Sesja XXXII/09

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od dnia 30 kwietnia 2009 r. do dnia 26 maja 2009 r. Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.              Ustalano porządek obrad XXXI i XXXII Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·          podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności do nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·          podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·          podpisano pisma do MSWiA w sprawie wycofania wniosków dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Białostockiego,
·          podpisano pismo do PGE Dystrybucja Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie terenem na czas wykonywania inwestycji,
·          zapoznano się z decyzją wydaną w sprawie odszkodowania na rzecz PKP S.A za działkę przejętą przez Powiat na realizację inwestycji drogowej,
·          podpisano dokumentację dotyczącą realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie kompleksowej modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie numerycznej mapy zasadniczej,
·          podpisano aneks do umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a Pracownią Architektury Mariusz Stepaniuk dotyczącej adaptacji pomieszczeń w internacie LO w Łapach na archiwum PODGiK.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·          udzielono odpowiedzi na pismo sołtysa wsi Lewickie dotyczące zjazdów do posesji,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Choroszczy w sprawie przekazania władztwa w odniesieniu do działki stanowiącej pas drogowy drogi ul. Rynek 11 Listopada w Choroszczy,
·          podpisano umowę z Gminą Choroszcz na dofinansowanie zadania „Wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów w pasie drogowym ul. Sienkiewicza w Choroszczy”,
·          podpisano umowę z Gminą Suraż w sprawie udzielenia pomocy przez gminę na dofinansowanie zadania „Remont skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Białostockiej, Bielskiej, 11 Listopada w Surażu”,
·          udzielono odpowiedzi na pismo sołtysa Surażkowa w sprawie naprawy drogi Podsupraśl - Surażkowo,
·          zapoznano się z pismem Ministerstwa Infrastruktury w sprawie nie uzyskania dofinansowania na przebudowę drogi Krynki - Łużany - Bobrowniki,
·          podpisano aneksy do umów partnerskich zawartych z Gminami Choroszcz i Gródek w sprawie finansowania „Przebudowy drogi powiatowej Sofipol-Załuki i Załuki Nowosiółki” oraz „Przebudowy drogi powiatowej Białystok-Kruszewo”,
·          zajęto stanowisko odnośnie współpracy z Gminą Poświętne w zakresie prowadzenia inwestycji na drogach powiatowych na terenie tej gminy,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Supraślu w sprawie ustalenia właściciela i zarządcy drogi łączącej drogę wojewódzką w kierunku Krynek do wsi Studzianki przez Zapieczki,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie współfinansowania ul. Białostockiej i drogi przebiegającej przez wieś Kopisk,
·          rozpatrzono uchwałę Rady Miejskiej w Choroszczy w sprawie udzielenia Powiatowi Białostockiemu pomocy na realizację inwestycji drogowej,
·          podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy na przebudowę mostu k/m. Sochonie,
·          udzielono odpowiedzi na pismo sołtysa wsi Dzikie, który informował o niewłaściwej eksploatacji drogi Choroszcz-Dzikie,
·          zapoznano się z pismem PZD skierowanym do Urzędu Miejskiego w Supraślu w sprawie zasad utrzymania pasów drogowych dróg powiatowych na terenie miasta Supraśl,
·          zapoznano się z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącym rozbudowy drogi krajowej Nr 8 na odcinku Katrynka-Przewalanka.
 
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·          zaakceptowano materiały informacyjne przygotowane przez Dyrektora PCPR do przekazania Przewodniczącemu Komisji Infrastruktury, dotyczące inwestycji zrealizowanych i planowanych przez jednostki pomocy społecznej,
·          przyjęto informację o przeprowadzonych kontrolach w Pogotowiu Opiekuńczym OPOKA w Wasilkowie oraz podpisano wystąpienia pokontrolne,
·          podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do negocjacji i zawarcia umowy zlecającej prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o typie interwencyjnym,
·          zapoznano się z pismem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku w sprawie ustaleń na Zjeździe,
·          podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego DPS w Jałówce,
·          podpisano wniosek do Wojewody Podlaskiego o wydanie zezwolenia na prowadzenie DPS w Jałówce.
V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·          podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złotnikach o współorganizację obchodów Powiatowego Dnia Strażaka,
·          podpisano 2 wystąpienia do Związków Zawodowych w sprawie zaopiniowania projektu uchwały RPB w sprawie przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli,
·          podjęto decyzję w sprawie złożenia wniosku o dotację na dalsze instalowanie monitoringu wizyjnego w szkołach w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i wychowania uczniów,
·          rozpatrzono pismo Urzędu Miejskiego w Wasilkowie w sprawie przyznania dotacji z budżetu powiatu na realizację „V Festiwalu Wasilkowskie Klimaty – Co komu w miechu gra” (dofinansowanie 2.000 zł),
·          rozpatrzono pismo Urzędu Miejskiego w Surażu w sprawie współorganizacji IX Festynu „Grodzisko” (dofinansowanie 1.900 zł),
·          rozpatrzono  pismo Miłośników Czarnej Białostockiej w sprawie zakupu pucharów dla zwycięzców Międzynarodowego Konkursu Modeli Wodnosamolotów Sterowanych (dofinansowanie 500 zł),
·          rozpatrzono pismo Klubu Sportowego KOLUCH o ufundowanie medali (przeznaczono 1.500 zł),
·          podpisano wniosek do Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie opinii o przedłużenie okresu powierzenia stanowiska dyrektora ZSM w Michałowie P. Edwardowi Godlewskiemu,
·          podjęto uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łapach,
·          rozpatrzono wniosek dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku o zwiększenie zatrudnienia,
·          rozpatrzono wniosek Burmistrza Tykocina w sprawie współ-organizacji VI Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego Tykocin 2009 (zakup pucharów),
·          przyjęto informację Wydziału Spraw Społecznych dotyczącą analizy kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej w latach 2004-2009 w szkołach i placówkach oświatowych.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·          rozpatrzono wnioski Naczelników Wydziałów i Dyrektorów jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w budżecie powiatu na 2009 r.,
·          podpisano informację w sprawie wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2008 r.,
·          podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2009 r.
VII. Ponadto Zarząd:
·          zapoznał się z pismem PKP Przewozy Regionalne o likwidacji poczekalni na przystanku w Bacieczkach, Wasilkowie, Czarnym Bloku, Zdrodach Nowych,
·          rozpatrzył pismo Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w sprawie ufundowania nagrody za udział w Międzynarodowym Festiwalu Kuchni w Białymstoku (przyznano 500 zł),
·          rozpatrzył pismo Burmistrza Zabłudowa o dofinansowanie wyjazdu młodych twórców ludowych na ogólnopolski konkurs „Wsi bezpieczna wsi wesoła” (przyznano 500 zł),
·          rozpatrzył wniosek Wójta Turośni Kościelnej o dofinansowanie imprezy „Dzień Konia na Podlasiu”,
·          zapoznał się z prezentacją Pana Krzysztofa Arnolda w sprawie możliwości złożenia wniosków do Programu Szwajcarskiego,
·          przyznał premie dyrektorom jednostek organizacyjnych za miesiąc maj 2009 r.
·          brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·          rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·          udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·          naradzie w ZNTK w Łapach w sprawie sytuacji zwalnianych pracowników,
·          spotkaniu organizacyjnym w sprawie „Spotkań Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej”,
·          konferencji poświęconej prezentacji założeń projektu „Razem dla Regionu”,
·          konferencji p.t.: „Czas na współpracę – małe projekty szansą rozwoju regionów przygranicznych Polski i Litwy”,
·          konferencji p.n.: „5 lat Polski w Unii Europejskiej korzyści i problemy”,
·          festynie strażackim organizowanym przez Miejsko-Gminny Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej,
·          imprezie historycznej p.n.: „Zdobycie Tykocina”,
·          obchodach Dnia Strażaka 2009 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Białymstoku,
·          otwarciu Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku,
·          uroczystości uhonorowania Laureatów V Edycji Medalem Świętego Izydora Oracza za Szczególne Zasługi w Rolnictwie,
·          otwarciu nowego boiska w Supraślu w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
·          spotkaniu z Ambasadorem Francji w sprawie możliwości dalszych wspólnych działań w zakresie promowania turystyki, kształcenia i wykorzystywania funduszy unijnych,
·          spotkaniu roboczym poświęconym wzmocnieniu potencjału turystycznego Puszczy Knyszyńskiej,
·          posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·          Spartakiadzie Powiatowej organizowanej w Zabłudowie,
·          koncercie jubileuszowym z okazji 55-lecia Regionalnego Zespołu Białoruskiej Pieśni Ludowej,
·          uroczystości Dnia Strażaka połączonego z Jubileuszem wsi Złotniki i powstania Ochotniczej Straży Pożarnej,
·          szkoleniu obronnym dla starostów i prezydentów miast na prawach powiatu organizowanym w Augustowie.
Białystok dnia 26.05.2009 r.
Starosta Powiatu Białostockiego
                                                                                                                       Wiesław Pusz
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: W.Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-05-2009

Data udostępnienia w BIP: 01-06-2009 09:42

Data modyfikacji informacji: 01-06-2009 09:42