Sesja Nr IV/2015

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

W okresie od 11 grudnia 2014 r.  do 28 stycznia 2015 r. Zarząd Powiatu obradował na 6 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

 1. Ustalano porządek obrad III Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
 • podpisano decyzję w sprawie opłaty dotyczącej nieruchomości położonej
  w Łaźniach,
 • udzielono odpowiedzi najemcy lokalu przy ul. Słonimskiej 15/1 w sprawie rozłożenia na raty należności za czynsz,
 • podjęto 2 uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie ruchome Powiatu Białostockiego (mienie zlikwidowanego Centrum Edukacji
  w Supraślu),
 • podpisano pismo do Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych, położonych w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej
  i Borsuczej,
 • zapoznano się z decyzjami wydanymi w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe,

 

 • podpisano aneks do umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego oraz podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów poddzierżawy części przedmiotowej nieruchomości,
 • rozpatrzono pismo Burmistrza Supraśla o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Supraślu,
 • podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Sofipol,
 • podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Kulesze, gm. Krypno,
 • podpisano deklarację na podatek rolny na 2015 rok,
 • podpisano pismo do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie zatwierdzenia podziału działek położonych w Horodnianach,
 • podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat (ZSM w Łapach),
 • podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Jałówce, gm. Michałowo,
 • podpisano pismo w sprawie wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego znajdującego się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1,
 • podpisano pismo do Burmistrza Czarnej Białostockiej o przekazanie prawa własności działek położonych w Czarnej Białostockiej na rzecz Gminy,
 • podpisano pismo w sprawie wynajęcia części pomieszczeń po byłym Centrum Edukacji w Supraślu,
 • podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy nieruchomości położonych w Supraślu,
 • podpisano sprawozdania z wydatkowania pomocy finansowej udzielonej przez Gminy Wasilków, Turośń Kościelna, i Zabłudów na wykonanie prac geodezyjnych,
 • podpisano protokół uzgodnień w sprawie zawarcia darowizny na rzecz Powiatu Białostockiego, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Sofipol, gm. Gródek,
 • podpisano protokół uzgodnień dotyczący przyjęcia w drodze darowizny od Gminy Krypno działki nr 233 położonej w obrębie Kulesze Chobotki, gm. Krypno,
 • podpisano pismo oraz oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę decyzji o warunkach zabudowy dla działki położonej w Kurianach.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Czarna Wieś Kościelna-Ogóły,
 • podpisano porozumienie z Gminą Turośń Kościelna w sprawie zarządzania drogą powiatową Nr 1501B droga 678 – Zalesiany oraz drogą gminną ul. Łąkowa,
 • podpisano odpowiedź na pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
  w sprawie uzupełnienia akt sprawy umożliwiającego ustalenia granic nieruchomości stanowiącej pas drogowy,
 • rozpatrzono podanie w sprawie pokrycia szkody komunikacyjnej powstałej
  w wyniku kolizji z sarnami,
 • rozpatrzono pismo mieszkańców Surażkowa w sprawie ulepszenia nawierzchni drogi przebiegającej od szosy Supraśl-Krynki, do wsi,
 • podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi gminnej – ulicy Sosnowej
  w Czarnej Wsi Kościelnej,
 • podpisano umowę i porozumienie w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Wasilków,
 • udzielono odpowiedzi nas pismo Burmistrza Łap w sprawie inwestycji na drogach powiatowych w 2015 roku,
 • podpisano sprawozdanie z wykorzystania środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu,
 • udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie przebudowy ul. Białostockiej
  w Grabówce,
 • udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie pokrycia szkody komunikacyjnej powstałej w wyniku kolizji z sarnami,
 • rozpatrzono pismo Burmistrza Tykocina w sprawie ujęcia w planie roku 2015 przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy,
 • rozpatrzono pisma Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Radnego Powiatu Białostockiego w sprawie „Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej – ul. Nowa
  i Aleja Niepodległości w Supraślu,
 • podjęto uchwałę w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej przez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej położonej w obrębie Tykocin,
 • podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda w miejscowości Olmonty oraz chodnika do ul. Jaworowej,
 • rozpatrzono pismo Burmistrza Choroszczy w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu kosztów opracowania dokumentacji projektowych na przebudowę dróg powiatowych przy dofinansowaniu Gminy,
 • podpisano pismo do Burmistrza Suraża w sprawie realizacji w 2015r. zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1509B Zawyki – Zawyki Ferma
  Etap I”,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Surażkowo w sprawie wykonania w 2015 roku ulepszenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1435B Podsupraśl – Surażkowo,
 • podpisano pismo do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie realizacji w 2015 roku zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1497B od wsi Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki”,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Tykocin w sprawie propozycji wydatków do ujęcia w projekcie budżetu Powiatu Białostockiego na 2015 rok,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie inwestycji na drogach powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże,

 

 • udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Supraślu oraz Radnego Powiatu Białostockiego w sprawie „Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 2391B – ul. Nowa, od skrzyżowania z ul. Dolną do Alei Niepodległości i Aleja Niepodległości w Supraślu,
 • podpisano rozliczenie pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Michałowo i Gminy Zabłudów w 2014r. w formie dotacji celowej na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Zabłudów – Topolany”,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Choroszczy w sprawie ujęcia w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015 środków na opracowanie dokumentacji projektowych na zadania przyszłościowe,
 • podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1392B i Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 • podjęto uchwałę w sprawie realizacji umowy o wsparcie realizacji zadania p.n.: „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014”,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2014, Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym,
 • zapoznano się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie przebiegu kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka Nr 2 w Krasnem,
 • podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do odbioru pojazdu służącego do przewozu osób niepełnosprawnych zakupionego na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem
  w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami”,
 • podpisano aneks do porozumienia zawartego z Powiatem Wysokomazowieckim
  w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji mieszkańców powiatu białostockiego
  w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starych Raciborach,
 • podpisano aneks do umowy o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON i budżetu Powiatu kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej,
 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dzieci do rodzinnych
  i instytucjonalnych form pieczy zastępczej oraz warunków ich pobytu
  i wysokości wydatków,
 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania umów w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
 • podjęto uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień z gminami w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w funkcjonalnych formach pieczy zastępczej,
 • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy i Programu Działalności Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach na 2015 rok,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
 • rozliczono pomoc finansową udzieloną przez Gminy Supraśl, Czarna Białostocka, Gródek, Zabłudów, Michałowo,
 • rozliczono porozumienie z Powiatem Hajnowskim w sprawie pokrycia kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Nowej Woli,
 • rozliczono porozumienie z Miastem Białystok w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Białystok w WTZ w Ogrodniczkach,
 • podpisano porozumienie dotyczące pokrywania w 2015r. kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Białostockiego w WTZ na terenie Miasta Białegostoku.

 

V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na realizację zadania w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Stowarzyszenia „Załuki nad Supraślą”,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Powiatowemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji BUKOWISKO na realizację zakupów inwestycyjnych,
 • podpisano rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Choroszcz na przeprowadzenie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną badań przesiewowych słuchu,
 • podpisano pismo do Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży
  w sprawie ustalenia wysokości dotacji na jednego ucznia,
 • zaakceptowano kwotę na organizację „XVI Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Teatrów Wiejskich i Obrzędowych”,
 • ustalono jednorazowe dodatki uzupełniające za rok 2014 dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
 • podjęto uchwałę w sprawie przyznania dodatkowych zajęć lekcyjnych dla ucznia I klasy I LO w Łapach,
 • podpisano pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w sprawie aktualizacji „Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego”.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • zapoznano się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania przewidzianego w niej deficytu budżetowego,
 • zapoznano się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok,
 • rozpatrzono wnioski dyrektorów wydziałów oraz jednostek organizacyjnych
  w sprawie zmian w budżecie,
 • przyjęto rozliczenie pomocy finansowej udzielonej Gminie Tykocin na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Piaskach,
 • zatwierdzono rozliczenie dotacji celowej z budżetu Powiatu dotyczącego realizacji Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”,
 • zatwierdzono rozliczenie końcowe wykorzystania środków publicznych otrzymanych z budżetu Powiatu dotyczącego realizacji Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”.
 1. Ponadto Zarząd:
 • przyznał premie za miesiąc grudzień 2014 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • rozpatrzył pismo Stowarzyszenia Pszczelarzy Podlasia o dofinansowanie działalności statutowej w 2015 roku,
 • podjął uchwałę w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • udzielił pełnomocnictwa procesowego Radcy Prawnemu do reprezentowania Powiatu w sprawie o wydanie tytułu wykonawczego oraz do reprezentowania Powiatu przed instancjami sądowymi,
 • rozpatrzył pismo Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku w sprawie przyznania środków finansowych na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo Pożarniczych Jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego,
 • podjął decyzję dotyczącą zmiany siedziby PZD w Białymstoku do budynku po byłym Centrum Edukacji w Supraślu,
 • przyjęto rozliczenia dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
 • podjęto uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie zasad ustalania premii dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • rozpatrzył wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

S t a r o s t a

                                                                                                                                                                   Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                                                                                               Antoni Pełkowski

 

 

Białystok, 29.01.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego - Antoni Pełkowski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2015

Data udostępnienia w BIP: 17-02-2015 12:23

Data modyfikacji informacji: 17-02-2015 12:23