Sesja Nr XX/2012

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

                W okresie od 28 czerwca 2012 r. do 19 września 2012 r. Zarząd Powiatu obradował na 10 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

I.   Ustalano porządek obrad XX, XXI, XXII sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • podpisano umowy na wynajem pomieszczeń na prowadzenie apteki oraz Okulistycznej Praktyki Lekarskiej przy ul. Słonimskiej 15/1,
 • podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
 • podpisano wniosek o podział nieruchomości położonych w obrębie Horodniany,
 • zapoznano się z decyzjami w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe,
 • ustosunkowano się do informacji Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie nabycia prawa własności działki położonej w Zabłudowie na cele związane z przebiegiem pasa drogowego,
 • rozpatrzono pismo NZOZ „MEDICUS” w sprawie remontu budynku przy ul. Piaskowej w Łapach.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • udzielono odpowiedzi na pismo wsi Chomontowce w sprawie przebudowy nawierzchni drogi łączącej wsie Bobrowniki i Chomontowce,
 • podpisano postanowienia w sprawie wydania opinii odnośnie budowy drogi w Łapach Szołajdach,
 • podpisano postanowienia w sprawie wydania opinii odnośnie budowy drogi Tykocin-Jeżewo Stare,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie poprawy bezpieczeństwa pieszych na skrzyżowaniu ulicy Dobrzyniewskiej i Rolnej,
 • udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie wykonania przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic w Fastach,
 • udzielono odpowiedzi na pisma w sprawie dożwirowania drogi w miejscowości Henrykowo,
 • podpisano porozumienie z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie powierzenia Gminie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Juchnowiec Kościelny do końca wsi Ogrodniczki,
 • podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Wasilków-Studzianki,
 • podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na przebudowę skrzyżowania ul. 11-go Listopada oraz ul. Krzywej i Prusa w Wasilkowie,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miasta Białegostoku w sprawie korzystania
  z przystanków znajdujących się w ciągu dróg powiatowych,
 • omówiono przy udziale Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże zamierzenia inwestycyjne
  w zakresie dróg powiatowych, a szczególnie budowy chodnika w Nowym Aleksandrowie,
 • podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi w miejscowości Nowe Aleksandrowo,
 • podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na opracowanie dokumentacji na budowę mostu objazdowego przez rzekę Biała,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Gródek w sprawie finansowania przebudowy odcinka ulicy Białostockiej w Gródku,
 • podpisano umowę z Nadleśnictwem Dojlidy na realizację wspólnego zadania na drodze powiatowej Nr 1418B na odcinku Mostek-Rybniki,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia „Bajeczne Sochonie” w sprawie podjęcia działań mających na celu wstrzymanie przejazdu TIR-ów przez miejscowość,
 • podpisano umowę z Gminą Zabłudów na realizację przebudowy ul. Sikorskiego w Zabłudowie,
 • udzielono upoważnienia do zawarcia aktu notarialnego związanego z nabyciem nieruchomości zajętej pod pas drogowy,
 • udzielono upoważnienia Dyrektorowi PZD do przeprowadzenia rokowań w celu ustalenia odszkodowania za nieruchomość przejętą pod pas drogowy,
 • podpisano pismo do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie sposobu wykorzystania oszczędności uzyskanych na zadaniu „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzecz Turośnianka k/m. Wólka”,
 • podpisano odpowiedź na skargę kasacyjną, skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,
 • rozpatrzono uchwałę Rady Gminy w Zawadach dotyczącą przystanków autobusowych przy drogach powiatowych,
 • podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do przekazania na rzecz Gminy Turośń Kościelna nieruchomości drogowej – działka nr 254/2,
 • udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie wykonania nawierzchni chodnika na drodze powiatowej 11-go Listopada w Wasilkowie,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Supraśla w sprawie naprawy nawierzchni ulic Dolnej i Nowej,
 • zapoznano się z informacją Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie naboru wniosków na 2013 rok o dofinansowanie zadań związanych z przebudową dróg lokalnych,
 • rozpatrzono wniosek Burmistrza Suraża w sprawie przebudowy drogi w miejscowości Kowale w ramach NPPDL Etap II,
 • podpisano umowę z Gminą Poświętne w sprawie udzielenia pomocy przez Gminę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Poświętne-Zdrody Stare,
 • podpisano porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę powiatową.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 • zapoznano się z pismem NFZ w sprawie protestów lekarzy,
 • podpisano porozumienie w sprawie powierzenia przez Gminę Szudziałowo zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy dziennego pobytu w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
 • podjęto uchwałę w sprawie oceny działalności w 2011 roku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach,
 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
 • omówiono przy udziale Dyrektora SP ZOZ w Łapach spraw związanych z bieżącą sytuacją gospodarczo-finansową tej placówki,
 • podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Łapach,
 • podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do zawierania porozumień z gminami w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz wydatków przeznaczonych na utrzymanie dzieci umieszczonych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej,
 • podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach do zaciągania zobowiązań,
 • podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,
 • podpisano rozliczenie dotyczące wykonywanego przez Gminę Wasilków projektu p.n.: „Mikrobus dla potrzebujących II”,
 • udzielono odpowiedzi na pisma Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach w sprawie zwiększenia planu wydatków na rok 2012,
 • przyjęto informację Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o wnioskach złożonych przez jednostki Powiatu w ramach „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II”,
 • omówiono sprawę przystąpienia SP ZOZ w Łapach do programu e-zdrowie,
 • rozpatrzono pismo Dyrektora SP ZOZ w Łapach o ujęcie w planie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego realizacji projektu – Społeczeństwo informacyjne,
 • rozpatrzono wniosek Dyrektora SP ZOZ w Łapach o sfinansowanie w formie pożyczki wydatków na termomodernizację szpitala,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Krynek w sprawie kierowania osób z zaburzeniami psychicznymi do Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach oraz podpisano porozumienie w tej sprawie,
 • podpisano umowę w sprawie realizacji programu „Aktywny Samorząd”,
 • podpisano aneksy do umów zawartych w sprawie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowej Woli,
 • podpisano pismo do Dyrektora PFRON w sprawie zmian w realizacji „Programy wyrównywania różnic między regionami II”,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmiany upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • podpisano aneks do umowy realizowanej w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przez Gminę Turośń Kościelna,
 • podpisano pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie umowy na realizację zadania „Zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej w powiecie białostockim”,
 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
 • podpisano wniosek o finansowanie zadania prewencyjnego przez PZU na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy,
 • przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora SP ZOZ w Łapach.

V.  W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • dokonano akceptacji naboru uczniów do klas I szkół ponadgimnazjalych prowadzonych przez Powiat Białostocki na rok szkolny 2012/2013,
 • zapoznano się z korespondencją w sprawie odwołania naboru uczniów do klasy I
  w Centrum Edukacji w Supraślu na rok 2012/2013,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na realizację Powiatowej Spartakiady Samorządowej Powiatu Białostockiego,
 • podpisano umowę z Gminą Choroszcz na wspólną organizację I Powiatowych Jam Session w Stajni 2012,
 • podpisano umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym WYGODA na realizację zadania p.n.: „Organizacja Kolarskiego Maratonu MTB Supraśl Duch Puszczy z cyklu Maratony Kresowe”,
 • rozpatrzono pismo Centrum Kultury Łowieckiej i Leśnej w sprawie udzielenia pomocy finansowej na organizację Międzynarodowego Sympozjum Naukowo-Historycznego,
 • podpisano umowę z Fundacją Akademia Startu w Białymstoku na realizację zadania p.n.: „VI Europejski Festiwal Muzyczny GLORIA Supraśl 2012”,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na organizację konkursu Kulinarnego p.n. „Nie ma jak u mamy”,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na realizację zadania „Śpiew i języki to moja pasja”,
 • podpisano umowę na przekazanie dotacji na realizację koncertu laureatów VI Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne Pieśni – Młode głosy” 2012,
 • podjęto 4 uchwały w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
 • podjęto uchwałę w sprawie pokrycia kosztów uczestnictwa ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego,
 • podjęto uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu,
 • zaakceptowano zawarcie porozumienia w sprawie Europejskiego Wolontariatu w ramach projektu „Młodzież w Działaniu”,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Suraż na organizację XII Festynu Historycznego „Grodzisko”,
 • podjęto uchwałę w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk,
 • podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka o przyznanie dotacji na realizację zadania „Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej”,
 • zapoznano się z pismem Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie zaniechania naboru uczniów do klas pierwszych na rok 2012/2013 w Centrum Edukacji w Supraślu,
 • podjęto uchwałę w sprawie całkowitego zwolnienia od obowiązku tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pana Zdzisława Penzy – Dyrektora CKP w Łapach,
 • podjęto 2 uchwały w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania uczniów w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach,
 • podjęto uchwałę w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Pani Mariannie Raciborskiej – Dyrektorowi Centrum Edukacji w Supraślu,
 • podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Pana Krzysztofa Domasa – Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu,
 • podpisano pisma do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych w sprawie wdrożenia podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli,
 • podjęto uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki,
 • wyrażono zgodę na uruchomienie w roku szkolnym 2012/2013 I klasy LO dla Dorosłych
  w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach oraz kursu kwalifikacyjnego w Michałowie,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu na organizację „VII Powiatowych Dni Twórczości Ludowej” w Zawadach,
 • podpisano wniosek o dofinansowanie projektu z programu POKL w ramach działania „kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • rozpatrzono wnioski dyrektorów wydziałów i jednostek organizacyjnych Powiatu w sprawie zmian w budżecie,
 • podjęto 5 uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
 • wybrano ofertę na bankową lokatę terminową wolnych środków finansowych,
 • przyjęto sprawozdanie SP ZOZ w Łapach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 r.,
 • rozpatrzono wniosek Wydziału Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich
  i Promocji w sprawie przyznania środków finansowych na przekwalifikowanie gruntów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 • zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Białostocki,
 • podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na rok 2012,
 • podpisano wniosek kredytowy na termomodernizację Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach,
 • podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Członków Zarządu do podpisania umowy z Bankiem Ochrony Środowiska na udzielenie kredytu na termomodernizację DPS w Czerewkach.

VII. Ponadto Zarząd:

 • rozpatrzył pismo Urzędu Miejskiego w Łapach w sprawie dofinansowania kosztów organizacji Dożynek Wojewódzkich oraz podpisał umowę w tej sprawie,
 • rozpatrzył pismo Polskiego Impresariatu Artystycznego w sprawie wsparcia finansowego koncertu poświęconego Papieżowi Janowi Pawłowi II,
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
 • przyjął informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie zmiany warunków najmu pomieszczeń zajmowanych przez PUP,
 • podpisał wniosek o wydanie warunków zabudowy dla Powiatowego Ośrodka Sportu i rekreacji BUKOWISKO w Supraślu,
 • przyznał premie za miesiąc lipiec i sierpień 2012 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego robót realizowanych
  w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
 • podpisał umowę na zakup wyposażenia w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji do odbioru wyposażenia zakupionego w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu” oraz podpisał umowę z firmą GRASO na dostawę wraz z montażem powyższego wyposażenia,
 • udzielał pełnomocnictw Radcy Prawnemu Starostwa do występowania w sprawach Powiatu przed instancjami sadowymi,
 • podpisał umowę z Województwem Podlaskim w sprawie organizacji przedsięwzięcia „Dostosowanie usług turystycznych do wymagań turystów zagranicznych na przykładzie dobrych praktyk francuskich”,
 • rozpatrzył pismo WSAP o dofinansowanie kosztów konferencji,
 • podpisał umowy na przekazanie dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego,
 • podpisał porozumienie z Wojewódzkim Komendantem Straży Pożarnej w sprawie udzielenia dotacji na zakup samochodu,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • wystawie fotografii Tomasza Ołdytowskiego „Piękno zaklęte w drewnie” oraz wieczorze poezji Lecha M. Spirydonowa,
 • finale konkursu połączonego z wręczeniem nagród laureatom konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Miejską Policji w Białymstoku,
 • międzygminnych zawodach pożarniczych OSP z udziałem Gmin: Turośń Kościelna, Łapy, Suraż, Poświętne,
 • podsumowaniu Konkursu Podlaska Agroliga 2012,
 • obchodach Dni Czarnej Białostockiej,
 • Zawodach Strzeleckich o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • Seminarium na temat odnawialnych źródeł energii,
 • uroczystych obchodach Dnia Lasu 2012 w Nadleśnictwie Czarna Białostocka,
 • imprezie integracyjnej „IX Spotkanie Pokoleń” w DPS w Czerewkach,
 • spotkaniu promocyjnym dotyczącym projektu „Dynamika międzykulturowa – zagadnienia stawiane animatorom młodzieży” w Ośrodku BUKOWISKO w Supraślu,
 • spotkaniu okolicznościowym z okazji wręczenia sztandaru Komendzie Miejskiej Policji,
 • Obchodach „Święta Policji”,
 • uroczystym przyjęciu obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
 • III Międzynarodowych Zawodów Łucznictwa Konnego Tatarów Polskich,
 • uroczystych obchodach 100-lecia Parafii M.B. Anielskiej w Czarnej Wsi Kościelnej,
 • IX Europejskim Festiwalu Muzycznym „GLORIA” w Supraślu,
 • ogłoszeniu wyników etapu wojewódzkiego X edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”,
 • XII Międzynarodowym Dniu Ogórka w Kruszewie,
 • finale wojewódzkim XXV edycji Ogólnopolskiego Konkursu p.n.: „Policjant Ruchu Drogowego Roku 2012”,
 • Spotkaniu z Prezydentem Rzeczpospolitej Polski na temat „Wielokulturowość szansą na rozwój”,
 • imprezie p.n.: „Spotkania Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej Czarna Białostocka 2012”,
 • Dożynkach Wojewódzkich 2012,
 • XXI Konferencji Naukowej Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych,
 • imprezie p.n.: „Prymackaja Biasieda” w Michałowie,
 • Spotkaniu w Sejmie w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody,
 • Międzynarodowym Sympozjum Łowieckim p.n.: „Łowiectwo w Polsce i na Litwie – wspólne korzenie”.

 

                                                                                                                                    S t a r o s t a

                                                                                                                           Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                   Wiesław Pusz

Białystok, 19.09.2012 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego - Wiesław Pusz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 19-09-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-10-2012 00:00

Data modyfikacji informacji: 03-10-2012 12:27