Sesja XXXVII/2013

  

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

         W okresie od dnia 28 listopada 2013 r. do dnia 17 grudnia 2013 r. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 1. Ustalano porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady:

II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • zapoznano się z decyzjami Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Firmy „KoBa” w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością ZS w Czarnej Białostockiej w celu budowy przyłączy telekomunikacyjnych,
 • podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
 • podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • przyjęto informację WGKiN w sprawie przeznaczenia do sprzedaży dwóch działek w Choroszczy,
 • podpisano pismo w sprawie należności od spółdzielni „Elektryk” wniesionej przez Powiat Białostocki z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Geodetów 1,
 • omówiono sprawę wynajmu garaży znajdujących się na działce położonej w Łapach przy ul. Piaskowej,
 • podpisano ogłoszenie o przeznaczeniu do wynajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Słonimskiej,
 • podpisano umowy najmu lokali użytkowych w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1,
 • podjęto decyzję w sprawie zaplanowania na rok 2014 wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne w obrębie Dąbrówki, gmina Wasilków.

III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • udzielono odpowiedzi na pismo Radnego Pana Roberta Wardzińskiego dotyczące stanu chodnika w miejscowości Kruszewo,
 • udzielono odpowiedzi na pismo dotyczące uszkodzeń budynku mieszkalnego w Pietkowie spowodowanych ruchem pojazdów na drodze powiatowej,
 • podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulic Błękitnej i Piasta w Wasilkowie,
 • podpisano pismo do Urzędu Miejskiego w Supraślu w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 26 września 2013r.,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Czarnej Białostockiej w sprawie dokonania zmiany zarządców dróg,
 • podjęto uchwałę w sprawie zaopiniowania zaliczenia do kategorii dróg gminnych – dróg położonych na terenie gminy Suraż,
 • rozpatrzono pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie budowy drogi powiatowej w Dobrzyniewie Fabrycznym,
 • podpisano postanowienie w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Supraśla o wydanie opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na budowie ulic w Grabówce.

IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 • podpisano aneksy do umów o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania kosztów działalności WTZ w Nowej Woli, Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej.

V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do przyznania „Nagrody Starosty Białostockiego”,
 • podpisano pisma do Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Okręgu Podlaskiego oraz Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność" w sprawie zaopiniowania projektu podziału środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki,
 • zapoznano się z informacją Dyrektora Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji BUKOWISKO w sprawie kalkulacji kosztów funkcjonowania stajni za okres styczeń-październik 2013r.,
 • podjęto uchwałę w sprawie przyznania „nagrody Starosty Białostockiego” w roku 2013,
 • przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na realizację VII Festiwalu Muzyki Ludowej „Dawne pieśni młode głosy 2013”.
 • omówiono propozycję przejęcia przez Gminę Michałowo i połączenia Zespołu Szkół w Michałowie z Gimnazjum im. Leszka Nosa.

VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 PLAN WYKONAWCZY,
 • rozpatrzono wnioski dyrektorów Wydziałów oraz jednostek organizacyjnych w sprawie zmian w budżecie Powiatu,
 • podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie blokowania wydatków budżetowych Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie.

VII. Ponadto Zarząd:

 • podpisał aneks do umowy w sprawie współdziałania przy realizacji zadania pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
 • omówił zagadnienia związane z  planowanym utworzeniem „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”,
 • podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania aneksu do umowy dotyczącej realizacji projektu systemowego „Podejmij kluczową decyzję”,
 • przyjął rozliczenie dotacji przekazanych Ochotniczym Strażom Pożarnym w Siekierkach oraz w Łapach,
 • rozpatrzył pismo Starosty Powiatu Białostockiego w sprawie ujęcia w budżecie roku 2014 wydatków na inwestycje w poprawie bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
 • udzielił upoważnienia do udziału w komisji do przejęcia od Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych obiektu inwestycyjnego zrealizowanego w Supraślu na terenie POSiR ramach projektu „ZIELONE ZAWODY - szansą dla osób odchodzących z rolnictwa",
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

VIII. Starosta Powiatu oraz Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • uroczystym oddaniu do użytku drogi powiatowej Białystok – Juchnowiec Kościelny – Tryczówka – Wojszki,
 • Konferencji pn. „II Podlaskie Forum Agroturystyczne”,
 • „Targach Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej 2013 Energia Jutra”,
 • posiedzeniu Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
 • otwarciu Wystawy Malarstwa Grażyny Berensztejn,
 • posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia w Białymstoku,
 • uroczystej Liturgii dziękczynnej w Cerkwi w Nowej Woli,
 • spotkaniu opłatkowym Rady Sołeckiej wsi Dąbrówki,
 • spotkaniu opłatkowym Podlaskiego Forum Gospodarczego,
 • spotkaniu opłatkowym w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

                                          S t a r o s t a

                                           Powiatu Białostockiego

                                          Wiesław Pusz

 

Białystok, 17.12.2013 r.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 17-12-2013

Data udostępnienia w BIP: 13-01-2014 13:24

Data modyfikacji informacji: 13-01-2014 13:24