Sesja Nr VII/2015

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od dnia 27 marca 2015 r. do dnia 23 kwietnia 2015 r. Zarząd Powiatu obradował na 3 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady VI Sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku w 2014 roku oraz informację o sytuacji na rynku pracy w 2014 roku.
 2. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania z przebiegu realizacji w 2014 roku „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009-2015”.
 3. Zaakceptowano Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Białymstoku za 2014 rok.
 4. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Powiecie Białostockim.
 5. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Białostockim na lata 2015-2017”.
 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Krasnem w Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnem.
 7. Zaakceptowano informację za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o działalności decyzyjnej Wydziałów Starostwa Powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, do zakresu działania których należy wydawanie decyzji administracyjnych.
 8. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 9. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 10. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 11. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Białostockiego w Związku Powiatów Województwa Podlaskiego.
 12. Zaakceptowano  projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
 13. Zaakceptowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Rodziny Rady Powiatu Białostockiego.
 14. Zaakceptowano projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego.
 15. Przedstawiono porządek obrad VII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 2. Podpisano pismo skierowane do NZOZ „POZ” w Wysokiem Mazowieckiem, dotyczące wyrażenia zgody na podnajem gabinetu lekarskiego w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 3. Podpisano pismo skierowane do PGE Dystrybucja s.a. w Białymstoku dotyczące wyrażenia opinii w zakresie uzgodnienia projektu przebudowy elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego na działce nr 624 w Supraślu.
 4. Podpisano pismo skierowane do Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej dotyczące najmu lokalu użytkowego w budynku szkoły.
 5. Podpisano pismo skierowane do NZOZ Położniczo-Ginekologicznego „Gynecja” w Białymstoku, dotyczące rozwiązania umowy najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 (lok. 9, 43, piwnica). Podpisano ogłoszenie w sprawie oddania w najem pomieszczeń w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1.
 6. Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Harcerskiej oraz podpisano informację i wykaz ww. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
 7. Udzielono upoważnienia Pani Krystynie Annie Orłowskiej i Pani Jolancie Fronc-Gawęskiej do reprezentowania Powiatu Białostockiego na rozprawie administracyjnej związanej z prowadzonym postępowaniem o wywłaszczenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1091 o pow. 0,1870 ha położonej w Łapach.
 8. Podpisano pismo skierowane do Starosty Powiatu Białostockiego dotyczące zbycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 708/1 o pow. 0,0359 ha położonej w Gródku stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 9. Podpisano oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na zmianę decyzji Burmistrza Zabłudowa ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji w gminie Zabłudów.
 10. Podpisano wniosek dotyczący wydania opinii o zgodności proponowanego podziału nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Piłsudskiego 64, oznaczonej jako działka nr 164/17 o pow. 3,2329 ha.
 11. Podpisano wniosek dotyczący wydania postanowienia o możliwości podziału działki nr 707 o pow. 0,3598 ha położonej w Białymstoku przy ul. Borsuczej.
 12. Podpisano pismo skierowane do Urzędu Celnego w Białymstoku dotyczące umowy najmu lokalu znajdującego się w budynku Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 13. Podpisano umowę z Gminą Choroszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zdania „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Czaplino, Czaplino Kolonia, Mińce, Ogrodniki”.
 14. Podpisano umowę z Gminą Łapy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem mapy zasadniczej obrębu Uhowo i Łapy-Kołpaki”.
 15. Podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Wykonanie prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz opracowaniem numerycznej mapy zasadniczej obrębu Sochonie gmina Wasilków”.

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie darowizny nieruchomości drogowej pozbawionej kategorii drogi powiatowej na rzecz gminy Wasilków.
 2. Udzielono upoważnienia Pani Marii Agnieszce Olszewskiej do reprezentowania Powiatu Białostockiego w trakcie prowadzonych czynności rozgraniczeniowych nieruchomości nr 238/2 położonej w Chrabołach, gm. Dobrzyniewo Duże z nieruchomością stanowiącą własność Powiatu Białostockiego.
 3. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Zawady Powiatowi Białostockiemu na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1969B na odcinku przejścia przez miejscowość Łaś-Toczyłowo.
 4. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Łapy Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2325B: ul. Żwirki
  i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza”.
 5. Podpisano porozumienie pomiędzy Powiatem Białostockim a Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie zasad przygotowania, realizacji i finansowania przedsięwzięcia „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w pasie drogowym drogi krajowej nr 65 w m. Grabówka na działce nr ew. gr. 713 obręb Sobolewo gm. Supraśl dla potrzeb przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr. 65 – Sobolewo – Henrykowo – na odcinku Grabówka – Sobolewo (gm. Supraśl)”.
 6. Podpisano aneks do umowy w sprawie dotacji na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże.
 7. Podpisano pismo skierowane do Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczące zmiany kategorii drogi powiatowej Nr 1484B o przebiegu: od granicy m. Białegostoku (ul. A. Mickiewicza) – Stanisławowo-Solniczki-Rzepniki-Wojszki – na drogę wojewódzką.

IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Na posiedzeniu Zarządu Powiatu Białostockiego w dniu 8 oraz w dniu 21 kwietnia 2015 r. omawiano bieżącą sytuację SP ZOZ w Łapach.
 2. Zapoznano się ze stanowiskiem Rady Miejskiej w Łapach w sprawie sytuacji SP ZOZ w Łapach.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie zasad obowiązujących w powiecie białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie częściowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.
 3. Zapoznano się z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczącą problemowej kontroli gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej.
 4. Zapoznano się z informacją Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą problemowej kontroli gospodarki finansowej Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w Supraślu.
 5. Podpisano pismo skierowane do Rady Pedagogicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach dotyczące wyrażenia opinii w zakresie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejne pięć lat.
 6. Podpisano pismo skierowane do Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Michałowie dotyczące wyrażenia opinii w zakresie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora na kolejne pięć lat.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 8. Podpisano pisma skierowane do Dyrektorów szkół prowadzonych przez Powiat Białostocki, dotyczące sposobu wyodrębnienia wydatków na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 9. Udzielono upoważnienia do podpisania wniosku skierowanego do Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na kolejne pięć lat.
 10. Podpisano umowę z Fundacją Aktywizacji w Łapach dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego „Wirtualne Łapy – Galeria ZSMR w Supraślu” (konserwacja, zabezpieczenie fotografii archiwalnych Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Supraślu i udostępnienie na portalu internetowym).
 11. Podpisano umowę z Młodzieżowym Klubem Sportowym „SPRZĄŚLA” w Supraślu dotyczącą wsparcia realizacji zadania publicznego „Zawody w skokach i ujeżdżeniu połączone z obchodami 20-lecia istnienia sekcji jeździeckiej MKS „SPRZĄŚLA”.

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu na 2015 rok.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr VI/42/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.
 2. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                                         

             Antoni Pełkowski

 

Białystok, 22.04.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego-Antoni Pełkowski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 23-04-2015

Data udostępnienia w BIP: 04-05-2015 14:37

Data modyfikacji informacji: 04-05-2015 14:37