Sesja XXX/09

INFORMACJA O PRACACH
 
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
 
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
 
                W okresie od dnia 26 marca 2009 r. do 29 kwietnia 2009 r. Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.              Ustalano porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·          zajęto stanowisko odnośnie przekazania budynku po byłej przychodni lekarskiej w Jałówce na rzecz Stowarzyszenia „Młodzi dla Jałówki” oraz udzielono odpowiedzi zainteresowanym,
·          podpisano wypowiedzenia wysokości obowiązującej opłaty rocznej za nieruchomość gruntową będącą w wieczystym użytkowaniu,
·          podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod pas drogowy,
·          podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności do nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·          podpisano aneks do umowy najmu lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1,
·          zapoznano się z zawiadomieniami Wojewody Podlaskiego o nabycie przez powiat z mocy prawa nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
·          podpisano pismo do Wojewody Podlaskiego w sprawie uregulowania stanu prawnego niezagospodarowanych gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, pochodzących z byłego Państwowego Funduszu Ziemi,
·          podpisano pismo do PE-M.ELPOS w sprawie uzgodnienia przebiegu kanalizacji teletechnicznej telewizji kablowej w relacji Podleśna-Borsucza na potrzeby mieszkańców osiedla Dojlidy,
·          przeanalizowano propozycję pomalowania komina kotłowni CE w Supraślu przedstawioną przez Stowarzyszenie UROCZYSKO,
·          podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie wyrażenia zgody na ułożenie kanalizacji sanitarnej,
·          podpisano pismo do P. Miropii Żmojdy w sprawie odstąpienia przez powiat od żądania zwrotu bonifikaty,
·          zajęto stanowisko odnośnie zwrotu opłaty związanej z ujawnieniem prawa własności działek w księgach wieczystych,
·          zapoznano się z decyzjami w sprawie ustalenia wartości rynkowej nieruchomości przejętych przez Powiat pod realizację inwestycji drogowych,
·          rozpatrzono pismo Burmistrza Choroszczy o uzyskanie potwierdzenia własności nieruchomości stanowiącej drogę publiczną w związku z zamierzeniem jej przebudowy.
 
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·          podpisano sprawozdanie o stanie dróg na koniec 2008 roku,
·          udzielono odpowiedzi na pismo P. Koczewskiego w sprawie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Choroszczy w sprawie przekazania zaoszczędzonej kwoty po przetargu na przebudowę drogi Białystok-Kruszewo, na dokończenie drogi w miejscowości Rogowo lub przebudowę ul. Kolejowej w Klepaczach,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Mieszkańców wsi Kowalowce, Żuki, Nowosady w sprawie utwardzenia drogi,
·          udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańca wsi Nowodworce w sprawie naprawy nawierzchni ul. Wasilkowskiej,
·          udzielono odpowiedzi na pismo sołtysa wsi Zajezierce w sprawie remontu drogi powiatowej w tej wsi,
·          podjęto uchwałę w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych w miejscowości Łapy,
·          podpisano referencje dla Przedsiębiorstwa Eksploatacji Ulic i Mostów za roboty wykonane w ramach umowy na przebudowę drogi Grabówka-Ogrodniczki,
·          zapoznano się z informacją Dyrektora PZD w sprawie oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu przetargów na zadania współfinansowane z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
·          upoważniono dwóch Członków Zarządu do podpisania umów z Wojewodą Podlaskim dotyczących zadań, które otrzymały dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie jego sprzeciwu wobec warunku wykonania nakładki bitumicznej na jezdni drogi powiatowej,
·          udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców Niewodnicy Nargielewskiej w sprawie przejezdności drogi powiatowej,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Choroszczy w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie materiału bitumicznego pochodzącego z rozbiórki drogi,
·          zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta Białegostoku o realizacji inwestycji drogowej na odcinku od Porosł do ulicy Elewatorskiej,
·          ustosunkowano się do pisma mieszkańców Stacji Lewickie w sprawie nieuwzględnienia w dokumentacji wjazdów na działki położone przy drodze powiatowej,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zaopiniowania rozbudowy drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka-Przewalanka,
·          udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Płonka Matyski w sprawie utwardzenia drogi do Płonki Kościelnej.
 
 
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·          podjęto 2 uchwały w sprawie oceny działalności w 2008 r. WTZ w Czarnej Białostockiej i Ogrodniczkach,
·          zapoznano się z analizą kosztów utrzymania Domów Dziecka w Supraślu i Krasnem, przedstawioną przez Dyrektora PCPR,
·          zapoznano się z pismem Dyrektora DPS w Jałówce w sprawie realizacji opracowania projektu budowlanego przebudowy obiektów DPS w Łaźniach z przeznaczeniem na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi,
·          zapoznano się z pismem Urzędu Miejskiego w Białymstoku w sprawie ponoszenia przez Powiat Białostocki kosztów wynagrodzenia przysługującego zawodowej, niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej, utworzonej na terenie Miasta Białegostoku,
·          zapoznano się z pismem PFRON informującym o ostatecznym rozliczeniu dotacji udzielonych na zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Tykocin i CE w Supraślu,
·          podpisano aneks nr 5 do umowy zlecającej prowadzenie Pogotowia Opiekuńczego „OPOKA” w Wasilkowie,
·          przyjęto rozliczenie wydatków poniesionych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej za I kwartał 2009 r.,
·          zapoznano się z pismem Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na dostawę cyfrowego zestawu RTG i USG,
·          omówiono przy udziale dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach problemy związane z rozwiązaniami technicznymi w zakresie ogrzewania obiektu,
·          ustosunkowano się do pisma Zarządu Powiatu Bielskiego w sprawie odmowy przeniesienia dzieci przebywających w Domu Dziecka w Krasnem do innych placówek opiekuńczych,
·          zapoznano się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie warunkowego prowadzenia Domu Dziecka w Krasnem,
·          przyjęto informację Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie dalszych działań związanych z gospodarowaniem obiektem przy ul. Piaskowej 9 w Łapach.
V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·          podjęto uchwałę w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku,
·          podpisano pisma do dyrektorów szkół o wdrożeniu podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
·          rozpatrzono pismo dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu w sprawie organizacji „Halowych Regionalnych Zawodów w Ujeżdżeniu” (przyznano 1.270 zł),
·          rozpatrzono wniosek Urzędu Gminy w Dobrzyniewie Dużym w sprawie współorganizacji Eliminacji Powiatowych XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama tata i ja” oraz podpisano umowę (przyznano 500 zł),
·          rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego w Wasilkowie o dofinansowanie konkursu kulinarnego „nie ma jak u mamy” (przyznano 600 zł),
·          zaakceptowano skład Komisji Konkursowej IV Edycji Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
·          podpisano aneks do arkusza organizacyjnego Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku,
·          podjęto 2 uchwały w sprawie przyznania dodatków funkcyjnego i motywacyjnego Dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku,
·          zaakceptowano skład Komisji Konkursowej „II Podlaskich Potyczek Informatycznych 2009”,
·          podpisano aneks do regulaminu Konkursu „II Podlaskie Potyczki Informatyczne 2009”,
·          przyjęto sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2008 roku,
·          zapoznano się z informacją w sprawie wprowadzenia innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół w Michałowie,
·          rozpatrzono pismo ZSM w Łapach w sprawie dofinansowania IX Biegu im. Waldemara Kikolskiego w Łapach (przyznano do 1.000 zł na zakup medali),
·          podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku w przypadku jego nieobecności w placówce,
·          zajęto stanowisko odnośnie powierzenia stanowiska dyrektora Pani Małgorzacie Łuczaj na kolejny okres kadencji,
·          rozpatrzono pismo w sprawie przyznania dotacji na imprezę p.n. „Zdobycie Tykocina 2009 – rekonstrukcja bitwy o Tykocin i zamek z 1657 roku” (2.000 zł). Podpisano umowę z Gminą w tej sprawie.
·          rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia „Puszcza Knyszyńska” w sprawie nagród na imprezę p.n.: „Sportowa Sobota”,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Komendanta Miejskiej Policji w Białymstoku w sprawie wsparcia konkursu „Nasze bezpieczeństwo”,
·          rozpatrzono wniosek Komendy Miejskiej PSP o dofinansowanie organizacji Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Jednostek OSP.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·          rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek i naczelników wydziałów Starostwa w sprawie zmian w budżecie powiatu,
·          podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2009 rok,
·          podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2008 rok,
·          podpisano odwołanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały nr II-0035-67/09,
·          podpisano wezwanie do zapłaty skierowane do Firmy TOMAS CONSULTING,
·          udzielono upoważnienia Audytorowi do przeprowadzenia kontroli finansowej w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie,
·          upoważniono Radcę Prawnego do reprezentowania Zarządu Powiatu na posiedzeniu pełnego składu Kolegium RIO w sprawie rozpatrzenia odwołania Zarządu od opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu za 2008 rok,
·          zapoznano się z zawiadomieniem RIO o terminie posiedzenia Kolegium, którego przedmiotem będzie rozpatrzenie odwołania od uchwały Nr II-0035-67/09,
·          podpisano bilans z wykonania budżetu sporządzonego przez powiat białostocki na dzień 31.12.2008 r.,
·          rozpatrzono 2 pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego w zakresie uchwał Nr XXIX/292/09 i 293/09 RPB podjętych na sesji w dniu 26 marca 2009 r.
VII. Ponadto Zarząd:
·          podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń w LO w Łapach na Archiwa Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
·          zapoznał się z pismem Gminy Zawady w sprawie lokalizacji lotniska na terenie gminy,
·          podjął uchwałę w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·          upoważnił Starostę do podjęcia działań w kierunku dochodzenia od firmy Consulting zwrotu części kosztów poniesionych na opracowanie studium wykonalności dla projektów składanych do RPO,
·          udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu PUP do reprezentowania interesów Powiatu Białostockiego,
·          przyznał premie za miesiąc kwiecień 2009 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·          brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·          rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·          udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·          zapoznał się ze sprawozdaniem z realizacji gminnego planu odpadami dla Gminy Wasilków,
·          podpisał umowę z Firmą ZNAKI w sprawie wykonywania usług promocyjnych oraz budowy wizerunku Powiatu Białostockiego.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·     posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
·          seminarium poświęconemu przedstawieniu wyników badań potrzeb informacyjnych podmiotów gospodarki województwa podlaskiego uzyskanych przy realizacji projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”,
·          wręczeniu nagród zwycięzcom Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach Wasilków 2009,
·          spotkaniu Lokalnej Grupy Wsparcia projektu REDIS,
·          spotkaniu bibliotekarzy organizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Czarnej Białostockiej,
·          otwarciu Forum WIOSEK TEMATYCZNYCH,
·          spotkaniu „Stowarzyszenia Wzgórza Rolników” w Świętej Wodzie,
·          zawodach otwarcia sezonu 2009 w ujeżdżaniu organizowanych przez Gospodarstwo Pomocnicze BUKOWISKO,
·          koncercie Pieśni Sakralnej „Łapskie te Deum”,
·          konferencji „Nowe zadania publicznych służb zatrudnienia oraz wzmocnienie współpracy z samorządem gminnym w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”,
·          eliminacjach powiatowych XVII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, Tata i Ja”,
·          uroczystym podpisaniu umowy dotyczącej realizacji zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
·          otwarciu II Forum Dni Nauki i Technologii Polska-Wschód,
·          spotkaniu Przygoda w Puszczy Knyszyńskiej – „Sportowa sobota w Supraślu”,
·          turnieju ruchu drogowego połączonego z otwarciem Miejsko-Gminnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Michałowie,
·          targach turystycznych „Jard” w Białymstoku,
·          spotkaniu organizowanym przez Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie współpracy samorządów w ramach Białostockiego Obszaru Metropolitalnego.

  

 S t a r o s t a

                                                                                                             Powiatu Białostockiego
                                                                                        Wiesław Pusz
Białystok dnia 29.04.2009 r.
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-04-2009

Data udostępnienia w BIP: 11-05-2009 08:52

Data modyfikacji informacji: 11-05-2009 08:52