Sesja Nr XIV/2012

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od dnia 22 grudnia 2011 r. do 2 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.              Ustalano porządek obrad XIV Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·    zapoznano się z informacją Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości o wyniku przetargu na wynajem lokalu użytkowego (apteka) w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1,
·    podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    zapoznano się z pismem Stowarzyszenia „Dobry Anioł” w sprawie podziału działki położonej w Zabłudowie,
·    podpisano ogłoszenie o przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1,
·    podjęto decyzję w sprawie ustalenia ceny wywoławczej miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni przeznaczonej do wynajęcia
w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 (apteka) oraz podpisano ogłoszenie o przetargu,
·    podjęto decyzję w sprawie ustanowienia trwałego zarządu nieruchomości położonej w miejscowości Ruszczany,
·    podjęto uchwałę w sprawie złożenia oświadczenia woli w przedmiocie nabycia prawa własności nieruchomości,
·    przyjęto rozliczenie dotacji celowej przekazanej na wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów
i budynków przez Gminy Łapy, Turośń Kościelna, Wasilków,
·    podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·    podpisano opinie na temat inwestycji regionalnej sieci szerokopasmowej na obszarze gminy Zawady,
·    udzielono pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu do występowania przed instancjami sądowymi w sprawie o stwierdzenie nabycia praw do spadku,
·    podjęto uchwałę w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Powiatu Białostockiego,
·    podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu przez Gminę Choroszcz na dofinansowanie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:              
·    udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie przebudowy drogi w Dobrzyniewie Fabrycznym,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Tykocina w sprawie inwestycji drogowych w roku 2012,
·    omówiono problemy związane z podpisywaniem umów z Gminami na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych,
·    zapoznano się z decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę powiatową,
·    zapoznano się z pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie planowanego utworzenia rezerwy subwencji na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych,
·    podjęto uchwałę o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej w obrębie miasta Łapy,
·    podpisano wystąpienie do Burmistrza Wasilkowa w sprawie inwestycji na drogach powiatowych w latach 2013-2014,
·    podpisano informację rzeczowo-finansową o przebiegu realizacji zadań drogowych dofinansowanych z rezerwy subwencji ogólnej,
·    zapoznano się z pismem Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie naprawy drogi na odcinku Chraboły-Kopisk oraz udzielono odpowiedzi,
·    podpisano sprawozdanie końcowe o realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Białystok-Kruszewo Etap II”,
·    wydano opinię w sprawie budowy drogi powiatowej na odcinku Marynka-Planty,
·    wydano postanowienie w sprawie zaopiniowania budowy ulicy Kodeksu Supraskiego w Supraślu,
·    zapoznano się z pismem Nadleśnictwa Żednia w sprawie naprawy drogi na odcinku Kołodno-Cieliczanka,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Sienkiewicze w sprawie budowy drogi we wsi Sienkiewicze,
·          podpisano rozliczenia dotacji celowych otrzymanych przez Powiat od Gmin na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
·    zapoznano się z pismem w sprawie nie udzielenia przez NFZ kontraktów na realizację świadczeń zdrowotnych poradniom lekarskim mieszczącym się przy ul. Słonimskiej 15/1,
·    zapoznano się z korespondencją w sprawie nie przyjęcia przez NFZ oferty przychodni rehabilitacyjnej SP ZOZ w Łapach,
·    przyjęto informację Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie projektu planu dochodów i wydatków na 2012 rok,
·    zapoznano się z wykazem zakresów i wartości kontraktów podpisanych przez SP ZOZ w Łapach z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na 2012 rok,
·    zapoznano się z odpowiedzią Dyrektora SP ZOZ w Łapach na zapytania mieszkańców w sprawie odrzucenia przez Podlaski Oddział NFZ oferty SP ZOZ w Łapach w zakresie ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej,
·    podjęto uchwałę w sprawie nadania Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku Regulaminu Organizacyjnego,
·    podpisano pismo do Burmistrza Michałowa w sprawie dofinansowania w roku 2012 kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,
·    podpisano rozliczenie przyznanych przez PFRON środków finansowych na dofinansowanie projektów w ramach „Wyrównywanie różnic między regionami II w obszarze D”,
·    podpisano rozliczenia dotacji przekazanych i otrzymanych na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach, Czarnej Białostockiej, Nowej Woli,
·    podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS w Uhowie,
·    podpisano pismo do Wójta Gminy Szudziałowo w sprawie kierowania osób do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Łaźniach i ponoszenia kosztów transportu,
·     podpisano deklarację w sprawie udziału w Programie Wyrównywania różnic między regionami w 2012 roku,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej dla SP ZOZ w Łapach na zakup sprzętu.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·    podjęto uchwałę w sprawie sposobu podziału środków przeznaczonych na wspieranie w 2012 roku doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone,
·    przyjęto rozliczenie przyznanej pomocy finansowej na:
- utworzenie punku konsultacyjnego w Michałowie,
- przeprowadzenie w Gminie Choroszcz cyklu badań przesiewowych programem „Słyszę i widzę”,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu OLIMP w Łapach,
·    przyjęto rozliczenie pomocy finansowej na modernizację pomieszczeń szkoły w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,
·    podpisano wystąpienie do Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży w sprawie wysokości subwencji oświatowej przyznanej na 2012 rok,
·    rozpatrzono wniosek w sprawie udziału Powiatu w XII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych oraz Teatrów Wiejskich
i Obrzędowych,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na realizację zadania „Zdobycie Tykocina – rekonstrukcja bitwy o Tykocin z 1657 roku”,
·    podpisano informację do Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki w sprawie wysokości środków finansowych na wypłatę jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli,
·    przyjęto rozliczenie dotacji udzielonych Uczniowskim Klubom Sportowym na realizację zadań w roku 2011,
·    podpisano wniosek o dofinansowanie projektu p.n.: „Dynamika międzykulturowa zagadnienie stawiane animatorom młodzieży”,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej dla Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO na zakup materiałów do budowy ogrodzenia,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na zorganizowanie wystawy „Dziedzictwo Kulturowe powiatu białostockiego zamknięte w drewnie ocalić od zapomnienia”.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·    rozpatrzono wnioski dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie,
·    podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
·    podjęto uchwałę w sprawie korekty uchwały Nr 182/2011 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 - PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku,
·    podjęto uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na rok 2012,
·    podjęto uchwałę w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2012 PLAN WYKONAWCZY,
·    zapoznano się z postanowieniem Rzecznika dyscypliny finansów publicznych RIO w Białymstoku,
·    zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu określonej
w Wieloletniej Prognozie Finansowej i możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej na 2012 rok Powiatu Białostockiego.
VII. Ponadto Zarząd:
·    przyjął rozliczenie dotacji przekazanej na wydatki inwestycyjne Ochotniczym Strażom Pożarnym w Uhowie, Czarnej Wsi Kościelnej, Juchnowcu Dolnym, Nowodworcach, Wasilkowie, Złotnikach, Pogorzałkach, Turośni Kościelnej, Borowskich Olkach,
·    zajął stanowisko w sprawie dalszej przynależności Powiatu Białostockiego do Stowarzyszenia „Euregion Niemen”,
·    zapoznał się z wyjaśnieniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie postępowania przez Przedsiębiorstwo „Czyścioch” z odpadami zgromadzonymi w miejscowości Studzianki,
·    przyznał premie za miesiąc styczeń 2012 rok dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·    udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·   brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·   rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·    odprawie służbowej podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w roku 2011,
·    posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
·    szkoleniu p.n.: „Organizacja kontroli zarządczej w instytucjach kultury”,
·    posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego,
·    spotkaniu noworocznym z duchowieństwem, przedstawicielami władz i samorządów, przedsiębiorcami, przedstawicielami organizacji społecznych organizowanym przez Powiat Bielsk Podlaski,
·    zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Białymstoku,
·    Jubileuszu 10-lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Wasilkowie,
·    Jubileuszu XV Lecia Samorządu Rolniczego na Podlasiu organizowanego przez Podlaska Izbę Rolniczą.
Białystok, dnia 1 lutego 2012 roku
                          Starosta Powiatu Białostockiego
                                                                                                                             Wiesław Pusz
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego-Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 01-02-2012

Data udostępnienia w BIP: 13-02-2012 10:52

Data modyfikacji informacji: 13-02-2012 10:52