Sesja III/2011

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
                W  okresie od dnia 24 grudnia 2010 r. do dnia 25 stycznia 2011 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.             Ustalano porządek obrad III sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·    podpisano decyzję w sprawie wygaśnięcia i ustanowienia trwałego zarządu nieruchomością w Supraślu,
·    podpisano umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Nowowarszawskiej 32A,
·    przyjęto rozliczenia dotacji otrzymanej od Gmin: Zabłudów, Choroszcz, Wasilków, Turośń Kościelna, Juchnowiec Kościelny na  wykonanie prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków,
·    omówiono przy udziale Dyrektora PUP problem podwyżki czynszu za wynajem pomieszczeń na potrzeby w/w jednostki,
·    podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Supraślu,
·    podpisano aneks do umowy najmu zawartej z firmą PRO-ORTO dotyczącej najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1.
 
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·    omówiono przy udziale Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże i Burmistrza Czarnej Białostockiej sprawy planowanych w 2011 r. inwestycji i remontów dróg powiatowych,
·    podpisano 2 postanowienia w sprawie wydania opinii dotyczących przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Olmonty w sprawie opracowania dokumentacji na odwodnienie drogi,
·    wydano opinię w sprawie przebiegu planowanych wariantów obwodnicy Księżyna,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Suraża i Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wspólnej realizacji inwestycji na drogach powiatowych w 2011 r.,
·    podpisano informację rzeczowo-finansową do Ministra Infrastruktury w związku z realizacją zadań, które uzyskały dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Pogorzałki oraz Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie wykonania chodnika we wsi Pogorzałki,
·    podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej budowy ulicy Krasny Las w Supraślu,
·    zapoznano się z informacją Wojewody Podlaskiego w sprawie harmonogramu realizacji inwestycji w ramach NPPDL 2008-2011,
·    rozpatrzono wniosek mieszkańców Gródka o wybudowanie chodnika na ul. Białostockiej na odcinku od ul. Dworcowej do przejazdu kolejowego w Waliłach Stacji,
·    rozpatrzono pismo Wójta Gminy Zawady w sprawie planu przebudowy dróg przebiegających przez Gminę,
·    udzielono pełnomocnictwa radcy prawnemu Powiatowego Zarządu Dróg do występowania przed sądami powszechnymi,
·    przyjęto rozliczenia pomocy finansowej otrzymanej z gmin w 2010 r. w ramach dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą   społeczną:
·    zapoznano się z decyzjami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych w Domach Dziecka w Krasnem i Supraślu,
·    zapoznano się z pismem NZOZ MEDICUS w Łapach w sprawie zalania pomieszczeń Przychodni Lekarskiej przy ul. Piaskowej. Omówiono powyższą kwestię z Dyrektorem SP ZOZ w Łapach,
·    podpisano 3 umowy o warunkach funkcjonowania i finansowania w 2011 r. Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Ogrodniczkach i Nowej Woli,
·    podpisano pisma do Burmistrza Michałowa oraz do Fundacji prowadzącej Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowej Woli w sprawie rozliczenia środków przekazanych na funkcjonowanie warsztatu w roku 2010,
·    podpisano rozliczenia działalności za rok 2010 Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej i Ogrodniczkach,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Leczenia Oparzeń i Chirurgii Plastycznej w sprawie przyznania pomocy finansowej.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·    omówiono przy udziale p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu bieżące sprawy związane z prowadzeniem szkoły po dokonanych przekształceniach od 1.01.2011 r.,
·    podpisano pismo do podmiotów prowadzących szkoły niepubliczne w sprawie ustalenia dotacji na 1-go ucznia oraz trybu jej udzielania i rozliczania,
·    podpisano wystąpienia do organizacji związkowych o zaopiniowanie projektu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Białostockiego,
·    przyjęto rozliczenia dotacji przekazanych na organizację VII Turnieju Tańca Towarzyskiego w Tykocinie oraz na organizację spartakiady „Sport dla wszystkich”,
·    przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej przez Gminę Łapy na wyposażenie pracowni historii w ZSM w Łapach,
·    rozpatrzono wniosek Wydziału Spraw Społecznych w sprawie organizacji Przeglądu Zespołów Kolędniczych – przyznano 2.000 zł,
·    podjęto 2 uchwały w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla p.o. Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu,
·    przyznano środki finansowe na opłacenie dodatków uzupełniających dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Białostockiego,
·    rozpatrzono wniosek Burmistrza Tykocina w sprawie organizacji imprezy p.n.: ”Piosenki pokolenia naszych rodziców” (przyznano dofinansowanie w kwocie 400 zł),
·    przyjęto rozliczenia dotacji udzielonych w 2010 roku dla jednostek organizacyjnych Powiatu na wydatki inwestycyjne oraz dla Gmin na dofinansowanie zakupów specjalistycznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Komendy Miejskiej PSP.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·    rozpatrzono wnioski dyrektorów wydziałów oraz jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w budżecie,
·    podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
·    zaakceptowano wnioski o dokonanie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 rok,
·    przyjęto sprawozdanie Dyrektora PCPR dotyczące umarzania należności w II półroczu 2010 roku.
VII.  Ponadto Zarząd:
·    udzielił pełnomocnictwa Radcy Prawnemu Powiatowego Urzędu Pracy do reprezentowania Powiatu w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Białymstoku,
·    przyjął rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Powiatu dla OSP w Złotnikach oraz dla Komendy Wojewódzkiej Policji,
·    podjął uchwałę w sprawie aktualizacji wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·    podpisał aneks do umowy zawartej z Wytwórnią Tablic Rejestracyjnych LISSA na dostawę tablic rejestracyjnych,
·    przyznał premie za miesiąc styczeń 2011 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·    rozpatrzył pismo Lokalnej Grupy Działania Puszcza Knyszyńska w sprawie wysokości składki członkowskiej za 2011 rok,
·   rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
·   brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·    Tradycyjnych spotkaniach opłatkowych organizowanych przez Komendę Miejską Policji oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Choroszczy,
·    Odprawie służbowej podsumowującej działalność w 2010 roku Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku,
·    Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym OSP w Złotnikach,
·    XII Powiatowym Przeglądzie Zespołów Kolędniczych w Czarnej Białostockiej,
·    posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku,
·    spotkaniu Rady Pedagogicznej Centrum Edukacji w Supraślu,
·    Turnieju Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Czarnej Białostockiej.
Białystok, dnia 25 stycznia 2011 r.
Starosta Powiatu Białostockiego
Wiesław Pusz

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz-Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 25-01-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 13:30

Data modyfikacji informacji: 02-02-2011 13:30