Informacja za okres od dnia 22 sierpnia do dnia 18 września 2018 r.


INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO


W okresie od dnia 22 sierpnia do dnia 18 września 2018 r. Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach (w dniu: 28 sierpnia, 12 września i 18 września 2018 r.) w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:


I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu Białostockiego:
1.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (LXII sesja Rady Powiatu Białostockiego).
2.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028 (LXII sesja Rady Powiatu Białostockiego).
3.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego pokrycia zobowiązań finansowych z tytułu podwyżek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach (LXII sesja Rady Powiatu Białostockiego).
4.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego).
5.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2033 (LXIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Białostockiego).
6.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018      (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
7.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka prowadzenia
i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
8.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 2288B Rynek 11 Listopada w Choroszczy (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
9.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości w drodze bezprzetargowej (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).
10.    Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach (LXIV sesja Rady Powiatu Białostockiego).

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
1.    Podpisano umowę z Powiatowym Zarządem Dróg w Białymstoku dotyczącą użyczenia budynku przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.
2.    Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Białymstoku o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
3.    Podpisano wnioski skierowane do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
4.    Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Białymstoku o wydanie odpisów orzeczeń wraz ze stwierdzeniem prawomocności (dot. obr. Konowały, gm. Choroszcz i obr. Zawady, gm. Turośń Kościelna).
5.    Podpisano pismo skierowane do Społecznej Rady Uzdrowiska Supraśl w sprawie nieruchomości położonej przy ul. M. Chodakowskiego w Supraślu.
6.    Podpisano pismo skierowane do Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego dotyczące zamiaru zbycia nieruchomości położonej w Michałowie.
7.    Podjęto uchwałę w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. M. Chodakowskiego 3 (uchwała nr 877/2018 z dnia 12.09.2018r.).
8.    Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie składników majątkowych gminie Juchnowiec Kościelny (uchwała nr 885/2018 z dnia 12.09.2018r.).
9.    Podpisano informację o przeznaczeniu do oddania w użyczenie na rzecz powiatowej jednostki organizacyjnej budynku gospodarczego posadowionego na nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Borsuczej 2 oraz o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres do 3 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej położonej w Supraślu przy ul. M. Chodakowskiego 3 (wraz z wykazami).
10.    Udzielono upoważnienie do przeprowadzenia rokowań o nabycie, na rzecz Powiatu Białostockiego, prawa własności działki położonej w Gnieciukach, gm. Zabudów.
11.    Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości ustanowionej na rzecz DPS w Jałówce.
12.    Podpisanie umowy użyczenia z SP ZOZ w Łapach dotyczącej pomieszczeń przy ul. Piaskowej w Łapach na potrzeby Filii Wydziału Komunikacji.

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
1.    Podpisano umowę użyczenia z Gminą Zabłudów dotyczącą bezpłatnego używania gruntu w pasie drogowym drogi gminnej Nr 106859B (działka nr geod. 366 położona w obrębie geod. Rafałówka, gm. Zabłudów) w celu realizacji projektu pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe, Etap II”.
2.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań (dot. realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1977B na odcinku Cibory Gałeckie – Nowe Grabowo w tym opracowanie dokumentacji projektowej (gm. Zawady)” (uchwała nr 870/2018 z dnia 28.08.2018r.).
3.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku do zaciągania zobowiązań (dot. realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B na odcinku Niewodnica Nargilewska - Wojszki w tym opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych (gm. Juchnowiec Kościelny, gm. Zabłudów)” (uchwała nr 871/2018 z dnia 28.09.2018r.).
4.    Podpisano wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” (dot. „Budowy drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez miejscowość Klimki” oraz „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1527B na odcinku Gąsówka Skwarki – Gąsówka Osse”).
5.    Podpisano z Gminą Turośń Kościelna umowę użyczenia dotyczącą bezpłatnego używania gruntu stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (dot. bezpłatnego używania gruntu stanowiącego własność Powiatu Białostockiego w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1504B, obr. Czaczki Wielkie).
6.    Podpisano z Gminą Czarna Białostocka umowę użyczenia dotyczącą przedsięwzięcia „Budowa drogi powiatowej Nr 1421B na odcinku przejścia przez miejscowość Klimki”.
7.    Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia dotacji Gminie Czarna Białostocka na realizację inwestycji pn. „Budowa dróg rowerowych/ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Czarna Białostocka, przebieg dróg: droga powiatowa ul. Fabryczna (odnogi w ul. Sienkiewicza, ul. Torowej, ul. Kościelnej, Świerkowej, Marszałkowskiej i Młynowej w Czarnej Białostockiej) – zalew w Czarnej Białostockiej, Czarna Wieś Kościelna, w tym miejsca dla rowerów Bike&Ride”.
8.    Podpisano aneks do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Protasy – Folwarki Małe Etap I (gm. Zabłudów)”.
9.    Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami i rozbiórką mostu istniejącego” (nr 875/2018 z dnia 12.09.2018r.).
10.    Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Rozbudowie ulicy Zagumiennej i Szkolnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w Surażu, powiat białostocki, województwo podlaskie” (nr 876/2018 z dnia 12.09.2018r.).
11.    Podpisano aneks do umowy w sprawie powierzenia Gminie Suraż prowadzenia i finansowania zadania bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich w ciągu dróg powiatowych Nr 1575B i Nr 1521B.
12.    Podpisano pismo skierowane do Ministerstwa Infrastruktury dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa z rozbudową mostu przez rz. Horodnianka wraz z dojazdami w m. Hryniewicze w ciągu drogi powiatowej Nr 1483B (gm. Juchnowiec Kościelny).
13.    Podpisano postanowienie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie z rozbudową drogi gminnej – ul. Sosnowej Nr 105196B i ul. Pogodnej Nr 105188B – w Zaściankach gmina Supraśl wraz z niezbędną infrastrukturą” (nr 890/2018 z dnia 18.09.2018r.).

 

IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
1.    Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r.  - Moduł I (uchwała nr 873/2018 z dnia 12.09.2018r.)
2.    Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2018 r. Moduł II -  pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (uchwała nr 874/2018 z dnia 12.09.2018r.)
3.    Rozpatrzono wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku dotyczący zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
4.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach dotyczącą udzielenia dotacji przeznaczonej na zakup aparatu przewoźnego RTG.
5.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach dotyczącą udzielenia dotacji przeznaczonej na wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej PGE.
6.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach dotyczącą udzielenia dotacji przeznaczonej na przeprojektowanie parteru budynku głównego i gospodarczego.
7.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach dotyczącą udzielenia dotacji przeznaczonej na zakup i montaż kotła c.o.
8.    Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki z budżetu Powiatu Białostockiego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łapach (uchwała nr 880/2018 z dnia 12.09.2018r.).
9.    Podpisano umowę pożyczki z SP ZOZ w Łapach, przeznaczoną na: podwyżki dla pracowników, częściowe zaspokojenie roszczeń sądowych oraz częściową spłatę zobowiązań wymagalnych.
10.    Podpisano pismo skierowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON zadania pn.”Modernizacja pomieszczeń oraz budowa szybu windowego wraz z montażem windy na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach”.
11.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do zaciągania zobowiązań (uchwała nr 889/2018 z dnia 18.09.2018r.).
12.    Udzielono upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej dotacji na „Wyposażenie Bloku Operacyjnego i Pracowni Endoskopii w SP ZOZ w Łapach”.
13.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach w sprawie dotacji przeznaczonej na poprawę dostępności
i jakości leczenia schorzeń, będących przyczyną dezaktywacji zawodowej osób dorosłych.
14.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach w sprawie dotacji przeznaczonej na świadczenia realizowane w POZ oraz usługi ambulatoryjne.
15.    Podpisano umowę z SP ZOZ w Łapach w sprawie dotacji przeznaczonej na remont pomieszczeń na potrzeby przeniesienia apteki przy ul. Korczaka 23 w Łapach.

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego:
1.    Podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (uchwała nr 872/2018/ z dnia 28/08/2018r.).
2.    Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka dotyczącą realizacji zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego pn. „XII Spotkania Hubertowskie” w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2018.
3.    Podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Ludowy Zespół Sportowy „Korona” Choroszcz dotyczącą realizacji zadania publicznego pn. „ Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie Powiatu Białostockiego”.
4.    Podpisano umowę z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego z siedzibą w Wasilkowie dotyczącą realizacji zadania publicznego pt. „XIV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie”.
5.    Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach (uchwała nr 878/2018 z dnia 12.09.2018r.).
6.    Podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (dot. ucznia I LO im. A. Mickiewicza w Łapach) (uchwała nr 879/2018 z dnia 12.09.2018r.).
7.    Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Przemienienia Pańskiego w Zawadach na dofinansowanie wykonania remontu instalacji elektrycznej na zapleczu ołtarza głównego kościoła w Ciborach Kołaczkach, pokrycie kosztów wykonania dokumentacji technicznej niezbędnej do remontu instalacji elektrycznej oraz dokumentacji technicznej remontu szalowania.
8.    Podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borowskich Olkach, gm. Turośń Kościelna, dotyczącą dofinansowania zakupu motopompy szlamowej.
9.    Podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Niewodnicy Koryckiej, dotyczącą dofinansowania zakupu prądownicy pianowej.
10.    Podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Borowskich Michałach, gm. Turośń Kościelna, dotyczącą dofinansowania zakupu radiostacji.
11.    Podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Iwanówce, gm. Turośń Kościelna, dotyczącą dofinansowania zakupu zestawu ratownictwa PSP R1.
12.    Podpisano umowę z Ochotniczą Strażą Pożarną w Turośni Dolnej, gm. Turośń Kościelna, dotyczącą dofinansowania zakupu średniego zestawu ratownictwa technicznego.
13.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowie do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Białostockiego dotyczącego realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr 881/2018 z dnia 12.09.2018r.).
14.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Białostockiego dotyczącego realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (uchwała nr 882/2018 z dnia 12.09.2018r.).
15.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Suraż na realizację zadania - „XVIII Festyn Grodzisko 2018” z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
16.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Gródek na realizację zadania - Międzynarodowy Festiwal „Siabrouskaja Biasieda 2018”.
17.    Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą” w Załukach
na realizację zadania „Kupalnoczka”.

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
1.    Podjęto uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2018 roku ( uchwała nr 868/2018 z dnia 28.08.2018r.).
2.    Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 889/2018 z dnia 28.08.2018r.).
3.    Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. udzielenia i obsługi kredytu długoterminowego) (uchwała nr 884/2018 z dnia 12.09.2018r.).
4.    Podpisano wniosek dotyczący wyrażenia zgody  na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. udzielenia kredytu i obsługi rachunku kredytowego).
5.    Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2018 (uchwała nr 887/2018 z dnia 18.09.2018r.).
6.    Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia członków zarządu powiatu do zawarcia umowy kredytowej (uchwała nr 888/2018 z dnia 18.09.2018r.).

VII.  Ponadto:
1.    Podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019-2022”  (uchwała nr 883/2018 z dnia 12.09.2018r.).

2.    Podpisano zaktualizowany plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018 roku.

3.    Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku (uchwała nr 886/2018 z dnia 12.09.2018r.).

4.    Podpisano wniosek skierowany do Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego dotyczący zwołania LXIII nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Białostockiego.

5.    Podpisano stanowisko Zarządu Powiatu Białostockiego dotyczące projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego.
                                             Starosta Powiatu Białostockiego
                                               
                                                        Antoni Pełkowski
Białystok, 18.09.2018 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Kondzior

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 18-09-2018

Data udostępnienia w BIP: 01-10-2018 13:38

Data modyfikacji informacji: 01-10-2018 13:38