Sesja Nr VI/2011

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
 
                W okresie od dnia 28 marca 2011 r. do 27 kwietnia 2011 r. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.             Ustalano porządek obrad VI Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·    popisano wniosku do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·    podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do wynajęcia części nieruchomości (lokal przy ul. Słonimskiej 15/1),
·    zapoznano się z decyzjami wydanymi przez WGKiN w sprawie ustalenia odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe,
·    podpisano wniosek do Burmistrza Supraśla o zatwierdzenie z urzędu podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie Sobolewo stanowiących własność Gminy Supraśl,
·    podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości na cel publiczny (droga),
·    zapoznano się z decyzjami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Burmistrza Zabłudowa w sprawie nieruchomości zajętych pod drogi publiczne.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·    udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysów wsi Mińce i Kruszewo
w sprawie naprawy nawierzchni dróg,
·    podpisano porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę zajętą pod drogę powiatową w miejscowości Kazimierowo,
·    podpisano pismo do Ministra Infrastruktury w sprawie przekazania dokumentacji ulicy Kościelnej w Czarnej Białostockiej,
·    podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych odcinka drogi Jurowce-Letniki,
·    zapoznano się z pismem Ministra Infrastruktury w sprawie planu przebudowy dróg S-8 i S-19,
·    podjęto decyzję w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg trwałego zarządu nieruchomościami wchodzącymi w skład drogi powiatowej na terenie Gminy Choroszcz,
·    zapoznano się z pismem Mieszkańców wsi Pajewo, skierowanym do Firmy STRABAG w sprawie naprawy zniszczonej nawierzchni drogi,
·    podpisano postanowienie w sprawie opinii dotyczącej inwestycji drogowej „Budowa ulicy Zagumiennej w Surażu”,
·    udzielono upoważnienia Dyrektorowi PZD do reprezentowania Powiatu w postępowaniu administracyjnym o ustalenie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę powiatową,
·    podpisano porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę położoną w Olmontach zajętą pod drogę powiatową,
·     podjęto uchwałę w sprawie przekazania materiałów z rozbiórki nawierzchni drogi powiatowej na rzecz Gminy Dobrzyniewo Duże,
·    udzielono odpowiedzi Burmistrzowi Tykocina oraz Radnemu Powiatu Panu B. Kwiatkowskiemu w sprawie przebudowy dróg powiatowych
w Radulach i Hermanach,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Gródek w sprawie poprawy przejezdności drogi Kołodno-Zasady,
·    omówiono przy udziale Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże planu przebudowy drogi powiatowej w Kopisku.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
·    zapoznano się z zapotrzebowaniem na środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w zakresie rozwoju Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na rok 2011,
·    rozpatrzono wniosek Dyrektora DPS w Czerewkach w sprawie potrzeb finansowych na inwestycje i remonty w roku 2011,
·    rozpatrzono pismo Dyrektora DPS w Choroszczy w sprawie potrzeb finansowych na inwestycje związane z zabezpieczeniem p.poż.,
·    zapoznano się z korespondencją związaną z kontrolą przeprowadzoną przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Domu Dziecka w Supraślu,
·    podpisano pismo do Dyrektora SP ZOZ w Łapach w sprawie przedłożenia informacji o warunkach ewentualnego przekształcenia placówki oraz podejmowanych działaniach w kierunku poprawy wyniku finansowego,
·    omówiono przy udziale Dyrektora SP ZOZ w Łapach sytuację finansową placówki oraz rozpatrzono pismo w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych w 2011 roku,
·    udzielono odpowiedzi dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
·    podpisano aneks do umowy zawartej w sprawie warunków funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej,
·    podjęto uchwałę w sprawie powołania Lokalnego Zespołu Koordynacyjnego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015,
·    podpisano wystąpienie do Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu
w sprawie przygotowania dokumentacji do zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie placówki na czas nieokreślony oraz omówiono tę kwestię z Dyrektorem Domu,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w sprawie podjętych działań mających na celu wykorzystanie wolnych miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·    zatwierdzono Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·    zatwierdzono „Program działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach” oraz plan pracy na 2011 rok.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·    zaakceptowano skład Komisji do przeprowadzenia Konkursu IV Potyczki Informatyczne 2011 r.,
·    przyjęto informacje o dokonanych przeglądach obiektów szkolnych,
·    rozpatrzono pismo Ośrodka Kultury Fizycznej w sprawie patronatu
i wsparcia finansowego XI Biegu Ulicznego im. Waldemara Kikolskiego,
·    podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
·    rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w sprawie współorganizacji Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach,
·    rozpatrzono wniosek Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku o dofinansowanie działalności w 2011 roku,
·    przyjęto informację na temat przeprowadzonych eliminacji powiatowych konkursu p.n.: „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”,
·    podpisano wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej subwencji,
·    podpisano pismo w sprawie ustalenia dotacji na rok 2011 na jednego ucznia szkoły niepublicznej w Wasilkowie,
·    podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
·    udzielono upoważnienia do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (projekt „Nauka to przyszłość”),
·    omówiono koncepcję organizacji VIII Powiatowej Spartakiady Samorządowej Powiatu Białostockiego,
·    zapoznano się z pismem Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz wyznaczono powiatowego organizatora rozwoju edukacji,
·    rozpatrzono pismo Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w Wasilkowie w sprawie organizacji Pieszego radu „Łoś” oraz udzielono odpowiedzi na to pismo,
·    podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2011 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej,
·    udzielono upoważnienia do podpisania umowy z Narwiańskim Stowarzyszeniem Krajoznawczym w Tykocinie na udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·    podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na 2011 rok,
·    rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i Wydziałów Starostwa w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok,
·    podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego - PLAN WYKONAWCZY,
·    podjęto uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za rok 2010,
·    podjęto uchwałę w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Łapach za 2010 rok,
·    podjęto uchwałę w sprawie informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego,
·    podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2011,
·    rozpatrzono wniosek Skarbnika Powiatu o wyrażenie zgody na zawarcie umowy na obsługę bankową budżetu Powiatu przez PKO BP SA,
·    zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Białostockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok,
·    podpisano bilans z wykonania budżetu powiatu, jednostki samorządu terytorialnego, sporządzonego na dzień 31.12.2010 r.,
·    zaakceptowano projekt umowy zasadniczej na prowadzenie obsługi rachunków budżetu Powiatu przez Bank PKO BP.
VII.  Ponadto Zarząd:
·    rozpatrzył pismo w sprawie rozbudowy i modernizacji elektroenergetycznych stacji i linii przesyłowych na terenie województwa podlaskiego,
·    zapoznał się z korespondencją dotyczącą sprzeciwu mieszkańców FAST odnośnie budowy wytwórni mas bitumicznych,
·    podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy
i czynności związanych z realizacją i rozliczeniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
·    podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku
o dofinansowanie projektu p.n.: „Aktywność kluczem do zatrudnienia”,
·    przyjął sprawozdania z realizacji gminnych planów gospodarki odpadami gmin: Wasilków, Gródek, Łapy,
·    przyznał premie za miesiąc kwiecień 2011 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·    zapoznał się z wystąpieniem pokontrolnym Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w LO w Łapach,
·    udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·    rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·    brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·    spotkaniu Członków Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego zorganizowanego w Urzędzie Miejskim w Michałowie,
·    konferencji organizowanej przez Białostocką Fundację Kształcenia Kadr p.t.: „Kompetentna Gmina”,
·    konferencji n.t. „Euro-Park WISŁOSAN w Łapach – „Korzyści dla Inwestorów”,
·    konferencji p.t.: „Planowanie Przestrzenne a ochrona ciągłości ekologicznej w Północno-Wschodniej Polsce” organizowanej przez Podlaskie Regionalne Forum Wymiany Wiedzy o Środowisku,
·    obchodach pierwszej rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem,
·    imprezie zorganizowanej w Centrum Szkolenia Praktycznego w Łapach p.n.: „Podlaskie Potyczki Informatyczne”,
·    zawodach p.n.: „Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Białostockiego w Szachach”,
·    szkoleniu zorganizowanym przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Białymstoku dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego,
·    posiedzeniu Konwentu Powiatów Województwa Podlaskiego zorganizowanym w Centrum Edukacji w Supraślu,
·    VI Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym w Surażu.
Białystok, 28.04.2011 r.
 
                       Starosta Powiatu Białostockiego
                                                                                                                            Wiesław Pusz
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego-Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2011 11:42

Data modyfikacji informacji: 10-05-2011 11:42