Informacja za okres od dnia 19 września do dnia 16 października 2018 r.


INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO


W okresie od dnia 19 września do dnia 16 października 2018 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach (w dniu: 25 września, 2, 10 i 16 października 2018 r.) w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu Białostockiego:
1.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033 (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
2.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
3.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Dobrzyniewo Duże (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
4.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Choroszcz (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
5.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018      (LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
6.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033 (LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
7.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka (LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
8.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
9.    Zaakceptowano Informację o realizacji zadań w zakresie oświaty i wychowania w jednostkach prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku szkolnym 2017/2018 (LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
10.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg publicznych położonych na terenie Powiatu Białostockiego i ich przechowywanie na wyznaczonych parkingach             strzeżonych oraz ustalenia wysokości kosztów powstałych mimo odstąpienia od usunięcia pojazdów (LXV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
11.    Zapoznano się z porządkiem obrad LXV sesji Rady Powiatu Białostockiego.


II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
1.    Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Białymstoku o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
2.    Podpisano wnioski skierowane do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
3.    Podpisano wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego dotyczący przedłużenia terminu sporządzenia mapy zasadniczej w sprawie potwierdzenia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości położonej w obr. Waliły, gm. Gródek.
4.    Podpisano umowę dzierżawy części nieruchomości (dot. nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. M. Chodakowskiego).
5.    Podpisano umowę z NZOZ „Pigułka” dotyczącą najmu lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
6.    Zapoznano się z protokołem z rokowań dotyczącym uzgodnienia wysokości ceny nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obr. Gnieciuki, gm. Zabłudów.
7.    Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Białymstoku II Wydział Cywilny dotyczące stwierdzenia nabycia spadku (dot. obr. Dąbrówki, gm. Wasilków, obr. Niewodnica Korycka, gm. Turośń Kościelna, obr. Barszczewo, gm. Choroszcz).
8.    Podpisano pismo skierowane do PGE Dystrybucja SA Oddział w Białymstoku dotyczące wydania opinii w sprawie uzgodnienia projektu budowy linii elektroenergetycznej kablowej średniego  i niskiego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej oraz słupa linii napowietrznej niskiego napięcia na działce położonej w Uhowie, gm. Łapy, będącej własnością Powiatu Białostockiego.
9.    Podpisano pisma do wierzycieli o wyrażenie zgody na odłączenie z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego bez obciążeń hipotecznych (obr. Dąbrówki,  gm. Wasilków, obr. Halickie, gm. Zabłudów, obr. Zawady, gm. Turośń Kościelna).
10.    Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat (dot. wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Domu Dziecka w Supraślu umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Supraślu z firmą Polana sp. z o.o. oraz  z Ekologicznym Gospodarstwem Agroturystycznym Ritowisko) (uchwała nr 905/2018 z dnia 16.10.2018 r.).
11.    Podpisano umowę z PCPR w Białymstoku dotyczącą użyczenia części budynku położonego przy  ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
12.    Podpisano deklarację podatkową w związku z zawartą umową użyczenia pomieszczeń znajdujących się przy ul. Piaskowej w Łapach na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego.
13.    Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (uchwała nr 908/2018 z dnia 16.10.2018 r.).

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

1.    Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1503B na odcinku Hołówki Duże – Hołówki Małe”.
2.    Podpisano oświadczenie o odstąpieniu od umowy z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki”.
3.    Podpisano oświadczenie o rozwiązaniu porozumienia w zakresie przekazania gminie zarządzania drogą powiatową (dot. drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gródku i Wielicku dla rozwoju społecznego i gospodarczego gmin”).
4.    Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę
z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże (szkoła) – budowa sieci kanalizacji deszczowej (Gm. Dobrzyniewo Duże)”.
5.    Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1385B  w m. Gniła – kontynuacja robót”.
6.    Podpisano porozumienie w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Choroszcz.
7.    Podpisano wniosek skierowany do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie umorzenia opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntu stanowiącego drogę powiatową (ul. Mickiewicza w Choroszczy).
8.    Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zawady Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B  na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś Toczyłowo”.
9.    Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej  Nr 1549B Horodniany-Turczyn”.
10.    Podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji przez Powiat Białostocki Gminie Choroszcz na realizację zadania pn. „Ułożenie chodnika we wsi Rogowo”.
11.    Podpisano umowę w sprawie udzielenia dotacji przez Powiat Białostocki Gminie Dobrzyniewo Duże    na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu zamiennego na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże – Ogrodniki”.
12.    Podpisano umowę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia i finansowania zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 2299B: ul. Piłsudskiego
z drogą powiatową Nr 2300B: ul. Torową i z drogą gminną ul. Łąkową w Czarnej Białostockiej.
13.    Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej krzyżującej się z drogą powiatową (uchwała nr 898/2018 z dnia 10.10.2018 r.).
14.    Podpisano pismo skierowane do osób fizycznych dotyczące poszerzenia służebności drogi koniecznej na działce położonej w Zabłudowie przy ul. Chodkiewicza.
15.    Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi w miejscowości Pogorzałki, na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże (uchwała nr 904/2018 z dnia 16.10.2018 r.).
16.    Podpisano informację rzeczowo-finansową o przebiegu realizacji zadań: „Przebudowa  z rozbudową mostu przez rzekę Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B (gm. Juchnowiec Kościelny)”, „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej  nr 1527B w m. Gąsówka – Skwarki (gm. Łapy)”.
17.    Podpisano porozumienia w sprawie zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (z gminami: Gródek, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Zawady, Dobrzyniewo Duże, Tykocin).
18.    Podpisano umowy w sprawie dotacji na pokrycie kosztów zadań związanych z zarządzaniem drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych (z gminami: Gródek, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Wasilków, Zawady, Dobrzyniewo Duże, Tykocin).

IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
1.    Podpisano aneks do porozumienia w sprawie pokrywania w 2018 r. kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli pochodzących z terenu Powiatu Hajnowskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2.    Podpisano aneks do porozumienia w sprawie pokrywania w 2018 r. kosztów rehabilitacji uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach prowadzonego przez Podlaskie Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START” w Białymstoku pochodzących z terenu Miasta Białegostoku w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3.    Udzielono upoważnienie do podpisania pism skierowanych do Burmistrzów i Wójtów w sprawie dofinansowania uczestników warsztatów terapii zajęciowej w 2018 i 2019 r.
4.    Podpisano aneks do umowy zawartej z Fundacją Nowa Wola o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli.
5.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce do zaciągania zobowiązań (dot. umów na świadczenie usług) (uchwała nr 900/2018 z dnia 10.10.2018r.).
6.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce do zaciągania zobowiązań (dot. umów na dostawę i zakup) (uchwała nr 901/2018 z dnia 10.10.2018r.).
7.    Podpisano aneks do Porozumienia z Miastem Białystok dotyczący pokrycia w 2018 r. kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach pochodzących z terenu Miasta Białegostoku,  w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego:
1.    Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości „Nagrody Starosty Białostockiego” nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki w roku 2018. (uchwała  nr 893/2018 z dnia 25.09.2018r.).
2.    Podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania. (uchwała nr 894/2018 z dnia 25.09.2018r.).
3.    Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej Gminie Tykocin na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Piaskach.
4.    Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Ogrodniczkach na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych.
5.    Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”.  (uchwała nr 896/2018 z dnia 2.10.2018r.).
6.    Podpisano aneks do umowy zawartej z SP ZOZ w Łapach w sprawie dotacji przeznaczonej
na świadczenia realizowane w ramach POZ.
7.    Podpisano aneks do umowy zawartej z SP ZOZ w Łapach w sprawie dotacji przeznaczonej na poprawę dostępności i jakości leczenia schorzeń będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej osób dorosłych poprzez modernizację i wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną.
8.    Podpisano ogłoszenie dotyczące konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
9.    Podjęto uchwałę w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2018 (uchwała nr 899/2018 z dnia 10.10.2018r.).
10.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Michałowie na dofinansowanie zakupu ubrań przeznaczonych dla strażaków w OSP w Michałowie.
11.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Hołówkach Dużych na dofinansowanie zakupu kompletów aparatów ochrony dróg oddechowych.
12.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej OSP w Supraślu na dofinansowanie zakupu aparatów     powietrznych.
13.    Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietkowie na dofinansowanie zakupu kompletów ubrań specjalnych i butów gumowych.
14.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Czarna Białostocka na realizację zadania „XII Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2018”.
15.    Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu białostockiego (uchwała nr 906/2018 z dnia 16.10.2018 r.).


VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

1.    Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 892/2018 z dnia 25.09.2018 r.).
2.    Podpisano formularze planistyczne dotyczące planowania budżetu Powiatu Białostockiego  na 2019 rok.
3.    Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 895/2018 z dnia 2.10.2018 r.).
4.    Podpisano załącznik do Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Białostockim a Miastem Białystok w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2018 rok.
5.    Podpisano pismo skierowane do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie projektu załącznika do Porozumienia dotyczącego planu finansowego PUP na 2019 rok.
6.    Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 897/2018 z dnia 10.10.2018 r.).
7.    Podpisano skorygowany załącznik do Porozumienia zawartego z Miastem Białystok w sprawie współfinansowania kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku na 2018 rok.
8.    Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 903/2018 z dnia 16.10.2018r.).


VII.  Ponadto:
1.    Podpisano wniosek skierowany do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dofinansowania w zakresie zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji za rok 2017.
2.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku  do zaciągania zobowiązań na świadczenie usług badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku, (uchwała nr 902/2018 z dnia 16.10.2018 r.).
3.    Udzielono upoważnienia Radcy Prawnemu do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie z powództwa Powiatu Białostockiego – PUP w Białymstoku.
4.    Podpisano porozumienie o nawiązaniu współpracy w zakresie przygotowania oraz realizacji projektu w ramach poddziałania 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki RPOWP na lata 2014-2020.
5.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (uchwała nr 907/2018 z dnia 16.10.2018 r.).
6.    Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2019, (uchwała nr 909/2018 z dnia 16.10.2018 r.).


                                                                                                      Starosta Powiatu Białostockiego
                                               
                                                                                                                   Antoni Pełkowski
Białystok, 16.10.2018 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 16-10-2018

Data udostępnienia w BIP: 29-10-2018 12:28

Data modyfikacji informacji: 29-10-2018 12:28