Sesja Nr XIX/2012

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
                W okresie od 31 maja 2012 r. do 27 czerwca 2012 r. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
 
I.             Ustalano porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·    udzielono upoważnienia do przeprowadzenia rokowań na oddanie w najem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 (apteka),
·    podpisano ogłoszenie o terminie i warunkach przeprowadzenia rokowań na oddanie w najem lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej (apteka),
·    podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajęcie części nieruchomości (przy ul. Słonimskiej 15/1),
·    zapoznano się z decyzjami wydanymi w sprawie ustalenia wartości i wysokości odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi powiatowe,
·    podpisano ogłoszenie o przetargu na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Choroszczy,
·    rozpatrzono wniosek w sprawie zmiany warunków wynajmu lokalu
w  budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 (kiosk),
·    podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·    podpisano ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w Michałowie przy ulicy Gródeckiej.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·    podpisano pismo do Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w sprawie współfinansowania inwestycji – przebudowa drogi powiatowej Białystok-Tryczówka-Wojszki – do drogi nr 19 Etap II,
·    podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku odnośnie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej od wsi Letniki do wsi Bohdan,
·    zapoznano się z pismem Urzędu Miejskiego w Choroszczy w sprawie wyrażenia zgody na współfinansowanie inwestycji – Przebudowa Alei Niepodległości,
·    udzielono odpowiedzi na pisma mieszkańców wsi Jurowce w sprawie przebudowy zjazdów z drogi powiatowej Nr 1393B,
·    podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Czarna Wieś Kościelna – Ogóły,
·    podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Niewodnica Kościelna-Trypucie,
·    podpisano umowę z Gminą Poświętne w sprawie udzielenia pomocy na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Poświętne-Brzozowo Stare,
·    podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wasilków-Studzianki,
·    podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku w sprawie lokalizacji inwestycji na drodze gminnej „Budowa ulicy Szwarce
w Łapach”,
·    podpisano umowy o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa przebudowy dróg lokalnych Etap II, ulica Wiejska w Jurowcach i ul. Polna w Wasilkowie oraz ul. Rzemieślnicza i ul. Białostocka
w Gródku,
·    udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Gródek w sprawie przedłużenia przebudowy ul. Białostockiej oraz wykonania zjazdów na posesje położone przy tej ulicy,
·    podpisano umowę z Nadleśnictwem Waliły oraz Gminą Gródek
o udzielenie pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Waliły Stacja-Nietupa,
·    udzielono upoważnienia Dyrektorowi PZD do przeprowadzenia rokowań w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę przejętą pod drogę powiatową.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·    podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania oferty złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w powiecie białostockim,
·    podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej w powiecie białostockim,
·    podpisano umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiecie białostockim w okresie od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2013 r.”,
·    podjęto uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora SP ZOZ w Łapach,
·    podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla pełniącego obowiązki dyrektora SP ZOZ w Łapach,
·    podpisano umowę na zakup 39-miejscowego autobusu na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
·    omówiono przy udziale Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach sprawę przyjęcia uczestników z terenu Gminy Szudziałowo,
·    przyjęto informację Dyrektora PCPR w sprawie wyników kontroli
w Domu Dziecka w Krasnem przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki oraz podpisano pismo w sprawie wniesionych zastrzeżeń do ustaleń kontroli,
·    zapoznano się z pismem Prezydenta Miasta Białegostoku w sprawie zawarcia porozumień o przyjęciu dzieci pochodzących z terenu powiatu białostockiego do rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·    zatwierdzono regulamin pracy Komisji konkursowej I Powiatowego Konkursu Historycznego „Powiat Białostocki i jego historia”,
·    podpisano umowę o wsparcie realizacji zadania p.n.: „Podlaska muzyka ludowa w nowym innowacyjnym brzmieniu”,
·    rozpatrzono wniosek o objęcie patronatem projektu pt.: „Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów”,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na organizację zadania: II Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci i Młodzieży BARWY FOLKLORU,
·    przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na organizację Eliminacji Powiatowych XX Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja”,
·    podpisano umowę z Gminą Zawady na wspólną organizację VII Powiatowych Dni Twórczości Ludowej,
·    podpisano umowę ze Stowarzyszeniem „Załuki nad Supraślą” wyłonionym w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. KUPALNOCZKA.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·    podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego PLAN WYKONAWCZY,
·    zapoznano się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w sprawie sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania
z wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Powiatu Białostockiego za 2011 rok,
·    zapoznano się z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Białostockiego wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium za 2011 rok,
·    rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa o dokonanie zmian w budżecie na 2012 rok,
·    podpisano skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok,
·    rozpatrzono wniosek Dyrektora DPS w Czerewkach w sprawie przyznania środków finansowych na inwestycje termomodernizacyjne.
VII. Ponadto Zarząd:
·    podpisał wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”, oraz podjął uchwałę o powołaniu Komisji przetargowej,
·    podpisał ogłoszenie o zamówieniu na dostawę ścianek wspinaczkowych, figur szachowych oraz tablic informacyjnych
w ramach projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów powiatu białostockiego w Supraślu”,
·    podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania i złożenia wniosków w ramach „Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Biołoruś-Ukraina 2007-2012”,
·    udzielił upoważnienia do przystąpienia do projektu pn.: „Dostosowanie usług turystycznych do wymogów turystów zagranicznych na przykładzie dobrych praktyk francuskich”,
·    udzielił pełnomocnictwa radcy prawnemu do reprezentowania interesów Powiatu przed instancjami sądowymi,
·    podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Aktywność szansę na zatrudnienie – II edycja realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
·    podjął uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Białymstoku,
·    podpisał wystąpienie do Gmin powiatu białostockiego o naborze wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego Ochotniczym Strażom Pożarnym,
·    przyznał premie za miesiąc czerwiec dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
·    podpisał umowy na dostawę ścianek wspinaczkowych oraz figur szachowych z dostawcami wyłonionymi w przetargu nieograniczonym
w ramach realizacji projektu „Zintegrowany projekt zagospodarowania turystycznego obiektów Powiatu Białostockiego w Supraślu”,
·    udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·    rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
·    brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·    ogłoszeniu wyników konkursu „Podlaski Innowator 2012” organizowanego przez Uniwersytet w Białymstoku,
·    obchodach Dnia Dziecka w Domu Dziecka w Krasnem,
·    podsumowaniu konkursu „Zawody regionalne w ujeżdżaniu” organizowanego w Powiatowym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Supraślu,
·    imprezie p.n.: „Dzień Konia na Podlasiu” organizowanej przez Gminę Turośń Kościelna,
·    spotkaniu Wojewódzkiej grupy opiniodawczo-doradczej ds. krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
·    spotkaniu Członków Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego,
·    finale I Powiatowego Konkursu Szkolnego „Powiat Białostocki i jego historia”,
·    XI Festynie Św. Antoniego organizowanego przez DPS w Jałówce,
·    Konwencie Powiatów Województwa Podlaskiego,
·    Walnym Zebraniu Członków Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska,
·    podsumowaniu XII edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych,
·    posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
·    II konferencji naukowej w ramach obchodów Dni Białegostoku n.t.: „Samorząd Terytorialny i Gospodarczy a Polityka Lokalna”,
·    Kongresie nt.: „Jak skutecznie realizować inwestycje jednostek samorządu terytorialnego oraz spółek zależnych?”,
·    uroczystym wręczeniu sztandaru Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku,
·    XII festynie GRODZISKO organizowanym przez Gminę Suraż.
 
 
                                                                 S t a r o s t a
                                                                     Powiatu Białostockiego    
                                                                 Wiesław Pusz
 
Biał, Białystok, 28.06.2012 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego-Wiesław Pusz

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-05-2012

Data udostępnienia w BIP: 09-07-2012 13:30

Data modyfikacji informacji: 09-07-2012 13:30