Informacja za okres od dnia 28 listopada do dnia 12 grudnia 2017 r.

 

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

W okresie od dnia 28 listopada do dnia 12 grudnia 2017 r. Zarząd Powiatu obradował na czterech posiedzeniach (w dniu 28 i 30 listopada oraz w dniu 5 i 12 grudnia) w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

Akceptowano projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości oznaczonej jako działka nr 164/21 położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego, stanowiącej własność Powiatu Białostockiego (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 2. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027 (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017.
 6. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028.
 7. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 8. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji gminie Czarna Białostocka.
 9. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 10. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże zarządzania publiczną drogą powiatową.
 11. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 12. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Juchnowiec Kościelny zarządzania publiczną drogą powiatową.
 13. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 14. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 15. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Białostockim a Miejskim Okręgiem Gusiew w Rosji.
 16. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Białostockim na lata 2015-2020”.
 17. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 18. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2017 roku.
 19. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 20. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.
 21. Zaakceptowano projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2018 rok.
 22. Zapoznano się z planami pracy Komisji stałych Rady Powiatu Białostockiego na rok 2018.
 23. Podpisano Informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Zarządu podjętych od dnia 6 grudnia 2016 r. do dnia 5 grudnia 2017 r.
 24. Podpisano Informację Zarządu Powiatu Białostockiego z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych od dnia 15 grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2017 r.
 1. Zapoznano się z porządkiem obrad LII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano wniosek skierowany do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego dotyczący rozbiórki budynku gospodarczego na działce nr 1364/1 położonej w Nowodworcach, gm. Wasilków.
 2. Podpisano zgodę dotyczącą zawieszenia oznaczenia punktu aptecznego (Apteka „Lekom” Słonimska 15/1 w Białymstoku).
 3. Podpisano umowę najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 4. Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego w Białymstoku o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 5. Podjęto uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (dot. ZSM im. Stefana Czarnieckiego w Łapach, DPS w Choroszczy, DPS w Czerewkach, PŚDS w Łaźniach) (uchwały nr 692/2017, 693/2017, 694/2017, 695/2017 z dnia 28.11.2017 r.)
 6. Podpisano umowę dzierżawy części nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Mirona Chodakowskiego.
 7. Udzielono upoważnienia do podpisania umowy w sprawie dofinansowania wymiany czujek przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.
 8. Podpisano wnioski skierowane do Burmistrza Łap o zatwierdzenie podziałów geodezyjnych nieruchomości położonych w obrębie Łapy-Szołajdy, gm. Łapy.
 9. Podpisano aktualizację wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka położona w obrębie Łapy I, gm. Łapy).
 10. Podpisano wykazy: lokali przeznaczonych do najmu i nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dot. działki nr 624 w Supraślu i lokali przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku).
 11. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na czas oznaczony do 3 lat (dot. wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach kolejnej umowy najmu powierzchni użytkowej w budynku szkoły) (uchwała nr 702/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 12. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach) (uchwała nr 708/2017 z dnia 5.12.2017 r.)
 13. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach) (uchwała nr 709/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 14. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz Zespołu Szkół w Michałowie) (uchwała nr 710/2017 z dnia 5.12.2017 r.)
 15. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku) (uchwała nr 711/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 16. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach) (uchwała nr 712/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 17. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz DPS w Czerewkach) (uchwała nr 713/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 18. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz DPS w Choroszczy) (uchwała nr 714/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 19. Podpisano pismo dotyczące zbycia prawa własności nieruchomości położonych w Michałowie na rzecz Zielonej Energii Michałowo sp. z o.o. (dot. działki nr 1138 i części działki nr 1135, położonych w Michałowie).
 20. Podpisano pismo skierowane do Burmistrza Choroszczy dotyczące darowizny działki przeznaczonej pod drogę powiatową (działka nr 122/1 położona w obr. Dzikie, gm. Choroszcz).
 21. Podpisano aneksy do umów zawartych z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Białymstoku dotyczącą najmu lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku (dot. opłat za media).
 22. Podpisano pisma skierowane do Burmistrza Supraśla dotyczące przydzielenia lokali socjalnych.
 23. Podpisano opinię dotyczącą uzgodnienia projektu energetycznego przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo - pomiarowym, które ma się znajdować na działce nr 20, położonej w Klepaczach, gm. Choroszcz, będącej własnością Powiatu Białostockiego.
 24. Podpisano informację dotyczącą wywieszenia wykazu nieruchomości lokali przeznaczonych do najmu i nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dot. działki nr 624 w Supraślu i lokali przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku).

 

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych dotyczącego „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2352B
  na odcinku od skrzyżowania z ul. 3 Maja do istniejącego chodnika w ul. Żwirki i Wigury w kierunku ul. Grzybowej – budowa chodników (Gm. Łapy)”.
 1. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1969B w miejscowości Łaś Toczyłowo (gmina Zawady) (postanowienie nr 690/2017 z dnia 28.11.2017 r.).
 2. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B w m. Pogorzałki ze zjazdami, budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Dobrzyniewo Duże) (postanowienie nr 691/2017 z dnia 28.11.2017 r.).
 3. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej polegającej na budowie z przebudową drogi powiatowej Nr 1430B na odc. od drogi powiatowej Nr 1431B (ul. 42 Pułku Piechoty) do m. Sowlany gm. Supraśl ze zjazdami, wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (postanowienie nr 701/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 4. Podpisano aneks do umowy w sprawie udzielenia dotacji gminie Czarna Białostocka na wsparcie realizacji inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej polegająca na budowie parkingów przy cmentarzach grzebalnych.  
 1. Podpisano odpowiedź na pisma Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzupełnienia dokumentów do wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji.
 2. Podpisano porozumienie w sprawie zarządzania drogą powiatową Nr 1501 B droga 678 – Zalesiany oraz drogą gminną Nr 106687 B (ul. Łąkową) na odcinku od skrzyżowania z ul. Mostową
  do skrzyżowania z ul. Kościelną w Niewodnicy Kościelnej oraz drogą powiatową Nr 1545 B Niewodnica Kościelna – Trypucie, w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 3. Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Tykocin Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin-Rzędziany w miejscowości Rzędziany (gm. Tykocin)”.
 4. Podpisano sprawozdanie końcowe z przebiegu realizacji zadania oraz rozliczenie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1483 B Białystok – Juchnowiec Kościelny –  Tryczówka – Wojszki – do dr. Nr 19 Etap III (gm. Juchnowiec Kościelny)”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”.
 5. Podpisano postanowienie dotyczącego wydania opinii w sprawie inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ul. Jaśminowej w Łapach wraz z budową kanalizacji deszczowej” (postanowienie nr 716/2017 z dnia 12.12.2017 r.).
 6. Udzielono upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Zabłudów Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1488B na odcinku Nowosady – granica gminy Zabłudów”.
 7. Udzielono upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Czarna Białostocka Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1422B w m. Wólka Ratowiecka”.
 8. Udzielono upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Dobrzyniewo Duże Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Dokumentacja projektowa na zadanie „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1385B na odcinku Gniła – Dobrzyniewo Duże (szkoła)”.
 9. Udzielono upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez gminę Juchnowiec Kościelny Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1549B Horodniany-Turczyn”.

 

W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podpisano umowę z gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia w 2017 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych tj. kosztów rehabilitacji uczestników WTZ pochodzących z gminy Dobrzyniewo Duże.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (uchwała nr 703/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 3. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy do zaciągania zobowiązań (dot. umów związanych z realizacją projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS Choroszcz poprzez termomodernizację i instalację OZE”) (uchwała nr 704/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 4. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy
  do zaciągania zobowiązań (dot. umów związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki) (uchwała nr 705/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 5. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 2 w Krasnem (uchwała nr 706/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 6. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 1 w Krasnem (uchwała nr 707/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 7. Podpisano aneks do umowy zawartej ze Zgromadzeniem Sióstr Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z siedzibą w Podkowie Leśnej, o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Powiecie Białostockim w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2019 r.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego (uchwała nr 719/2017 z dnia 12.12.2017 r.).
 9. Podjęto uchwałę w sprawie zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 r., Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (uchwała nr 720/2017 z dnia 12.12.2017 r.).

 
W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego:

 1. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Kraina Puszczańskich Tradycji w Czarnej Wsi Kościelnej na realizację zadania „Nie zapomnijmy o tradycji”.
 2. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Uroczysko na realizację zadania „XXII spotkania z natrą i sztuką Uroczysko 2017 - Projekt ”Podzielmy się historią znad Supraśli i Sokołdy” i „Supraśl Wołkowa”.
 3. Podjęto uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (uchwała nr 696/2017 z dnia 28.11.2017 r.).
 4. Podpisano umowę o współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie dotyczącą wspólnej realizacji programu „Filharmonia/ostrożnie, wciąga!!! – etap wojewódzki”.
 5. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłudowie dotyczącej dofinansowania zakupu przenośnej najaśnicy Twin oraz 6 kompletów ubrania ochronnego.
 6. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogrodniczkach dotyczącej dofinansowania zakupu samochodu bojowo-ratowniczego.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (uchwała nr 717/2017 z dnia 12.12.2017 r.).

 
W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028 (uchwała nr 697/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 2. Podjęto uchwałę w sprawie autopoprawek do projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok (uchwała nr 698/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 3. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (uchwała nr 699/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 4. Podjęto uchwałę w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz dochodów budżetowych  i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (uchwała nr 700/2017 z dnia 5.12.2017 r.).
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017. (uchwała nr 715/2017 z dnia 12.12.2017 r.)

 

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Podpisał aneks do umowy na świadczenie usług usuwania i przemieszczania pojazdów z dróg na terenie Powiatu Białostockiego oraz parkowaniu ich na parkingu strzeżonym.
 1. Podpisał pismo dotyczące wycinki drzew na terenie nieruchomości będącej własnością Powiatu Białostockiego (teren CKP w Łapach).Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Białostockiego w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (uchwała nr 718/2017 z dnia 12.12.2017 r.).

 

 

                                                               Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

                                                                     Antoni Pełkowski

Białystok, 13.12.2017 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 13-12-2017

Data udostępnienia w BIP: 28-12-2017 13:12

Data modyfikacji informacji: 28-12-2017 13:12