Sesja Nr VIII/2011

INFORMACJA O PRACACH
ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU
 
            W okresie od dnia 26 maja 2011 r. do 28 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu obradował na 4 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:
I.             Ustalano porządek obrad VIII Sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.
II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:
·   podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
·   podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiących mienie powiatowe,
·   zapoznano się z zawiadomieniami Wydziału Architektury w sprawie postępowania administracyjnego odnośnie wydania zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
·   omówiono sprawę ponownego podjęcia działań w kierunku zbycia nieruchomości położonej w Michałowie przy ul. Gródeckiej,
·   podpisano wniosek do Burmistrza Choroszczy w sprawie dokonania podziału działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
·   podpisano „Protokół uzgodnień” z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie zawarcia umowy darowizny nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę publiczną.
 
III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:
·   udzielono odpowiedzi na pismo Rady Sołeckiej wsi Nowodworce
w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
·   udzielono odpowiedzi na pismo Burmistrza Michałowa dotyczące przejęcia odcinków dróg powiatowych,
·   podjęto uchwałę w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej, drogi publicznej na terenie wsi Jeżewo Stare,
·   udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Choroszczy w sprawie ujęcia w budżecie powiatu budowy oświetlenia ulicznego drogi Białystok-Kruszewo,
·   podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Juchnowiec Kościelny
w sprawie przebudowy mostu na przepust na rzece Niewodnica k/m. Koplany,
·   podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej w miejscowości Kopisk”,
·   rozpatrzono wniosek o rozpoczęciu inwestycji na drodze powiatowej na trasie Białystok-Wojszki – droga nr 19,
·   zapoznano się z „Informacją o kontroli bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce”,
·   podpisano porozumienie i umowę z Gminą Tykocin w sprawie prowadzenie zadania wzmocnienie nawierzchni drogi na odcinku Słomianka-Zajki,
·   podpisano porozumienie z Gminą Tykocin w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia i finansowania zadania – opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowy drogi powiatowej w m. Radule,
·   podpisano umowę z Gminą Gródek w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania – wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi na odcinku Droga Nr 1437D - Radunin,
·   podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadania – wzmocnienie nawierzchni odcinka drogi Nr 1469B przez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Folwarki Tylwickie w kierunku Folwarki Wielkie,
·   podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania – wzmocnienie nawierzchni drogi na odcinku Leńce-Jurowce oraz drogi Nr 1418B na odcinku Mostek-Rybniki,
·   podjęto 2 uchwały w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych dróg położonych w miejscowości Kowale i w miejscowości Suraż (ul. Tatarska),
·   podpisano umowę w Gminą Suraż w sprawie udzielenia pomocy przez Gminę na przebudowę drogi na odcinku Zimnochy-Lesznia,
·   podpisano postanowienie w sprawie opinii dotyczącej inwestycji polegającej na budowie ulicy Cerkiewnej i Poprzecznej położonych w obrębie miasta Zabłudów,
·   podpisano aneks do umowy partnerskiej w sprawie finansowania przebudowy drogi Białystok-Kruszewo – Etap II,
·   podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Zabłudów w sprawie dofinansowania przez Gminę przebudowy dróg powiatowych (ul. Rynek w Zabłudowie w miejscowości Pasynki oraz ul. Sikorskiego w Zabłudowie),
·   podpisano umowę w Gminą Michałowo w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę na wzmocnienie nawierzchni drogi w miejscowości Sokole,
·   udzielono upoważnienia Dyrektorowi PZD do reprezentowania Zarządu Powiatu w rozprawie administracyjnej o ustaleniu odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę powiatową.
IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą   społeczną:
·   podjęto 2 uchwały w sprawie oceny działalności w 2010 roku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach i Czarnej Białostockiej,
·   podpisano aneks do umowy o warunkach funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej,
·   podpisano wystąpienie do Dyrektora Ośrodka Wsparcia w Łaźniach
w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego,
·   podpisano pismo do Dyrektora DPS w Choroszczy w sprawie planu wydatków na 2011 rok,
·   podpisano wystąpienie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie podwyższenia dotacji na pensjonariuszy skierowanych do DPS przed dniem 1 stycznia 2011 r.
V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:
·   udzielono upoważnienia do podpisania umowy z Regionalnym Oddziałem Polskiego Towarzystwa Walki w Kalectwem w Juchnowcu Kościelnym o udzielenie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert,
·   podjęto uchwałę w sprawie powołania Komisji do odbioru robót budowlanych w ramach projektu „Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie rekreacyjno-sportowym Centrum Edukacji
w Supraślu”,
·   omówiono przy udziale Dyrektora ZSM w Łapach plan realizacji inwestycji dotyczącej montażu windy na zewnętrz budynku szkolnego,
·   rozpatrzono wniosek Dyrektora CKP w Łapach w sprawie wydzierżawienia pomieszczeń dydaktycznych na prowadzenie Policealnego Studium Transportu Drogowego,
·   rozpatrzono wniosek Dyrektora LO w Łapach o przedłużenie na kolejny okres 5-letni powierzonego stanowiska,
·   podpisano umowę o przyznanie dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu VICTORIA w Supraślu,
·   rozpatrzono wniosek Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu
o przyznaniu środków finansowych na zakup samochodu do nauki jazdy,
·   zaakceptowano procedurę konkursową oraz podpisano ogłoszenie
o konkursie na stanowisko dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu,
·   podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie organizacji imprezy kulturalnej p.n.: „VIII Międzynarodowy Festiwal Kresowa Przyśpiewka Frywolna”,
·   podpisano umowę z Gminą Suraż w sprawie organizacji imprezy kulturalnej p.n.: „XI Festyn Historyczny Grodzisko”,
·   podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Załuki nad Supraślą na organizację imprezy kulturalnej p.n. „Kupalnoczka”,
·   złożono protest dotyczący odrzucenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu p.t.: „”Nauka to przyszłość”.
 
 
 
VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
·   podjęto uchwałę w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej
z zakresu terminu przekazywania dochodów przez jednostki budżetowe Powiatu Białostockiego,
·   podjęto uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego,
·   podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerwy w budżecie Powiatu Białostockiego,
·   podpisano „Informację Zarządu Powiatu Białostockiego o wykonaniu budżetu Powiatu za 2010 rok”,
·   podpisano „Informację Zarządu Powiatu Białostockiego o wykonaniu budżetu Powiatu za I kwartał 2011 r.”,
·   podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2011 PLAN WYKONAWCZY,
·   rozpatrzono wnioski dyrektorów jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa o dokonanie zmian w budżecie na 2011 r.,
·   podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie na rok 2011,
·   podpisano skonsolidowany bilans powiatu białostockiego za 2010 rok,
·   zapoznano się z uchwałą RIO w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przewidzianego na 2011 rok deficytu w budżecie Powiatu Białostockiego.
VII.  Ponadto Zarząd:
·   podpisał porozumienie w sprawie współfinansowania i współorganizacji imprezy „Dzień Konia na Podlasiu”,
·   udzielił odpowiedzi w związku z interpelacją Posła na Sejm RP
w sprawie zmian ustawy o ochronie przyrody,
·   omówił przy udziale Dyrektora PUP w Białymstoku sprawę zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska osoby niepełnosprawnej przez Firmę Ag.Bart w Choroszczy,
·   zapoznał się z pismem Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w sprawie terminu posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego oraz wytypował osobę do reprezentowania Powiatu na powyższym posiedzeniu,
·   podpisał umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie zwrotu wydatków poniesionych w związku z wypożyczeniem sceny na potrzeby podsumowania konkursu na zbiórkę surowców wtórnych,
·   przyznał premie za miesiąc czerwiec 2011 r. Dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego,
·   rozpatrzył wnioski Ochotniczych Straży Pożarnych o dofinansowanie
z budżetu Powiatu wydatków inwestycyjnych,
·   udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Powiatu,
·   brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
·   rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.
VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:
·                     otwarciu obchodów Dni Wasilkowa,
·                     składzie jury Konkursu „Nie ma jak mamy” organizowanego przez Gminę Wasilków,
·                     uroczystości obchodów Dni Lasu organizowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych,
·                     spotkaniu Stowarzyszeń funkcjonujących na obszarach wiejskich powiatu białostockiego,
·                     spotkaniu z Zarządem Województwa Podlaskiego n.t.: „Aktualny stan
i perspektywy rozwoju województwa podlaskiego”,
·                     obchodach Dnia Dziecka w placówkach Powiatu Białostockiego,
·                     VII edycji „Dnia Konia na Podlasiu”,
·                     X Festynie Św. Antoniego w DPS w Jałówce,
·                     obchodach „Dni Czarnej Białostockiej”,
·                     seminarium p.n.: „Monitorowanie liczebności populacji zwierząt łownych
i zrównoważone łowiectwo”,
·                     posiedzeniu Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku,
·                     XI Mistrzostwach Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Województwa Podlaskiego w Piłce Nożnej,
·                     posiedzeniu Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach,
·                     podsumowaniu XI edycji konkursu na zbiórkę surowców wtórnych,
·                     imprezie p.n.: „Puchar Centralnej Europy Modeli Wodnosamolotów Sterowanych 2011”,
·                     VII Spartakiadzie Sportowo-Rekreacyjnej Powiatu Białostockiego
w Gródku,
·                     Konferencji Stowarzyszenia „Euroregion Niemen” w Suwałkach,
·                     obchodach 85-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadach.
 
S t a r o s t a
    Powiatu Białostockiego
Wiesław Pusz
 
Białystok, 28.06.2011 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz-Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-06-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-08-2011 12:32

Data modyfikacji informacji: 02-08-2011 12:32