Sesja Nr XXIV/2012

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

 

                W okresie od 25 października 2012 r. do 20 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

 1. Ustalano porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • podpisano wypowiedzenie dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
 • podpisano wniosek do Burmistrza Michałowa o wydanie postanowienia o zgodności z planem miejscowym, proponowanego podziału działki nr 283 w Michałowie,
 • zapoznano się z decyzjami w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za działki zajęte pod drogi powiatowe,
 • podpisano wystąpienie do Dyrektora PGE w sprawie zorganizowania spotkania w celu uregulowania własności nieruchomości zajętych pod trafostację,
 • podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • rozpatrzono informację Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę napowietrznej linii energetycznej SN,
 • podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ubezpieczenie majątku powiatu,
 • podpisano wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • udzielono odpowiedzi na pismo Nadleśnictwa Czarna Białostocka w sprawie poszerzenia zjazdu z drogi powiatowej,
 • podpisano porozumienie w sprawie przekazania między zarządcami dróg zarządzania drogami powiatowymi Nr 2345B i 2351B w Łapach,
 • rozpatrzono pisma mieszkańców wsi Nowodworce w sprawie przebudowy nawierzchni drogi w tej miejscowości,
 • udzielono upoważnień do podpisania umów i porozumień dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych,
 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania spraw w imieniu Zarządu Powiatu Białostockiego jako zarządcy dróg powiatowych,
 • udzielono upoważnień do zamawiania i odbioru druków ścisłego zarachowania,
 • wyznaczono osoby do zawarcia aktu notarialnego na nabycie nieruchomości położonej w Zabłudowie i stanowiącej fragment pasa drogowego,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej wsi Kuriany w sprawie ujęcia w planie roku 2013 inwestycji drogowej w tej wsi,
 • udzielono odpowiedzi na pismo w sprawie modernizacji drogi na odcinku od Szosy Załuki-Nowosiółki do wsi Borki,
 • podpisano wystąpienia do Nadleśnictw Żednia i Supraśl oraz do Burmistrza Supraśla w sprawie wspólnego finansowania opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Cieliczanka – granica Gminy Gródek,
 • wydano postanowienie w sprawie zaopiniowania rozbudowy drogi krajowej na odcinku od węzła Kobylin do Jeżewa,
 • rozpatrzono wniosek mieszkańca Gminy Zawady w sprawie modernizacji drogi Zawady-Konopki-Pokrzywnica,
 • zapoznano się z zawiadomieniem Sadu Administracyjnego o terminie rozprawy dotyczącej nieruchomości położonej w obrębie Czarna Białostocka,
 • podpisano pismo do Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • udzielono upoważnienia do reprezentowania Powiatu w czynnościach przyjęcia przebiegu granic do opracowanego projektu podziału działki położonej w Supraślu przeznaczonej pod drogę publiczną,
 • podpisano pismo do Burmistrza Michałowa w sprawie udzielenia prawa dysponowania gruntem na czas remontu ulicy Fabrycznej,
 • podpisano skargę do WSA w Warszawie o uchylenie decyzji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej nieruchomości zajętej pod drogę powiatową,
 • udzielono upoważnienia do reprezentowania Powiatu na posiedzeniu WSA w powyższej sprawie.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 • podpisano aneks do kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego przez Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie,
 • rozpatrzono wniosek SP ZOZ w Łapach o udzielenie pożyczki na realizację projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi”,
 • podpisano umowę o dofinansowanie wydatków bieżących w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • przyjęto rozliczenie projektu w ramach Programu Wyrównywania Różnic między Regionami na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
 • zapoznano się z wynikami kontroli przeprowadzonej przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Domu Pomocy Społecznej w Uhowie.

V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
 • rozpatrzono pismo dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu w sprawie remontu przepompowni ścieków,
 • przyjęto rozliczenia dotacji przekazanej na realizację zadań:

- VI Europejski Festiwal Muzyczny GLORIA Supraśl 2012,

- koncert laureatów VI Festiwalu Muzyki Ludowej: „Dawne Pieśni Młode Głosy 2012”,

- „VI Hubertowskie Spotkania w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2012”,

- „I Powiatowe Jam Session w Stajni 2012”.

 • podpisano umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym OLIMP ŁAPY na organizację zadania „Piłka siatkowa dla dzieci i młodzieży na terenie powiatu białostockiego”,
 • podpisano wystąpienia do organizacji związkowych o zaopiniowanie projektu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych Powiatu Białostockiego na 2013 rok,
 • zapoznano się z informacją Dyrektora Zespołu Szkół w Czarnej Białostockiej o wynajętych lokalach w budynku szkoły.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek oraz wydziałów w sprawie zmian w budżecie,
 • podpisano informację o wykonaniu budżetu za 3 kwartały roku 2012,
 • podjęto 2 uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok,
 • podjęto uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016,
 • podjęto uchwałę w sprawie projektu budżetu powiatu na 2013 rok.

VII. Ponadto Zarząd:

 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania umowy
  o dofinansowanie projektu p.n.: „Aktywność szansą na zatrudnienie – II edycja”,
 • podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2013,
 • podpisał pełnomocnictwo Radcy Prawnemu do reprezentowania powiatu przed instancjami sądowymi,
 • przyznał premie za miesiąc listopad 2012 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
 • podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • podpisano umowę z OSP w Juchnowcu Dolnym w sprawie udzielenia dotacji na wydatki inwestycyjne,
 • rozpatrzono wniosek OSP w Tykocinie w sprawie udzielenia dotacji na zakup motopompy,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu.

VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • uroczystej Mszy Świętej z okazji 28 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki,
 • sympozjum p.t.: „Uwarunkowania prawne funkcjonowania lasów Państwowych i administracji publicznej wykonujących ochronę lasu – stan istniejący i perspektywy”,
 • konferencji dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat Augustowski i Białostocki,
 • uroczystym otwarciu obiektu sportowo-rekreacyjnego SKATE PARK w Turośni Kościelnej,
 • polsko-francuskim seminarium n.t.: możliwości rozwoju turystyki osób niepełnosprawnych,
 • spotkaniu z delegacją francuską z Burgundii,
 • obchodach Święta Niepodległości w Wasilkowie,
 • posiedzeniu Rady Społecznej przy SP ZOZ w Łapach,
 • posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Powiatu Białostockiego.

Białystok, 20.11.2012 r.

 

                                                                                                             Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                                                       Wiesław Pusz

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego - Wiesław Pusz

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2012

Data udostępnienia w BIP: 03-12-2012 10:47

Data modyfikacji informacji: 03-12-2012 10:47