono wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych w Supraślu, Sobolewie i w Łapach.
 22. Zapoznano się z informacją dotyczącą działek nr 1134, 1135 i 1138 położonych w Michałowie.
 23. Podpisano upoważnienie  do reprezentowania Powiatu Białostockiego w trakcie prowadzonych czynności rozgraniczeniowych nieruchomości położonej w Studziankach (gmina Wasilków).
 24. Podpisano umowę dotyczącą udzielenia przez gminę Turośń Kościelna pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na „wykonanie prac geodezyjnych w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków wraz z opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej (bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000) obręby geodezyjne Niecki i Iwanówka”.

 

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano umowę użyczenia pomiędzy Gminą Tykocin a Powiatem Białostockim dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany – Etap I”.
 2. Podpisano umowę użyczenia pomiędzy Gminą Wasilków a Powiatem Białostockim dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki – Etap II”.
 3. Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Budowa zatoki autobusowej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego w m. Czarna Białostocka wraz
  z dokumentacją”.
 4. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1543B (Czaplino – Niewodnica Kościelna – Topole – Markowszczyzna) na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz, ze zjazdami, przebudową przepustów oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Turośń Kościelna)”.
 5. Podpisano umowę partnerską z Gminą Tykocin w sprawie finansowania przedsięwzięcia
  pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin - Rzędziany – Etap I”.
 6. Podpisano aneks do umowy partnerskiej z Gminą Wasilków dotyczącą finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa Nr 19 – Etap I”.
 7. Podpisano porozumienie z Gminą Wasilków dotyczącą finansowania przedsięwzięcia
  pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki i budowa drogi gminnej Nr 105415B: Studzianki – droga krajowa Nr 19 – Etap I”.
 8. Podpisano umowę partnerską z Gminą Wasilków w sprawie finansowania przedsięwzięcia
  pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1428B w miejscowości Studzianki Etap II”.
 9. Podpisano umowę użyczenia z Gminą Suraż dotyczącą przygotowania i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 106625B w miejscowości Kowale wraz z przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1518B”.
 10. Podpisano umowę użyczenia z Gminą Juchnowiec Kościelny dotyczącą przygotowania
  i realizacji inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106771B - etap II”.
 11. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej – „Rozbudowa drogi gminnej Nr 106866B na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1477B Zabłudów – Gnieciuki – Sieśki – Ostrówki w m. kol. Zabłudów, gm. Zabłudów do mostu przez rzekę Rudnia
  w m. kol. Zabłudów, gm. Zabłudów”.
 12. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych,
  na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 13. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Juchnowiec Kościelny dotyczącej zimowego utrzymania dróg powiatowych.
 14. Zajęto stanowisko dotyczące składania wniosków do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019”.
 15. Podpisano wystąpienie do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany kategorii drogi powiatowej Nr 1484B o przebiegu: od granicy m. Białegostoku (ul. A. Mickiewicza) – Stanisławowo-Solniczki-Rzepniki-Wojszki na drogę wojewódzką.
 16. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Łapy dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2325B:
  ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza”.
 17. Podpisano upoważnienie dla Dyrektora PZD w Białymstoku do przeprowadzenia rokowań
  w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo użytkowania wieczystego działki
  nr geod. 1583/5 położonej w obrębie m. Czarna Białostocka.
 18. Podpisano aneks do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry – Wiejki,
  z drogą krajową Nr 65”.
 19. Podjęto uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod drogę powiatową (nieruchomość położona w obrębie Czarna Białostocka nr geod. 1583/5).
 20. Podpisano pismo skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące przebiegu realizacji zadania „Usprawnienie odwodnienia w miejscowości Kołodno w ciągu drogi powiatowej Nr 1433B (gmina Gródek)”.
 21. Podpisano pismo skierowane do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące przebiegu realizacji zadania „Rozbudowa drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969B w m. Targonie Wity (gmina Zawady)”.
 22. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1392B w m. Obrubniki wraz ze zjazdami (gmina Dobrzyniewo Duże).
 23. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na „Przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo (Gmina Zawady) ze zjazdami, wraz z budową i przebudową przepustów oraz budową
  i przebudową infrastruktury technicznej od km rob. 0+000 do km rob. 0+800”.
 24. Podpisano porozumienie z Gminą Suraż w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia
  i finansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1518B Turośń Kościelna  - Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną Nr 106625B
  w miejscowości Kowale”.


IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach w sprawie przekazania dotacji na „Modernizację SP ZOZ
  w Łapach w zakresie wdrażania systemów teleinformatycznych i komunikacyjnych usprawniających obsługę pacjenta”.
 2. Podpisano aneks do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
  w Czarnej Białostockiej dotyczącej warunków funkcjonowania i wysokości dofinansowania
  ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Czarnej Białostockiej.
 3. Zapoznano się z wystąpieniem p.o. Dyrektora SP ZOZ w Łapach, dotyczącym modernizacji bloku operacyjnego.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku, podpisania i realizacji umowy
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy Dyrektora DPS w Uhowie).
 5. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku, podpisania i realizacji umowy
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy Dyrektora DPS w Choroszczy).
 6. Podpisano pisma skierowane do: Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START”, Fundacji Nowa Wola, Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” dotyczące finansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu do zaciągania zobowiązań.
 8. Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach dotyczącą projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”.
 9. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia zasad przyznawania i finansowania świadczeń rodzinom zastępczym i usamodzielnianym wychowankom, związanych z realizacją zadań dotyczących pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim.

 

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku, podpisania i realizacji umowy
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (upoważnienie Dyrektora ZS w Czarnej Białostockiej).
 2. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosku, podpisania i realizacji umowy
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020 (upoważnienie Dyrektora I LO w Łapach).
 3. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2015.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2015.
 6. Podpisano pisma dotyczące konsultacji „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018”.
 7. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej
  w Wasilkowie w latach 2014-2015.
 8. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Surażu na dofinansowanie zakupu motopompy.
 9. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Gminie Tykocin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
 10. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego dla OSP w Supraślu.
 11. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Gminie Poświętne.
 12. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży oddział w Czarnej Wsi Kościelnej,
  na realizację zadania „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego z akordeonem w tle”.
 13. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego w ramach otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach na realizację zadania pn. „Kupalnoczka”.
 14. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Gminie Czarna Białostocka na realizację zadania „Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2015”.
 15. Podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Białostockiego na zakup motopompy dla OSP Wasilków.
 16. Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Pańkach.

 

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podpisano załącznik do porozumienia dotyczącego projektu planu finansowego Powiatowego Urzędu Pracy na 2016 rok.
 2. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XIV/91/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr 52/2003 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia
  6 marca 2003 r. w sprawie kontroli przestrzegania przez podległe i kontrolowane jednostki sektora finansów publicznych procedur kontroli finansowej.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie powiatu na 2015 rok.
 6. Podpisano pozew w postępowaniu upominawczym przeciwko Gminie Supraśl.

 

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
  w roku 2016 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 2. Udzielił upoważnienia do podpisania listu intencyjnego między Grodnieńskim Rejonowym Komitetem Wykonawczym w Grodnie w Republice Białoruś i Powiatem Białostockim w Rzeczypospolitej Polskiej o stosunkach partnerskich.
 3. Zaakceptował „Program ochrony środowiska dla Powiatu Białostockiego na lata 2015-2018
  z perspektywą na lata 2019-2022”.
 4. Podjął uchwałę w sprawie cofnięcia upoważnienia Pani Iwony Heleny Rojcewicz – p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych
  z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu.
 5. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Pani Doroty Kolenda - Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Białostockiego.
 6. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie białostockim i powiecie miasto Białystok (I)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 7. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.
 8. Podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego
  w Białymstoku na rok 2016.
 9. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

Antoni Pełkowski

 

Białystok, 28.10.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-10-2015

Data udostępnienia w BIP: 10-11-2015 08:01

Data modyfikacji informacji: 10-11-2015 08:01