Sesja II/10

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od dnia 28 października 2010 r. do dnia 22 grudnia 2010 r. Zarząd Powiatu obradował na 9 posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.             Ustalano porządek obrad I i II sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·    rozpatrzono wniosek Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie wynajęcia dodatkowych pomieszczeń na potrzeby biurowe,
·    podjęto decyzję w sprawie wywłaszczenia nieruchomości położonej w Łapach na rzecz Powiatu Białostockiego z przeznaczeniem na boisko ZSM w Łapach,
·    udzielono odpowiedzi na wniosek pani Bożeny Narewskiej w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości w Supraślu,
·    udzielono odpowiedzi na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej w sprawie przedłużenia terminu dzierżawy nieruchomości przy ul. Nowowarszawskiej 32A,
·    zapoznano się z decyzjami i zawiadomieniami w sprawie nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano zawiadomienie o obowiązku uiszczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
·    rozpatrzono wniosek Dyrektora DPS w Choroszczy o wyrażenie zgody na położenie przez Urząd Miejski w Choroszczy instalacji kanalizacyjnej na działkach stanowiących mienie powiatowe,
·    rozpatrzono wniosek firmy JT Polpager S.A. w sprawie wynajmu działki w Supraślu celem budowy masztu telefonii komórkowej,
·    podpisano wnioski do Sądu Rejonowego w sprawie dokonania wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·    podpisano 2 decyzje w sprawie ustanowienia na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg trwałego zarządu nieruchomościami zajętymi pod drogi powiatowe.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·    udzielono odpowiedzi na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące kwestii prowadzenia przetargów przy realizacji inwestycji z udziałem środków Funduszu Odbudowy Dróg Lokalnych,
·    podpisano aneksy do umowy i porozumienia zawartych z Gminą Czarna Białostocka w sprawie dotacji na pokrycie kosztów związanych z zimowym utrzymaniem dróg,
·    podpisano porozumienie z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie powierzenia Gminie zadania związanego z wykonywaniem robót bitumicznych w Juchnowcu Dolnym,
·    podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej przebudowy drogi gminnej w Księżynie,
·    podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Poświętne w sprawie przebudowy drogi Poświętne-Brzozowo Stare,
·    omówiono przy udziale Wójta Gminy Zawady tryb rozliczenia inwestycji dotyczącej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Nowe Chlebiotki – droga Nr 2973B,
·    przeanalizowano treść porozumienia w sprawie realizacji projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
·    rozpatrzono pismo Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Białystok-Stanisławowo-Solniczki,
·    omówiono przy udziale Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny plan przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy,
·    podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Supraśl w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy na przebudowę drogi na odcinku przejście przez miejscowość Ciasne.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·    omówiono sprawę naboru osób zainteresowanych skierowaniem do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·    podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego DPS w Choroszczy,
·    podpisano wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie DPS w Choroszczy na czas nieokreślony,
·    podpisano aneksy do umów o warunkach funkcjonowania i finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej i Ogrodniczkach,
·    zaakceptowano plany finansowe na rok 2011 WTZ w Czarnej Białostockiej, Ogrodniczkach i Nowej Woli,
·    podpisano wystąpienia do Burmistrzów w Czarnej Białostockiej oraz Michałowa w sprawie współfinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej,
·    podpisano porozumienie z Powiatem Hajnowskim w sprawie pokrycia w 2010 roku części kosztów prowadzenia WTZ w Nowej Woli,
·    podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień dotyczących umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie,
·    podpisano aneks do umowy zawartej z Miastem Białystok w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej na refundację stanowiącą dofinansowanie wydatków związanych z kosztami wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej,
·    podpisano aneks do umowy zawartej z Pogotowiem Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie na prowadzenie działalności w 2010 roku,
·    podpisano umowę z Gminą Michałowo na dofinansowanie kosztów prowadzenia WTZ w Nowej Woli,
·    zaakceptowano korektę programu inwestycji i remontów w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·    podpisano wystąpienia do PFRON oraz Firmy MARPOL w sprawie zwrotu dofinansowania wyposażenia stanowiska pracy.
 
 
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·    podpisano aneks do umowy zawartej z Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach w sprawie finansowania prac inwestycyjnych,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na wymianę dachu,
·    podjęto uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu,
·    udzielono upoważnienia 2 Członkom Zarządu do podpisywania arkuszy organizacji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat oraz aneksów do tych arkuszy.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·    podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2014,
·    podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2011 rok,
·    podjęto 4 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
·    rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i Wydziałów Starostwa o dokonanie zmian w budżecie na 2010 rok,
·    podjęto uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok,
·    przyjęto informację o wykonaniu budżetu Powiatu za III kwartał 2010 roku,
·    zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego za 2011 rok oraz o możliwości sfinansowania przewidzianego w niej deficytu budżetowego,
·    zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011-2014.
VII.  Ponadto Zarząd:
·    podjął uchwałę w sprawie rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego na rok 2011,
·    udzielił pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu Powiatowego Urzędu Pracy do reprezentowania Powiatu Białostockiego w postępowaniu przed Sądem Rejonowym,
·    rozpatrzył pismo LGD Puszcza Knyszyńska w sprawie współorganizacji pobytu delegacji francuskiej,
·    podpisał dokumentację o udzielenie zamówienia na opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, przebudowy i nadbudowy bazy turystycznej Centrum Edukacji w Supraślu,
·    zatwierdził wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe,
·    przyznał premie za miesiąc listopad i grudzień 2010 r. Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·    podpisał umowy na świadczenie usług w 2011 roku z firmami: ETOB, POCZTA POLSKA RUCH,
·    podpisał aneks do umowy zawartej z WFOŚiGW w sprawie finansowania edukacji ekologicznej,
·    podpisał umowę w sprawie opracowania Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie projektu p.n.: „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
·    podpisał umowę sprzedaży energii elektrycznej dla obiektu przy ul. Nowowarszawskiej 32 A na rok 2011,
·    udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·    brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·    rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·                     posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,
·                       uroczystości 80-lecia Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy,
·                       turnieju Tańca Towarzyszącego o Puchar Starosty Białostockiego w Tykocinie,
·                       uroczystym otwarciu przebudowanego odcinka drogi powiatowej Wasilków-Wólka Poduchowna oraz odcinka drogi Topolany-Michałowo,
·                       obchodach 92 Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Wasilkowie,
·                       uroczystym spotkaniu oficjalnej delegacji francuskiej w ramach programu IV LEADER realizowanego przez LGD Puszcza Knyszyńska i GAL de la Bresse Bourguignonne,
·                       Jubileuszu 25-lecia istnienia Zespołu Folklorystycznego „Narwianki” z Kruszewa oraz Zespołu „Klepaczanki” z Klepacz,
·                       Jubileuszu 25-lecia Szkoły Podstawowej im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie,
·                       II Sesji Rady Miejskiej w Łapach połączonej z uroczystym Ślubowaniem nowo wybranego Burmistrza Łap,
·                       uroczystości przewiezienia szczątków 46 Powstańców Listopadowych z Kopnej Góry do Supraśla,
·                       Spotkaniach opłatkowych w Domu Dziecka w Krasnem i Supraślu w SP ZOZ w Łapach oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.
Białystok, dnia 22 grudnia 2010 r.
 
          S t a r o s t a
                                                                                                   Powiatu Białostockiego
 
                                                                                                         Wiesław Pusz
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz- Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-12-2010

Data udostępnienia w BIP: 04-01-2011 12:48

Data modyfikacji informacji: 04-01-2011 12:48