Informacja za okres od dnia 21 stycznia do dnia 24 lutego 2016 r.

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

W okresie od dnia 21 stycznia do dnia 24 lutego 2016 r. Zarząd Powiatu obradował na pięciu posiedzeniach podczas których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady XIX i XX sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 (XIX sesja Rady Powiatu Białostockiego).

 2. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016 (XIX sesja).

 3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie dokonania darowizny prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Tykocin.

 4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego o zmianie uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.

 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody
  na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Białostockiego.

 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową (dotyczy drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna –Borowskie Gziki – Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale).

 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania publiczną drogą powiatową (dotyczy skrzyżowania drogi powiatowej nr 1488 B
  ul. Zabłudowska i drogi gminnej nr 106623B ul. Zagumienna w Surażu).

 8. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1518B Turośń Kościelna – Borowskie Gziki – Kowale – Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale”.

 9. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1488B ul. Zabłudowskiej i drogi gminnej nr 106623B ul. Zagumiennej w Surażu”.

 10. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2016 – 2020.

 11. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

 12. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Grodnieńskim Rejonem w Republice Białoruś.

 13. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego wyrażającej stanowisko w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

 14. Zaakceptowano informację z działalności Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
  i Kartograficznej w Białymstoku, zgromadzonych, udostępnianych i aktualizowanych materiałów istniejącego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 15. Zaakceptowano informację o wpływie i sposobie załatwiania skarg i wniosków rozpatrywanych przez Starostę Powiatu Białostockiego w 2015 roku.

 16. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

 17. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany uchwały
  w sprawie diet przysługujących Radnym Powiatu Białostockiego.

 18. Przedstawiono porządek obrad XX sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

 2. Podjęto uchwałę sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony (dotyczy umów dzierżawy części nieruchomości oznaczonej jako działki nr 163/3 położonych
  w Supraślu).

 3. Podjęto uchwałę w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości (dot. działki nr 1364/1 obręb Nowodworce, gm. Wasilków).

 4. Podpisano protokół uzgodnień dotyczący nieruchomości położonej w Nowodworcach, gm. Wasilków (działka nr 1364/1 o pow. 0,4402 ha).

 5. Podpisano wnioski do banków o wyrażenie zgody na odłączenie z ksiąg wieczystych działek położonych w obrębie Nowodworce, gm. Wasilków.

 6. Podpisano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64.

 7. Podpisano pismo do Burmistrza Supraśla dotyczące przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Supraślu.

 8. Zapoznano się z informacją w sprawie dzierżawy części działki nr 482/8 położonej w Supraślu oraz podpisano pismo skierowane do Dyrektora POSiR „Bukowisko” w Supraślu.

 9. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe (nieruchomość gruntowa nr 164/9 o pow. 0,5118 ha, położona w Supraślu przy ul. Piłsudskiego).

 10. Podpisano ogłoszenie o terminie III przetargu na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku posadowionego na nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 587/2 położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.

 11. Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

 12. Udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu do sporządzenia skargi kasacyjnej od Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia
  z mocy prawa własności nieruchomości.

 13. Podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów
  i rokowań dotyczących zbywania, wydzierżawiania oraz wynajmowania nieruchomości będących własnością Powiatu Białostockiego.

 14. Podpisano pismo skierowane do Agencji Nieruchomości Rolnych dotyczące przekazania na rzecz Powiatu Białostockiego w drodze darowizny prawa własności gruntu zajętego pod drogę powiatową nr 1477B, położonego w obr. Gnieciuki, gm. Zabłudów (działka nr 139/1 o pow. 0,0626 ha).

 15. Podpisano pismo skierowane do Burmistrza Zabłudowa dotyczące przekazania na rzecz Powiatu Białostockiego w drodze darowizny prawa własności działek zajętych pod drogę powiatową
  nr 1477B, położonych w obr. Gnieciuki, gm. Zabłudów (działki nr: 115/1, 140/1, 143/1, 276/1, 278/1 o łącznej pow. 0,0801 ha).

 16. Podpisano postanowienie dotyczące sprostowania błędu rachunkowego w wypowiedzeniu
  nr GKN.7003-7/11 z dnia 20 października 2015 r. zmieniającym wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gródek, gm. Gródek (działka nr 287/3 o pow. 0,0042 ha).

 17. Podpisano postanowienie dotyczące sprostowania błędu rachunkowego w wypowiedzeniu
  nr GKN.7003-5/11 z dnia 20 października 2015 r. zmieniającym wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w obrębie m. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka (działka nr 1058/1 o pow. 0,0045 ha).

 18. Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego będącego własnością Powiatu Białostockiego (składnik rzeczowy majątku ruchomego, znajdujący się
  w obiekcie byłego Centrum Edukacji w Supraślu).

 19. Podpisano odpowiedź na pismo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie dot. sprawy o sygn. akt I SA/Wa 1617/15 (uzupełnienie wniosku Zarządu Powiatu zgodnie z żądaniem Sądu w sprawie potwierdzenia własności działki nr 140/1 położonej w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów).

 

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano korektę rozliczenia i sprawozdania końcowego z przebiegu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare”.

 2. Podpisano pismo do Marszałka Województwa Podlaskiego o możliwości darowizny na rzecz Powiatu Białostockiego nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej (na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku w celu realizacji zadań własnych Powiatu).

 3. Udzielono upoważnienia Dyrektorowi PZD w Białymstoku do przeprowadzania rokowań w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za część znajdującego się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1549B budynku stodoły drewnianej posadowionego w Turczynie gm. Choroszcz.

 4. Podpisano umowę z Gminą Łapy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gm. Łapy).

 5. Podpisano umowę z Gminą Łapy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do Łap Osse – ul. Sokołowskiej – Gąsówka Skwarki – Gąsówka Somachy i drogi powiatowej Płonka Matyski – Płonka Kościelna do drogi wojewódzkiej”.

 6. Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 687 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie wraz z obejściem m. Bondary, m. Lewkowo Nowe i m. Narewka.

 7. Podpisano wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego w części dotyczącej dz. nr. 560/4 położonej w Supraślu, gm. Supraśl jako nie stanowiącej drogi powiatowej i dz. nr. 95/2 położonej w obrębie Oziabły, gm. Michałowo jako nie stanowiącej drogi powiatowej.

 8. Podpisano zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia petycji dotyczącej inwestycji drogowej na odcinku Niewodnica Nargilewska – Wojszki.

 9. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Gminie Turośń Kościelna na realizację zadania „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518 (ul. Wysokie)”.

 10. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Gminie Gródek na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” „Rozwój spójnej, funkcjonalnej
  i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń gminnych: Nr 105041B, Nr 105011B i powiatowej Nr 1452B: Zubry – Wiejki, z drogą krajową Nr 65”.

 11. Przyjęto rozliczenie pomocy finansowej przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Gminie Tykocin na realizację zadania współfinansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ” „Przebudowa ulicy Browarnej wraz
  z infrastrukturą celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Tykocinie i spójności z drogą wojewódzką Nr 671”.

 12. Podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych drogi położonej w m. Kowale, na terenie gminy Suraż.

 13. Podpisano porozumienie z Gminą Wasilków w sprawie przekazania Gminie zarządzania drogą powiatową nr 1394B droga krajowa nr 8 – Sielachowskie - Osowicze.

 14. Podpisano porozumienie z Gminą Czarna Białostocka w sprawie przekazania Gminie zarządzania drogą powiatową nr 1426B Chmielnik-Łapczyn-Brzozówka Strzelecka-Przewalanka – droga krajowa nr 8.

 15. Podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych
  w miejscowości Supraśl i w miejscowości Karakule gm. Supraśl.

 16. Podpisano umowę z gminą Choroszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2287B – ulica Mickiewicza w Choroszczy.

 17. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1393B na odcinku Dobrzyniewo Duże-Ogrodniki ze zjazdami, budową i przebudową przepustów, budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Dobrzyniewo Duże).

 18. Podpisano pismo dotyczące wyrażenia zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy polegającej na zmianie odległości linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 1489B (działka położona w obr. Zagruszany, gm. Zabłudów).

 19. Podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Budowa drogi powiatowej Nr 1532B Bojary – przystanek kolejowy Bojary Etap I”.

 20. Podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678”.

 21. Podpisano umowę z Gminą Poświętne w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566B poprzez wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie – Brzozowo Chabdy”.

 22. Podpisano wniosek o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2016 r. na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Szeroka Struga wraz z dojazdami w m. Łapy Pluśniaki (Gmina Łapy)”.

 23. Podpisano pismo skierowane do Posła na Sejm RP Pana Dariusza Piontkowskiego dotyczące drogi powiatowej nr 1484 B Białystok – Stanisławowo - Wojszki.


IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wstępnej umowy o partnerstwie oraz wniosku o dofinansowanie projektu „Wyjście z cienia – program reintegracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem” realizowanego w ramach Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (upoważniono Panią Dorotę Kolenda – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku).

 2. Podpisano pisma skierowane do: Burmistrza Supraśla i Burmistrza Wasilkowa, dotyczące zabezpieczenia środków na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

 3. Zaakceptowano korekty planów finansowych WTZ w Czarnej Białostockiej, Ogrodniczkach i Nowej Woli na 2016 r. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym.

 4. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania: wniosku, umowy partnerskiej oraz umowy o dofinansowanie projektu „Aktywna Integracja Osób Niepełnosprawnych z terenu powiatu białostockiego” (upoważniono Starostę i Wicestarostę Powiatu Białostockiego).

 5. Przedstawiono Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 6. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 7. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Białymstoku do zaciągania zobowiązań.

 8. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

 

V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Fundacji „SYRIUSZ” na działalność Zasadniczej Szkoły Zawodowej SYRIUSZ w Wasilkowie.

 2. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „VICTORIA”
  w Supraślu na organizację Zawodów Regionalnych i Mistrzostw Województwa Podlaskiego.

 3. Podpisano umowę z Gminą Tykocin w sprawie udzielenia dotacji na realizację wspólnego zadania
  z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego p.n. IX Konkurs Piosenki „Piosenki pokolenia naszych rodziców”.

 4. Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania ucznia klasy III Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach.

 5. Podpisano aneks do porozumienia dotyczącego powierzenia Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.

 6. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 7. Przyjęto sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

 8. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na organizację przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

 9. Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dot. ucznia klasy III Technikum w ZSM w Łapach).

 10. Podjęto uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

 11. Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Towarzystwu Przyjaciół Supraśla w Supraślu na realizację zadania: Miejsca, ludzie i sztuka znad Supraśli.

 12. Przyjęto rozliczenia dotacji przekazanej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego w Białymstoku na zadanie: Powierzenie Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku wykonywania zadań biblioteki powiatowej na rzecz 15 gminnych bibliotek publicznych na terenie Powiatu Białostockiego.

 13. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

 

 

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podpisano pismo skierowane do Prezydenta Miasta Białegostoku dotyczące rozliczenia kosztów funkcjonowania PUP w Białymstoku.

 2. Podpisano informację z wykonania wydatków majątkowych ujętych w spisie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego.

 3. Podpisano rozliczenia pomocy finansowej otrzymanej z gmin w formie dotacji celowych.

 4. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji
  o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w uchwale budżetowej na 2016 rok.

 5. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji dla Powiatu Białostockiego w roku 2016 oraz plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją tych zadań.

 6. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2016.

 7. Podpisano pismo dotyczące przedłożenia oferty na wykonanie badania sprawozdania finansowego SP ZOZ w Łapach za rok obrotowy 2015.

 8. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach.

 9. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Starosty Powiatu Białostockiego do zaciągania zobowiązań (dotyczy umów, których realizacja w roku budżetowym 2016 i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza ww. rok budżetowy).

 

VII. Ponadto Zarząd:

 1. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 2. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie projektu p.n. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 3. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku do zaciągnięcia zobowiązania na świadczenie usługi badań lekarskich dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.

 4. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu p.n. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (II)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 5. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu p.n. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
  w powiecie białostockim oraz powiecie miasto Białystok (II)” realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 6. Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Białostockiego (dotyczy czynności związanych z przeprowadzeniem negocjacji ze zwycięzcą konkursu architektoniczno – urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego).

 7. Podpisał pismo do SP ZOZ w Łapach w sprawie wyrażenia zgody na wycięcie drzew z terenu nieruchomości będącej własnością Powiatu Białostockiego.

Starosta Powiatu Białostockiego

Antoni Pełkowski

Białystok, 24.02.2016 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2016

Data udostępnienia w BIP: 07-04-2016 14:26

Data modyfikacji informacji: 07-04-2016 14:26