Sesja XXXVII/09

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
            W  okresie  od dnia 04 września 2009 r. do 28 października 2009 r. Zarząd Powiatu obradował na 8 posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.         Ustalano porządek obrad XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·         podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·         podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·         podpisano wniosek i ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy pomieszczeń w piwnicy budynku internatu LO w Łapach na archiwum Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
·         udzielono odpowiedzi na pismo BBWW w sprawie przesunięcia terminu wykonania robot termomodernizacyjnych w budynku internatu CE w Supraślu,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dokumentów dotyczących zajęcia nieruchomości w obrębie Ogrodniki, gmina Choroszcz,
·         podpisano umowę serwisu brokerskiego oraz udzielono pełnomocnictwa spółce INTER BROKER do przygotowania umowy z firmą ubezpieczeniową i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zawartej umowy,
·         podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku i interesów Powiatu Białostockiego,
·         podpisano pismo do Prezydenta Białegostoku w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie planowanej inwestycji na działkach sąsiadujących z posesją Starostwa,
·         zapoznano się z pismem MKS „Sprząśla” w sprawie pozostawienia części majątku Klubu na nieruchomości w Supraślu należącej do Powiatu oraz rozliczenia za ten majątek,
·         zapoznano się z pismem Burmistrza Michałowa w sprawie zagospodarowania obiektów przy ul. Gródeckiej stanowiących własność Powiatu,
·         zapoznano się z informacją Wydziału Architektury o wydaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę parkingu przy ZS w Michałowie przy ul. Sienkiewicza,
·         podpisano umowę z Gminą Łapy na udzielenie Powiatowi pomocy rzeczowej na przebudowę pomieszczeń w internacie LO w Łapach,
·         podpisano wystąpienie do Burmistrza Tykocina w sprawie zatwierdzenia podziału geodezyjnego działki położonej w obrębie Siekierki,
·         udzielono odpowiedzi na pismo NZOZ REHABILITACJA w sprawie wynajmu pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskej 15/1,
·         omówiono przy udziale Burmistrza warunki nabycia przez Gminę Michałowo nieruchomości będących w zarządzie ZS w Michałowie i nie wykorzystywanych przez szkołę,
·         podpisano wniosek i ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie prac geodezyjnych,
·         podpisano umowy z inspektorami nadzoru budowlanego nad pracami polegającymi na przebudowie pomieszczeń internatu LO w Łapach,
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·         podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia i finansowania zadania „Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu ulicy Szkolnej i Lipowej w Dobrzyniewie Dużym”,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Społecznego Komitetu Budowy Drogi Supraśl-Cieliczanka w sprawie nażwirowania drogi łączącej Supraśl z Cieliczanką,
·         podpisano umowy partnerskie z Gminami Michałowo, Gródek i Wasilków w sprawie finansowania przebudowy dróg powiatowych w związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Łap w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL, przebudowy drogi powiatowej Płonka Strumianka-Łapy,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie ujęcia w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym inwestycji drogowych na terenie Gminy,
·         podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Supraśl w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi na sfinansowanie przebudowy ul. Cieliczańskiej w Supraślu,
·         omówiono przy udziale Burmistrza Wasilkowa i Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże planu inwestycji na drogach powiatowych w 2010 roku,
·         podjęto uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny i Gminy Zawady,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Złota Wieś w sprawie przyśpieszenia terminu rozpoczęcia budowy drogi w tej miejscowości,
·         podpisano umowę z Gminą Supraśl w sprawie dofinansowania zadania „Wzmocnienie nawierzchni ulicy Nowej w Supraślu”,
·         podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie dofinansowania przez Gminę przebudowy mostu przez rzekę Horodniankę,
·         udzielono odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie nawierzchni dróg Białystok-Stanisławowo-Wojszki i Juchnowiec Kościelny-Wojszki,
·         rozpatrzono pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie przekazania Gminie realizacji części zadania przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Kulikówka,
·         rozpatrzono pismo Wójta Gminy Poświętne o rozszerzenie zakresu robót na drodze powiatowej Gąsówka Stara-Kamińskie Ocioski,
·         podjęto uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, drogi Suraż-Daniłowo,
·         podpisano porozumienie z Gminą Zabłudów w sprawie wspierania i rozwoju układu komunikacyjnego na terenie Gminy oraz przy udziale Burmistrza omówiono plan inwestycji na drogach powiatowych na 2010 rok,
·         upoważniono Starostę i Wicestarostę do zawarcia porozumień z Gminami Choroszcz, Czarna Białostocka, Suraż i Zawady w sprawie zarządzania publicznymi drogami powiatowymi,
·         podpisano wnioski o dofinansowanie inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
·         podpisano wystąpienie do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zniszczenia nawierzchni dróg powiatowych w wyniku remontu drogi krajowej nr 8 (w związku z interpelacją Radnego Pana Zenona Żukowskiego),
·         udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Poświętne w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach NPPDL drogi Poświętne-Liza Nowa,
·         przeanalizowano wyliczenie szacunkowe kosztów wykonania zatok autobusowych w ciągu drogi Białystok-Kruszewo,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie przebudowy dróg powiatowych w 2010 roku,
·         przyjęto informację Powiatowego Zarządu Dróg o odbiorze inwestycji p.n.: „Przebudowa drogi powiatowej Sofipol-Załuki i Załuki-Nowosiółki”,
·         podpisano porozumienie z Gminą Michałowo w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia i finansowania przebudowy drogi Szymki-Nowosady-Zaleszany,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Komitetu ds. przebudowy drogi Juchnowiec Kościelny- do drogi krajowej Białystok-Bielsk Podlaski,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie ujęcia do planu przebudowy drogi Złota Wieś-Wólka Ratowiecka,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Łap w sprawie sfinansowania przez Gminę kosztów dokumentacji na modernizację skrzyżowania dróg w Płonce Kościelnej ,
·         podpisano wystąpienie do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie wspólnego finansowania przebudowy odcinka drogi powiatowej ul. Ciołkowskiego,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Mieszkańców wsi Nowodworce w sprawie nawierzchni drogi,
·         udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców Barszczewa w sprawie wykonania zjazdów z drogi powiatowej,
·         podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Poświętne na dofinansowanie remontu kapitalnego drogi Gąsówka Stara-Kamińskie Ocioski,
·         podpisano informacje do Ministerstwa Infrastruktury z przebiegu realizacji przebudowy mostów przez rzekę Czarną i Horodniankę,
·         udzielono odpowiedzi na pisma Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie zaopiniowania przebudowy dróg na odcinku Białystok-Kleosin oraz przejście przez Tykocin,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przygotowań do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
·         podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi na przebudowę drogi Nowodworce-Ogrodniczki,
·         omówiono sprawy związane z inwestycjami drogowymi na terenie Gminy Czarna Białostocka przy udziale Burmistrza Czarnej Białostockiej.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·         podpisano deklarację uczestnictwa w realizacji projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”,
·         podpisano aneks do umowy na realizację programu powiatowa akcja promująca tworzenie rodzin zastępczych „Szukam Mamy, Szukam Taty”,
·         podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Białymstoku w sprawie ponoszenia kosztów wynagrodzenia przysługującego zawodowej niespokrewnionej rodzinie zastępczej,
·         zapoznano się z wyjaśnieniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie możliwości podwyższenia odpłatności za pobyt w DPS w Czerewkach,
·         zapoznano się z protokołami kontroli przeprowadzonych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·         podpisano aneks nr 4 do umowy o warunkach funkcjonowania i współfinansowania ze środków PFRON kosztów działalności WTZ w Czarnej Białostockiej,
·         podpisano pismo do Zarządu Powiatu Wysokomazowieckiego w sprawie terminu uregulowania należności WTZ w Starych Raciborach,
·         podpisano pismo do Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie rozliczenia dofinansowania kosztów prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej.
V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·         podjęto 3 uchwały w sprawie wysokości dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, Zespołu Szkół w Michałowie oraz Kierownika szkolenia praktycznego ZS w Michałowie,
·         dokonano zatwierdzenia naboru słuchaczy do Szkół dla Dorosłych w ZSM w Łapach, ZS w Michałowie i ZS w Czarnej Białostockiej,
·         udzielono odpowiedzi na pismo Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczące projektu regulaminu w sprawie określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
·         zapoznano się z odpowiedziami szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki na pismo w sprawie przygotowania aneksów do arkuszy organizacyjnych na rok 2009/2010,
·         zapoznano się z protokołami kontroli obiektów szkolnych przeprowadzonych po przerwie wakacyjnej w roku szkolonym 2008/2009,
·         podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania,
·         podpisano umowę z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi w zakresie zorganizowania w Michałowie punktu konsultacyjnego do przeprowadzenia Badań przesiewowych multimedialnym programem „Słyszę i widzę”,
·         podpisano umowę z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy przez Gminę na wykonanie ogrodzenia i miejsc parkingowych na posesji Zespołu Szkół w Michałowie przy ul. Sienkiewicza 5,
·         podjęto 2 uchwały w sprawie ustalenia wysokości dodatków motywacyjnego i funkcyjnego dyrektorowi Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku,
·         podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do przyznania Nagrody Starosty Białostockiego,
·         rozpatrzono wniosek Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu w sprawie dofinansowania kosztów organizacji Halowych Regionalnych Zawodów w Ujeżdżeniu,
·         podjęto uchwały w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” 2009 roku,
·         rozpatrzono pismo dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej w sprawie wymiany stolarki okiennej w budynku szkoły.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·         rozpatrzono wnioski Dyrektorów Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w sprawie dokonania zmian w budżecie na 2009 rok,
·         podjęto 3 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok,
·         podjęto uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych na 2009 rok,
·         zapoznano się z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku,
·         zapoznano się z odpowiedzią Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zwiększenia dotacji na opłacenie składki zdrowotnej osób bezrobotnych w 2009 roku,
·         rozpatrzono wniosek Starosty Powiatu Białostockiego o ujęcie do planu na 2010 rok wydatków związanych z poprawą bezpieczeństwa na terenie powiatu,
·         podpisano odpowiedź na pismo Straży Granicznej w Kętrzynie dotyczące odmowy udzielenia pomocy finansowej.
VII. Ponadto Zarząd:
·         przyjął rozliczenie dotacji udzielonej Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
·         przyznał premie za miesiąc wrzesień i październik dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·         przeanalizował wniosek Powiatowego Urzędu Pracy o zaopiniowanie wyodrębnienia Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz plan finansowy PUP na 2010 rok,
·         przyjął sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami Miasta i Gminy Choroszcz,
·         zapoznał się z pismem RIO informującym o posiedzeniu, którego przedmiotem będzie badanie uchwał Rady Powiatu oraz przedłożył wyjaśnienia w tej sprawie,
·         podpisał aneks do umowy zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
·         podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu Programu ochrony środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2015 dla Gminy Juchnowiec Kościelny,
·         podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu p.n.: „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”,
·         podpisał umowę z Centrum Kształcenia Praktycznego na udzielenie dotacji z powiatowego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
·         przyjął informację na temat możliwości pozyskania partnerów do projektów unijnych,
·         brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·         udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·         rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·         spotkaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie zmiany planu Narodowego Funduszu Zdrowia,
·         obchodach 29 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”,
·         spotkaniu Komitetu Organizacyjnego dotyczącym Pielgrzymki Administracji Publicznej do Świętej Wody,
·         uroczystym otwarciu boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 w Łapach,
·         obchodach 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej,
·         VI Podlaskim Forum GJS w Supraślu,
·         dożynkach gminnych w Gródku,
·         Spotkaniach Hubertowskich w Czarnej Białostockiej,
·         V Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
·         patriotycznej uroczystości upamiętniającej 70-tą rocznicę napaści Niemiec i Rosji na Polskę,
·         uroczystym otwarciu zespołu boisk wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko ORLIK 2012” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej i Zespole Szkół w Surażu,
·         otwarciu Rehabilitacyjnego NZOZ REH-MED w Wasilkowie,
·         naradzie roboczej w Supraślu n.t.: „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla planów urządzenia lasów”,
·         posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego n.t.: systemu opieki zdrowotnej w województwie podlaskim.
S t a r o s t a
Powiatu Białostockiego
Wiesław Pusz
 
 
 
 
Białystok dnia 28 października 2009 r.
 
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-10-2009

Data udostępnienia w BIP: 06-11-2009 14:28

Data modyfikacji informacji: 06-11-2009 14:33