Sesja XXVII/09

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od dnia 18 grudnia 2008 r. do 28 stycznia 2009 r. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.              Ustalano porządek obrad XVII Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·          podpisano umowy najmu pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku biurowego Starostwa Powiatowego,
·          podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności do nieruchomości zajętych pod pas drogowy,
·          podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·          rozważono możliwość sprzedaży nieruchomości zbędnej dla Powiatu, położonej w Łapach przy ul. Harcerskiej,
·          podpisano uprawomocnienie decyzji w sprawie ustalenia opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomością,
·          podpisano wniosek do Wójta Gminy Turośń Kościelna o zatwierdzenie z urzędu podziału geodezyjnego działki,
·          ustosunkowano się do informacji przekazanej przez Naczelnika WGKiN w sprawie zwrotu kwoty bonifikaty w związku ze zbyciem mieszkania przed upływem 5 lat przez nabywcę, który zakupił lokal od Powiatu w drodze bezprzetargowej,
·          podpisano aneks do umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1,
·          ustosunkowano się do decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Urząd Miejski w Supraślu dla inwestycji polegającej na budowie budynków sąsiadujących z nieruchomością Powiatu.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Supraśla w sprawie inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy,
·          podpisano umowę na roboty uzupełniające z Przedsiębiorstwem TILTRA na ulicy Jurowieckiej w Wasilkowie,
·          upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania wniosków o przekazanie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowane zadań drogowych (remont mostu przez rzekę Lisę, oraz wzmocnienie nawierzchni na drodze w m. Folwarki),
·          udzielono odpowiedzi na pisma Wójtów, Burmistrzów oraz mieszkańców w sprawie przebudowy dróg powiatowych przebiegających przez teren poszczególnych gmin powiatu białostockiego,
·          podpisano umowę z Gminą Tykocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na dofinansowanie zadania „Wzmocnienie odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Tykocin”,
·          podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę na remonty dróg i opracowanie dokumentacji projektowej,
·          podpisano umowę z Gminą Zawady w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Targonie Wity,
·          rozważano możliwość kontynuacji postępowania w sprawie przejęcia przez Nadleśnictwo Żednia gruntów zajętych pod część drogi powiatowej nr 1444B,
·          podpisano pismo do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie wyrażenia zgody na realizację inwestycji przez Powiatowy Zarząd Dróg (dotyczy inwestycji, które otrzymały dofinansowanie),
·          omówiono przy udziale Burmistrza i przedstawicieli Gminy Suraż sprawy związane z prowadzeniem w roku 2009 inwestycji na drogach powiatowych przebiegających przez teren gminy,
·          zorganizowano spotkanie z Burmistrzem Michałowa i Supraśla w sprawie planu inwestycji na drogach powiatowych położonych na terenie tych gmin,
·          podpisano umowę z Gminą Suraż w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę na dofinansowanie przebudowy drogi na odcinku Zimnochy Święchy-Zimnochy Susły,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Gminy w Turośni Kościelnej w sprawie wykonania chodników we wsiach Iwanówka i Niecki,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Zawady w sprawie wspólnej realizacji ciągu drogi Zawady-Rudniki oraz opracowania dokumentacji projektowej drogi przez Targonie Krytuły,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Michałowa w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia na drodze powiatowej do m. Oziabły,
·          upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania umowy partnerskiej dotyczącą wspólnej realizacji projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282B Krynki-Łużany-Bobrowniki”.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·          podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowczej,
·          podpisano pismo do WTZ w Czarnej Białostockiej w sprawie uczestnictwa w terapii osób ubiegających się powtórnie o przyjęcie,
·          podjęto 2 uchwały w sprawie oceny działalności w 2007 r. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej,
·          przyjęto sprawozdania z realizacji projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami w 2008 r.”,
·          omówiono sposób rozliczenia kosztów prowadzenia Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·          podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora DPS w Jałówce do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżące działalności,
·          podpisano porozumienie z Miastem Białystok w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach – mieszkańców Białegostoku,
·          omówiono przebieg działalności bieżącej SP ZOZ w Łapach przy udziale Dyrektora tej jednostki,
·          podpisano pismo oraz rozliczenie skierowane do Prezydenta Białegostoku w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Ogrodniczkach,
·          podpisano informację o wydatkowaniu środków z dotacji celowej z Gminy Czarna Białostocka na działalność WTZ w Czarnej Białostockiej,
·          podpisano sprawozdanie z realizacji w roku 2008 programu p.n.: „Program wyrównywania różnic między regionami”,
·          przyjęto rozliczenie dotacji otrzymanych na organizację Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·          podpisano umowy o warunkach funkcjonowania i współfinansowania ze środków PFRON kosztów działalności WTZ w Czarnej Białostockiej i Ogrodniczkach oraz zatwierdzono preliminarze na 2009 r.,
·          przyjęto rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2008 r. przez Powiat na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców uczestniczących w WTZ w Starych Raciborach i WTZ w Mieście Białystok,
·          podjęto uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego DPS w Jałówce,
·          zaakceptowano Program naprawczy DPS w Jałówce oraz podpisano wystąpienia w tej sprawie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
V. W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·          podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia „Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2009 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”,
·          podpisano rozliczenie dotacji celowej przekazanej przez Gminę Łapy na dofinansowanie urządzenia pracowni biologicznej i ochrony środowiska w ZSM w Łapach,
·          upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania umowy w sprawie przekazania dotacji z budżetu powiatu dla Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
·          podpisano umowy z Gospodarstwem Pomocniczym BUKOWISKO w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej na działalność internatu oraz Szkolnego Schroniska Młodzieżowego,
·          upoważniono 2 członków Zarządu do podpisania umowy o dofinansowanie organizacji Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Teatrów Wiejskich i Obrzędowych,
·          ustalono na rok 2009 kwotę wydatków na finansowanie współzawodnictwa sportowego szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat,
·          omówiono plan organizacji Festiwalu Kulturalno-Turystycznego BUKOWISKO w Supraślu,
·          dokonano podziału środków zaplanowanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2009 r.,
·          przyjęto informację z rozliczenia dotacji przekazanych na prowadzenie szkół niepublicznych w 2009 r.,
·          podpisano umowy na przekazanie w 2009 r. dotacji na dofinansowanie prowadzenia szkół niepublicznych,
·          przyjęto rozliczenie dotacji przekazanych w 2008 roku na objęcie doradztwem metodycznym nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki,
·          podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie mienia ruchomego między ZSM w Łapach a Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
·          rozpatrzono pismo Dyrektora ZSM w Łapach w sprawie przydzielenia kwoty 500 zł na zorganizowanie zajęć sportowych sekcji piłki ręcznej.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·          rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek i Naczelników Wydziałów w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok,
·          podjęto  2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 r.,
·          przyjęto rozliczenie dotacji otrzymanych na organizację spotkania z kombatantami p.n.: „By czas nie zaćmił i niepamięć”,
·          podjęto uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2008 r.,
·          przyjęto rozliczenie dotacji przedmiotowej za 2008 rok przekazanej na działalność Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
·          podjęto uchwałę w sprawie układu wykonawczego budżetu powiatu i planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2009,
·          podjęto uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2009 rok,
·          przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku na zakup aparatury medycznej,
·          przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej SP ZOZ w Łapach na dofinansowanie zakupu drzwi do pracowni RTG,
·          udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania interesów Powiatu przed Regionalną Izbą Obrachunkową,
·          przyjęto sprawozdanie za II półrocze 2008 r. z dokonanych umorzeń należności pieniężnych należnych powiatom, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja Podatkowa,
·          zapoznano się z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Białostockiego na 2009 r.
VII. Ponadto Zarząd:
·          przyznał premie za miesiąc grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych powiatu,
·          upoważnił Starostę i Wicestarostę do podpisania umowy z Polską                              Wytwórnią Papierów Wartościowych w sprawie druku dokumentów używanych do realizacji zadań wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym,
·          zapoznał się z pismem Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie współfinansowania Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku,
·          przeanalizował możliwość wystąpienia z wnioskami o dofinansowanie termodernizacji budynków stanowiących mienie powiatowe,
·          podjął uchwałę w sprawie zaopiniowania „Programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Suraż na lata 2008-2011” oraz „Planu gospodarki odpadami dla miasta i gminy Suraż na lata 2008-2011”,
·          zapoznał się z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w sprawie przyjęcia Powiatu Białostockiego jako członka wspierającego,
·          rozpatrzył pismo PKP Przewozy Regionalne w sprawie pobytu na terenie Podlasia „Pociągu Papieskiego”,
·          brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
·          rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·     odbiorze inwestycji na drogach powiatowych:
 - Dobrzyniewo Kościelne-Nowe Aleksandrowo-Jurowce-Wasilków,
 -   Grabówka-Zielona-Ciasne-Ogrodniczki,
 -   Juchnowiec Kościelny-Stacja Lewickie.
·          otwartej konsultacji społecznej związanej z opracowaniem strategii promocji województwa podlaskiego,
·          konferencji podsumowującej pierwszy rok wdrażania Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego,
·          spotkaniu opłatkowym w Domu Dziecka w Supraślu oraz Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku,
·          spotkaniu opłatkowym Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Czarnej Białostockiej,
·          uroczystym ognisku związanym z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju organizowanym przez Chorągiew Białostocką Związku Harcerstwa Polskiego,
·          posiedzeniu Konwentu Stowarzyszenia „Euregion Niemen”,
·          walnym zebraniu członków Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Knyszyńska”,
·          zebraniu sprawozdawczym OSP w Złotnikach,
·          uroczystości 15-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
·          spotkaniu podsumowującym konsultacje w sprawie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Projektów Partnerskich zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie,
·          spotkaniu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w Łapach,
·          Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Czarnej Białostockiej,
·          Konferencji inauguracyjnej uruchomienie priorytetu „Środowisko i Infrastruktura w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy”,
·          spotkaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy na temat współpracy z gminami,
·          obradach sesji Rady Gminy Dobrzyniewo Duże,
·          spotkaniu Noworocznym organizowanym przez Prezydenta Białegostoku,
·          posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·          seminarium naukowym n.t.: „ABC Turystyki Uzdrowiskowej na Podlasiu (szanse i zagrożenia rozwoju uzdrowisk)”.
   S t a r o s t a
                                                                                                             Powiatu Białostockiego
                                                                               Wiesław Pusz
Białystok dnia 28.01.2009 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: W. Pusz

Opublikował: Monika Kropiewnicka

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-01-2009

Data udostępnienia w BIP: 05-02-2009 09:45

Data modyfikacji informacji: 05-02-2009 09:45