Sesja XLIII/10

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
 
                W  okresie   od dnia 25 lutego 2010 r. do dnia 24 marca 2010 r.  Zarząd Powiatu obradował na 4posiedzeniach, w czasie, których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.          Ustalano porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·          podpisano informację do Ministra Skarbu w sprawie przekształceń i prywatyzacji mienia powiatowego wg stanu na 31.12.2009 r.,
·          podpisano protokół uzgodnień z Gminą Turośń Kościelna odnośnie zawarcia umowy darowizny nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego,
·          podjęto 3 uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe,
·          przyjęto informację w sprawie dokonania czynności związanych z przekazaniem nieruchomości dzierżawy przez MKS „Sprząśla”,
·          podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości przejętych pod drogi powiatowe,
·          podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·          zapoznano się z decyzjami, postanowieniami oraz zawiadomieniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·          podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy na wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków obrębu Nowodworce,
·          podpisano wystąpienie do Rady Powiatu w sprawie zakupu nieruchomości niezbędnej dla lokalizacji jednostek organizacyjnych powiatu,
·          podpisano pismo do BGŻ o wyrażenie zgody na odłączenie nieruchomości z księgi wieczystej bez obciążania hipoteki,
·          zapoznano się z zawiadomieniem Burmistrza Supraśla o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar ochrony uzdrowiskowej.
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·          podpisano umowę z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Topolany,
·          rozpatrzono pismo Dyrektora PZD o wprowadzenie do planu inwestycji związanej z wykonaniem kanału krytego w m. Zagruszany,
·          rozpatrzono pismo Dyrektora PZD o zwiększenie środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w 2010 roku,
·          przyjęto rozliczenie udzielonych dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2009 roku,
·          podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów przebudowy drogi powiatowej na odcinku Księżyno-Ignatki (dokumentacja),
·          udzielono odpowiedzi na pismo PKP S.A. w sprawie nabycia na rzecz Powiatu działek w pasie drogowym ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej,
·          podpisano informację do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z wykonania wydatków na realizację Programu p.n.: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,
·          podpisano 2 porozumienia z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie powierzenia gminie prowadzenia i finansowania zadań „Przebudowa drogi powiatowej w m. Kopisk oraz drogi Krynice-Obrubniki-Szaciły-Kulikówka”,
·          ustalono treść odpowiedzi na pismo Firmy RODEX w sprawie przebudowy mostu i dróg dojazdowych do wsi Koplany. Do podpisania upoważniono Starostę.
·          udzielono odpowiedzi dla Gmin w sprawie zwiększenia dotacji celowej na zimowe utrzymanie dróg,
·          udzielono odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej w Klepaczach w sprawie budowy drogi powiatowej Klepacze-Horodniany,
·          udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie udrożnienia przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej,
·          udzielono odpowiedzi na pismo mieszkańców wsi Zubry w sprawie utwardzenia drogi na odcinku Zubry-Wiejki,
·          podpisano postanowienia w sprawie opinii dotyczącej planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku Białystok-Kleosin.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą  społeczną:
·          podpisano wniosek do Oddziału PFRON o przedłużenie realizacji umowy z 2009 r. w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami,
·            przyjęto informację o wynikach kontroli przeprowadzonej w Domach Pomocy Społecznej,
·          podjęto uchwałę w sprawie określenia sposobu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie finansowym w 2010 roku,
·          podpisano aneksy do umów zawartych w sprawie warunków funkcjonowania i finansowania kosztów działalności WTZ w Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej,
·          podjęto decyzję o przystąpieniu do projektu „Jak tworzyć drugi dom” – program wspierania funkcjonujących w powiecie rodzin zastępczych,
·          podpisano porozumienie z Miastem Białystok w sprawie dofinansowania kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Białymstoku pochodzących z terenu powiatu białostockiego,
·            rozpatrzono 2 wnioski Dyrektora SP ZOZ w Łapach o przyznanie dotacji na zakup aparatu do laboratorium oraz remont oddziału wewnętrznego szpitala,
·          podpisano aneks do umowy zlecającej prowadzenie pogotowia Opiekuńczego w Wasilkowie.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·          podpisano pisma do szkół w sprawie eliminacji powiatowych do Konkursu „Ośmiu Wspaniałych”,
·          rozpatrzono pismo Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Choroszcz o wsparcie finansowania Mistrzostw Polski,
·          zapoznano się z wykazem rocznego kosztu utrzymania niesprawnych pojazdów samochodowych będących na stanie szkół prowadzonych przez Powiat,
·          zaakceptowano skład Komisji Konkursowej V Edycji Powiatowego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”,
·          rozpatrzono pismo Fundacji „Vittoria” dotyczące V edycji Europejskiego Młodzieżowego Festiwalu Muzycznego GLORIA oraz udzielono odpowiedzi na to pismo,
·          rozpatrzono wniosek Urzędu Miejskiego w Wasilkowie o dofinansowanie kosztów organizacji Drużynowych Mistrzostw Powiatu Białostockiego w Szachach (przyznano 980 zł),
·          podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania i wychowania,
·          przyjęto rozliczenie dotacji przekazanych na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem zadań biblioteki powiatowej w 2009 roku,
·          podjęto 2 uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych w sprawie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·          podjęto uchwałę dotyczącą wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2010 – Plan Wykonawczy,
·          podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
·          przyjęto informację o wykonaniu planu finansowego SP ZOZ za rok 2009,
·          rozpatrzono wnioski dyrektorów Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok,
·          rozpatrzono wniosek dyrektora PUP o zwiększenie planu wydatków na 2010 rok,
·          podjęto uchwałę w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2009.
VII.  Ponadto Zarząd:
·          podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu „Wysoka jakość pośrednictwa i poradnictwa przepustką na rynek pracy”,
·          podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
·          przyznał premie za miesiąc marzec 2010 roku dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·          rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
·          udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
·          uczestniczył w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
VIII. Starosta i członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·          uroczystym podpisaniu umów dotyczących realizacji zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,
·          otwarciu „IV Targów Edukacyjno-Zawodowych” zorganizowanych w ZSM w Łapach,
·          zebraniu sprawozdawczym Podlaskiego Związku Jeździeckiego w Centrum Edukacji w Supraślu,
·          XIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Poznaniu,
·          posiedzeniu kapituły Konkursu Podlaska Marka Roku 2009,
·          posiedzeniu Konwentu Białostockiego Obszaru Metropolitalnego w Sokółce,
·          otwarciu Turnieju Finałowego Licealiady Województwa Podlaskiego w Futsalu Chłopców, zorganizowanego w ZSM w Łapach,
·          posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
·          posiedzeniu Konwentu Strategicznego w związku z rozpoczęciem prac nad „Strategią Rozwoju Miasta Białegostoku na lata 2011-2020”,
·          uroczystym otwarciu Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku,
·          posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w PUP w Białymstoku.
 
 
                        S t a r o s t a
                                                                                                                 Powiatu Białostockiego
                                                                                                             Wiesław Pusz
 
Białystok, dnia 24 marca 2010 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz- Starosta powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-03-2010

Data udostępnienia w BIP: 02-04-2010 10:03

Data modyfikacji informacji: 02-04-2010 10:03