Informacja za okres od dnia 28 września 2016 r. do dnia 26 października 2016 r.

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

W okresie od dnia 28 września 2016 r. do dnia 26 października 2016 r. Zarząd Powiatu obradował na czterech posiedzeniach (w dniu: 4, 13, 18 i 25 października 2016 r.), w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 2. Zaakceptowano projekt Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przystąpienia Powiatu Białostockiego do realizacji inwestycji w SP ZOZ w Łapach w latach 2017-2018.
 3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody
  na wynajem lokalu użytkowego.
 4. Zaakceptowano informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016 oraz podsumowanie pracy szkół i placówek oświatowych.
 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 6. Zaakceptowano informację Skarbnika Powiatu Białostockiego w sprawie opracowania projektu budżetu na 2017 rok.
 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przekazania zadania prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych oraz wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz gminy Michałowo.
 8. Zapoznano się z porządkiem obrad XXXIII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 2. Podpisano wnioski skierowane do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
 3. Podpisano aneksy do umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy
  ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 4. Omówiono sprawę dzierżawy pomieszczeń w SP ZOZ w Łapach znajdujących się
  w budynku przy ul. Piaskowej pod potrzeby archiwum zakładowego.
 5. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń (dot. pomieszczeń SP ZOZ w budynku przy ul. Piaskowej w Łapach pod potrzeby archiwum zakładowego).
 6. Podpisano decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w obrębie m. Supraśl, gm. Supraśl (działka nr 164/9 o pow. 0,5118 ha).
 7. Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku (dotyczy nieruchomości położonej w Michałowie, gm. Michałowo oznaczonej jako działki nr 1127, 1128, 1131, 1132/2, 1135, 1136 i 1138 o łącznej powierzchni 2,0557 ha).
 8. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości (dot. sprzedaży nieruchomości w Supraślu za kwotę 8 999 623,70 zł, było: 8 999 623,90 zł).
 9. Podpisano porozumienie z gminą Supraśl w sprawie wzajemnych rozliczeń wierzytelności (dot. odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Konarskiego w Supraślu przejętą pod drogę gminną oraz wierzytelności z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2014-2016 na rzecz Gminy; zobowiązanie Gminy do wpłaty na rzecz Powiatu kwoty 150 003 zł).
 10. Podpisano pismo skierowane do Burmistrza Supraśla dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji deszczowej w działce nr 482/8, położonej
  w Supraślu.

 

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji w sprawie „Przebudowy z rozbudową ul. Tygrysiej i Niedźwiedziej w Sobolewie wraz z budową chodników, zjazdów, kanalizacji deszczowej wraz z wylotem, kanalizacji sanitarnej i przebudową kolidującej infrastruktury; obręb Sobolewo – gmina Supraśl”.
 2. Podpisano porozumienie w sprawie przekazania gminie Choroszcz zarządzania drogami powiatowymi: Nr 1552B – ulica Sienkiewicza, ulica Branickiego i ulica Dominikańska w Choroszczy oraz Nr 2287B – ulica Mickiewicza w Choroszczy na odcinku od ul. Rynek 11 Listopada
  do ul. Baczyńskiego.
 3. Podpisano informację rzeczowo-finansową o przebiegu realizacji zadań: „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (gm. Łapy)”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Leńce – Jurowce (gm. Wasilków)”.
 4. Podpisano aneks do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia
  pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1428B w miejscowości Studzianki – Etap II”.
 5. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej – „Budowa dróg gminnych ul. Jodłowej (nr 106784B), ul. Hryniewickiej, ul. Ogrodowej, ul. Hiacyntowej w m. Ignatki Osiedle wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.
 6. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Wólka-Biele w zakresie budowy ścieżki rowerowej, zjazdów, kładki na rz. Turośnianka wraz z przebudową, rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przepustów (gm. Juchnowiec Kościelny).
 7. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej
  Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Wólka wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, zjazdów oraz przebudową, rozbiórką i budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przepustów (gm. Juchnowiec Kościelny).
 8. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1512B na odcinku od drogi powiatowej Nr 1483B do wsi Zajączki wraz ze zjazdami, przebudową, rozbiórką i budową infrastruktury technicznej i przepustów (gm. Juchnowiec Kościelny).
 9. Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Zabłudów Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1485B na odcinku Łubniki-Zwierki”.
 10. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej – „Budowa drogi gminnej oznaczonej 2KD-L wraz z rowami odwadniającymi i zjazdami oraz z budową sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego na działce nr ew. geod. 353/8 położonej w obrębie ewidencyjnym 94 Zabłudów, gm. Zabłudów oraz przebudowie drogi krajowej nr 19 na odcinku od km 73+665 do km 74+047, w zakresie budowy pasa do skrętu w lewo, zatok autobusowych, chodników, zjazdów, przepustów, oświetlenia ulicznego i przebudowy sieci gazowej oraz wycinki drzew na działkach o nr ew. geod. 593; która zostanie czasowo zajęta na okres przebudowy odcinka drogi krajowej; położonych w obrębie ewidencyjnym 94 Zabłudów,
  gm. Zabłudów”.
 11. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 106869B na odcinku Halickie – Białostoczek w zakresie budowy nawierzchni jezdni, zjazdów, poboczy, rowów oraz przepustów na terenie Gminy Zabłudów (obręb Halickie), powiat Białystok”.
 12. Podpisano harmonogram rzeczowo-finansowy oraz plan finansowy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin-Rzędziany – Etap I”.
 13. Podpisano umowę z gminą Tykocin na realizację zadania: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1381B Tykocin-Rzędziany- Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700”.
 14. Podpisano aneks do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia „Przebudowa
  z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin-Rzędziany - Etap I”.
 15. Podpisano aneks do porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przebudowy układu drogowego
  w gminie Tykocin.
 16. Podpisano pismo skierowane do PKP s.a. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg powiatowych nr 2351B ul. Warszawska i nr 2350B ul. Surażska w Łapach oraz nabycia praw do nieruchomości pozostających obecnie w użytkowaniu wieczystym PKP s.a.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podpisano umowę z gminą Choroszcz w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na przeprowadzenie badań przesiewowych słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój-dobry start”.
 2. Przyjęcie rozliczenia dotacji udzielonej SP ZOZ w Łapach z budżetu Powiatu Białostockiego
  na realizację inwestycji – „Dostosowanie pomieszczeń wewnętrznych byłego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Łapach przy ul. Korczaka 23, do potrzeb funkcjonowania Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego”.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Jawor” w Jałówce do zaciągania zobowiązań.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie realizacji umowy nr WRR/000147/10/D z dnia 28 września 2016 r.
  o zaliczkowe dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze G zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Białostockim.
 5. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D pomiędzy Powiatem Białostockim a Fundacją Nowa Wola.

 

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2016
  (dot. przyznania nagród dla nauczycieli szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Białostocki).
 2. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej gminie Czarna Białostocka na realizację zadania „Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2016”.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dot. indywidualnego nauczania uczennicy kl. III I LO w Łapach od 17.10.2016 r. do 30.04.2017 r.).
 4. Podpisano pismo skierowane do Prezesa Zarządu BFKK dotyczące przygotowania projektu partnerskiego na rzecz I LO w Łapach i ZS w Michałowie ze środków EFS w ramach osi priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

VI.  W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.
 2. Udzielono upoważnienia do podpisania pisma skierowanego do RIO dotyczącego niepodjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 oraz nieprzyjęcia informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. na XXIX sesji Rady Powiatu Białostockiego.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, a których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 4. Zapoznano się z opinią radcy prawnego dotyczącą wymagalności należności zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku (dot. wpłaty kwoty 63 229,84 zł na rzecz A. Cylwik z tyt. wykonania projektu budowlanego).
 5. Podpisano umowę z OSP w Jurowcach dotyczącą dofinansowania zakupu samochodu pożarniczego.

 

VII. Ponadto Zarząd:

 1. Udzielił Radcy Prawnemu pełnomocnictwa procesowego w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych w sprawach
  z powództwa Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 2. Podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2017.
 3. Podjął uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiących własność Powiatu Białostockiego (dot. przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego po byłym Centrum Edukacji w Supraślu do jednostek podległych Powiatowi: I LO w Łapach, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku, DPS w Jałówce, CKP w Łapach).
 4. Podpisał umowę oraz udzielił upoważnienia do podpisania wniosku dotyczącego realizacji projektu „Liderzy przedsiębiorczości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 5. Podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.
 6. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

                                                                                                            Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

                                                                                                              Antoni Pełkowski

 

Białystok, 26.10.2016 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-10-2016

Data udostępnienia w BIP: 14-04-2017 12:27

Data modyfikacji informacji: 14-04-2017 12:27