Sesja Nr XII/2015

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od dnia 24 czerwca 2015 r. do dnia 26 sierpnia 2015 r. Zarząd Powiatu obradował
na jedenastu posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady IX Sesji Rady Powiatu Białostockiego:

1.    Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

2.    Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

3.    Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

4.    Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.

5.    Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Białostockiego.

6.    Zapoznano się z porządkiem obrad XII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

1.         Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (położonej w obrębie Supraśl przy ul. Piłsudskiego 64).

2.         Zapoznano się z informacją dotyczącą rokowań na nieruchomość położoną w Jałówce,
gm. Michałowo oraz podpisano ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia II rokowań na sprzedaż ww. nieruchomości.

3.         Podpisano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Białymstoku przy ul. Geodetów 1.

4.         Podpisano wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki nr 164/17 w Supraślu.

5.         Podpisano informację o wyniku przetargu na działkę położoną w Jałówce gm. Michałowo.

6.         Zapoznano się z informacją w sprawie przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną
w Jałówce gm. Michałowo.

7.         Podpisano umowę najmu lokalu użytkowego przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

8.         Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

9.         Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

10.      Udzielono odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Supraślu dotyczące wyrażenia zgody dla Stowarzyszenia „Uroczysko” na przyznanie prawa do dysponowania nieruchomością Powiatu Białostockiego położoną w Supraślu (Bulwary im. Wołkowa).

11.      Spotkano się z Dyrektorem POSiR „Bukowisko” w Supraślu w sprawie nieruchomości gruntowej położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej.

12.      Podjęto uchwałę w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości (zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Geodetów 1) oraz podpisano wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wraz z informacją o podaniu wykazu do publicznej wiadomości.

13.      Podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (nabycie prawa własności w formie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Gródek, gm. Gródek).

14.      Podpisano zawiadomienie dotyczące wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łapy.

15.      Zapoznano się z informacją dotyczącą przetargu nieograniczonego na nieruchomość położoną
w Łapach przy ul. Harcerskiej 2 oraz podpisano informację o wyniku przetargu na sprzedaż ww. nieruchomości.

16.      Podpisano ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jałówce, gm. Michałowo.

17.      Podpisano pismo skierowane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące zakończonego postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 17 maja 2002 r. ustanawiającej użytkowanie wieczyste gruntu na rzecz PKP, również w odniesieniu do działek stanowiących drogę publiczną powiatową (ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej). 

18.      Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

19.      Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego w Białymstoku o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.

20.      Podpisano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Harcerskiej 2, gm. Łapy.

21.      Podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Konarskiego.

22.      Rozpatrzono pismo POSiR „Bukowisko” w sprawie możliwości wydzierżawienia lub sprzedaży budynku byłego internatu, stołówki oraz budynku po byłej diagnostyce.

23.      Wyrażono zgodę na zmianę decyzji o warunkach zabudowy inwestycji zlokalizowanej na działce
nr 112/2 położonej w Łubnikach, gm. Zabłudów.

24.      Zapoznano się z informacją w sprawie lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy
ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku oraz podpisano informację o wyniku przetargu na najem
ww. lokalu.

25.      Podpisano pismo skierowane do POSiR „Bukowisko” w Supraślu dotyczące kupna lub wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Supraślu.

26.      Podpisano wniosek do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.

27.      Podpisano informację o przeznaczeniu do oddania w najem lokali użytkowych znajdujących się
w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

28.      Podpisano aneks do umowy z SP ZOZ w Łapach dotyczącej najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.

29.      Podpisano pismo skierowane do Wojewody Podlaskiego dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Tołcze, gm. Turośń Kościelna, zajętej pod drogę powiatową.

30.      Podpisano pismo skierowane do Wójta Gminy Turośń Kościelna dotyczące zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turośń Kościelna, położonej w obrębie Markowszczyzna.

31.      Podpisano informację o wyniku rokowań na wyłonienie nabywcy nieruchomości położonej
w obrębie Jałówka, gm. Michałowo.

32.      Podpisano pismo skierowane do DPS „Jawor” w Jałówce dotyczące zgromadzonej dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji o wygaszeniu trwałego zarządu nieruchomością położoną w obrębie Jałówka, gm. Michałowo.

33.      Podpisano zapytanie skierowane do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczące wpisu do rejestru zabytków działki nr 1820 położonej w Tykocinie.

34.      Podpisano protokół uzgodnień dotyczący zawarcia umowy darowizny nieruchomości drogowej położonej w obrębie miasta Czarna Białostocka.

35.      Podpisano informację skierowaną do Rady Powiatu Białostockiego dotyczącą zamiaru zbycia nieruchomości położonych przy ul. Geodetów 1 w Białymstoku.

36.      Podpisano pismo dotyczące wyrażenia zgody na instalację nośnika reklamowego na działce położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1.

37.      Podpisano protokół uzgodnień dotyczący zawarcia umowy darowizny nieruchomości drogowej położonej w obrębie Sochonie, gm. Wasilków.

 

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

1.         Podpisano odpowiedź skierowaną do Pani Danuty Jahołkowskiej dotyczącą lokalizacji budynku chlewni w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej Nr 1506 B w m. Chodory.

2.         Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej
na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin-Rzędziany (Gm. Tykocin) wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

3.         Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1492B w m. Olmonty gm. Juchnowiec Kościelny, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

4.         Podpisano odwołania skierowane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju od decyzji Wojewody Podlaskiego odmawiających potwierdzenia prawa własności nieruchomości położonych w obrębie Rybniki, gm. Wasilków oraz w obrębie Lacka Buda, gm. Czarna Białostocka.

5.         Podjęto decyzję odnośnie naprawy odwodnienia drogi powiatowej Czaczki – Chodory.

6.         Podjęto decyzję odnośnie wykonania nawierzchni ścieralnej o długości 50 metrów na drodze powiatowej w miejscowości Chodory.

7.         Zapoznano się z pismem Dyrektora PZD w sprawie możliwości zbycia przez Powiat Białostocki działki oznaczonej nr geod. 1134 położonej w Michałowie.

8.         Podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Supraśl Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl”.

9.         Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej rozbudowy ulic Granicznej i Dolnej w Zaściankach i Grabówce oraz ulic Greckiej i Wiosennej w Zaściankach wraz z budową nowej
i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

10.      Podpisano postanowienie w sprawie wydania opinii dotyczącej inwestycji drogowej: „Rozbudowa ul. Polonijnej w m. Fasty, gm. Dobrzyniewo Duże wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

11.      Zapoznano się z pismem skierowanym do Burmistrza Supraśla dotyczącym „Przebudowy wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl”.

12.      Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie realizacji inwestycji drogowej „Budowa drogi gminnej od istniejącej drogi serwisowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 8 do drogi powiatowej nr 1418B Wasilków-Rybniki, od km 0+000 do km 0+895,4 w obrębach geodezyjnych Rybniki i Sochonie, gm. Wasilków wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną”.

13.      Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1411B Przytulanka od drogi nr 1404B- Rusaki-Konopczyn- droga krajowa nr 65.

14.      Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1348B Morusy- droga wojewódzka 671.

15.      Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 1839B Laskowiec-Brzeziny-Giełczyn.

16.      Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej drogi nr 2274B ul. Szpitalnej w Bielsku Podlaskim.

17.      Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o nadaniu kategorii drogi powiatowej odcinkowi ulicy Ekologicznej do gr. adm. miasta Bielsk Podlaski w kierunku miejscowości Hryniewicze.

18.      Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych, dróg zlokalizowanych na działkach o nr geod. 325, 20/3, 333/3, 334/201, 334/192, 334/207, 334/219, 334/151 w obrębie geodezyjnym nr 13 – miasto Wasilków.

19.      Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej Nr 1422B: droga 19 – Złota Wieś – Podratowiec na odcinku od km 1+251,80 do km 1+500 (Gm. Czarna Białostocka)”.

20.      Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej”.

21.      Podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1392B i 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne (Gmina Dobrzyniewo Duże)”.

22.      Podpisano umowę z Gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1392B w m. Obrubniki polegającej na budowie chodnika na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku drogi powiatowej Nr 1396B (Gmina Dobrzyniewo Duże)”.

23.      Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę drogi powiatowej Nr 1421B Czarna Wieś Kościelna – Klimki – Wólka Ratowiecka – Ruda Rzeczka – droga nr 19”.

24.      Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 2302B – ul. Sienkiewicza w Czarnej Białostockiej (na wysokości bloku Nr 5)”.

25.      Podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania „Budowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1469B na odcinku Folwarki Małe –  Folwarki Wielkie”.

26.      Podpisano umowę z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1489B na odcinku Żuki – Pasynki”.

27.      Podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1394B Sielachowskie-Osowicze”.

28.      Podpisano umowę z Gminą Wasilków w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1427B we wsi Nowodworce”.

29.      Podpisano umowę z Gminą Tykocin w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na realizację zadania: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 B w m. Nieciece (gm. Tykocin)”.

30.      Podpisano porozumienie z Gminą Turośń Kościelna w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadania oraz podpisano umowę w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zakupu materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji zadania „Budowa chodnika w miejscowości Turośń Kościelna wzdłuż drogi powiatowej Nr 1518B (ul. Wysokie)”.

31.      Podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1543B (Czaplino-Niewodnica Kościelna-Topole-Markowszczyzna) na odcinku od cmentarza do granicy z Gminą Choroszcz.

32.      Podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku granica miasta Białystok - Juchnowiec Kościelny.

33.      Podpisano umowę z Gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na dokumentację projektową na przebudowę drogi powiatowej Nr 1483B na odcinku Juchnowiec Kościelny – Juchnowiec Górny (Gm. Juchnowiec Kościelny).

34.      Podpisano umowę z Gminą Gródek w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka-Waliły-Załuki-Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+940.

35.      Podpisano odpowiedź skierowaną do Wojewody Podlaskiego dotyczącą prowadzonego przez Wojewodę postępowania o potwierdzenie własności na rzecz Powiatu Białostockiego gruntu położonego w Czarnej Białostockiej.

36.      Podpisano aneks nr 2 do umowy partnerskiej z dn. 22.09.2014 r. zawartej z Gminą Poświętne
w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare”.

37.      Podpisano skargę skierowaną do WSA w Warszawie dotyczącą uchylenia decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 lipca 2015 r. potwierdzającej nabycie z mocy prawa na rzecz Powiatu Białostockiego własności nieruchomości położonej w obrębie Nowosady, gm. Zabłudów, zajętej pod drogę powiatową.

38.      Podpisano wystąpienie do Zarządu Województwa Podlaskiego dotyczące wydania opinii w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 1549B (obręb Horodniany, gm. Juchnowiec Kościelny).

39.      Podpisano pismo do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykorzystania, pozostałych po przetargu na „Rozbudowę drogi wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu przez ciek bez nazwy w ciągu drogi powiatowej nr 1969B w m. Targonie Wity”, środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

 

IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Omawiano aktualną sytuację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach.

2.    Zapoznano się z pismem skierowanym do Burmistrza Łap w sprawie SP ZOZ w Łapach.

 1. Przyjęto stanowisko dotyczące SP ZOZ w Łapach.
 2. Podjęto uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej sytuacji dziecka umieszczonego
  w rodzinie zastępczej.
 3. Podpisano aneks do umowy o realizację Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarach B,D oraz upoważniono dwóch członków Zarządu do podpisania umowy z Fundacją Podlaskie Hospicjum Onkologiczne dotyczącej przejęcia praw i obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D.
 4. Podpisano umowę dotyczącą dofinansowania zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.
 5. Podpisano Aneks Nr 4 do umowy z Fundacją Nowa Wola w sprawie zmiany rachunków bankowych.
 6. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 7. Podpisano umowę z Gminą Supraśl dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadań Powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
 8. Podpisano aneks do umowy zawartej z Podlaskim Stowarzyszeniem Sportowym Osób Niepełnosprawnych „START” o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON i budżetu Powiatu kosztów działalności WTZ w Ogrodniczkach.
 9. Podpisano aneks do Porozumienia zawartego z Powiatem Hajnowskim dotyczącego pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników WTZ w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne pochodzących z terenu Powiatu Hajnowskiego w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
 10. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Gródek w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.
 11. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Zabłudów w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.
 12. Podpisano aneks do umowy zawartej z Gminą Michałowo w sprawie udzielenia w 2015 r. pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności WTZ w Nowej Woli prowadzonego przez Fundację Podlaskie Hospicjum Onkologiczne.

 

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

1.         Zatwierdzono nabór do klas pierwszych dla dorosłych na rok szkolny 2015/2016.

2.         Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie naboru uczniów i słuchaczy do klas pierwszych na rok szkolny 2015/2016 w szkołach prowadzonych przez Powiat Białostocki.

3.         Podjęto uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

4.         Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra w Białymstoku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: XII Podlaski Festiwal Wielkanocny.

5.         Przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapach na zakup agregatu prądotwórczego.

6.         Zaakceptowano wykorzystanie dotacji udzielonej Gminie Suraż (zadanie pn. XV Festyn Historyczny „Grodzisko” pod hasłem 25 lat samorządności).

7.         Omawiano sprawy oświatowe dotyczące Zespołu Szkół w Michałowie.

8.         Zatwierdzono nabory do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Białostocki.

9.         Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Łapach do realizacji inwestycji przewidzianej do dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

10.      Zapoznano się z informacją dotyczącą zwrotu zawyżonych dodatków uzupełniających wypłaconych nauczycielom za 2014 rok.

11.      Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Gminie Juchnowiec Kościelny z budżetu Powiatu Białostockiego na realizację zadania pn. V Powiatowy Konkurs Twórczości Ludowej Dzieci
i Młodzieży „Barwy Folkloru”.

12.      Podpisano umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Victoria” w Supraślu o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Zawodów Regionalnych w dyscyplinie ujeżdżanie i Mistrzostw Województwa Podlaskiego w dyscyplinie ujeżdżanie”.

13.      Podpisano umowę z Gminą Łapy dotyczącą udzielenia pomocy finansowej na zakup nagród dla drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w zawodach strażackich.

14.      Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej na współorganizację konkursu kulinarnego pn. „Nie ma jak u mamy” przeprowadzonego podczas Dni Wasilkowa.

15.      Podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania.

16.      Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Okręg w Białymstoku w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Zawody rzutowe z cyklu Puchar Polski „Puchar Podlasia”.

17.      Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Fundacji Polacy Znad Niemna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Przywrócić Dobre Imię: Niepokorni Niezłomni Wyklęci. Żywa Lekcja Historii.

18.      Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Stowarzyszeniu Gmin Górnej Narwi w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania: Wędrowny kram opowieści.

19.      Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Powiatu Białostockiego Gminie Suraż na realizację zadania: XV Festyn Historyczny „Grodzisko” – 25 lat Samorządności.

20.      Podjęto uchwałę w sprawie przyznania dodatkowych zajęć lekcyjnych.

21.      Podpisano umowę z Gminą Czarna Białostocka na realizację zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. „Spotkania Hubertowskie” w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2015.

 

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

1.         Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą nr IX/73/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

2.         Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok.

3.         Podjęto uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015-2019.

4.         Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr X/77/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.

5.         Podpisano pismo skierowane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku dotyczące wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na 2015 r. oraz prawidłowości sporządzenia prognozy kwoty długu.

6.         Podjęto uchwałę w sprawie wskazania członków zarządu upoważnionych do dokonania czynności prawnych w związku z udzieleniem poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach w Spółdzielczym Banku Rozwoju Oddział w Białymstoku.

7.         Podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerw w budżecie powiatu na rok 2015.

 

VII.  Ponadto Zarząd:

1.         Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu p.n. „Rozwój – Praca – Odpowiedzialność” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020.

2.         Podpisał wniosek „Natura na talerzu – kiermasz zdrowej żywności” planowanego do realizacji
w ramach Planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014 – 2015.

3.         Podjął uchwałę w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku i podpisania umowy
o dofinansowanie projektu pn. „Razem Przeciw Ograniczeniom – Współpraca zapewni Pracę (I)” realizowanego w ramach Działania 2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

4.         Wyznaczono spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji konkursowej (dot. stanowiska dyrektora PUP w Białymstoku).

5.         Zaakceptował Porozumienie o współpracy w zakresie oceny rozmiaru szkód łowieckich oraz upoważnił dwóch członków Zarządu do podpisania ww. porozumienia.

6.         Podjął uchwałę w sprawie wyłonienia spośród Zarządu Powiatu Białostockiego członka Komisji Konkursowej (dot. stanowiska dyrektora PUP w Białymstoku).

7.         Podpisał pismo skierowane do Dyrektora POSiR „Bukowisko” w Supraślu dotyczące wyrażenia zgody na usunięcie drzew znajdujących się na nieruchomości o nr ewid. 482/8 obręb Supraśl, gm. Supraśl.

8.         Podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Białymstoku dotyczącą przeprowadzenia postępowania konkursowego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

9.         Podpisał zaktualizowany wniosek na rzecz realizacji projektu „Podlaska Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej”.

10.      Podpisał Umowę Wykonawczą na udzielenie dotacji celowej w ramach realizacji Projektu: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podlaskie”.

11.      Podpisał porozumienie w sprawie „transportu autotransformatora 400/110 kV 160 MVA do stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Narew w miejscowości Turośń Kościelna”.

12.      Podjął uchwałę w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

13.      Upoważnił dwóch Członków Zarządu do podpisania pełnomocnictwa dla Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział w Białymstoku do przygotowania i przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

14.      Upoważnił dwóch Członków Zarządu do podpisania ogłoszenia o konkursie
i regulaminu konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

15.      Podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 139/2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 21 lipca 2015 roku w sprawie powołania, określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego do przeprowadzenia konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białymstoku.

16.      Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu.

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

Antoni Pełkowski

 

Białystok, 26.08.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-08-2015

Data udostępnienia w BIP: 28-08-2015 13:32

Data modyfikacji informacji: 28-08-2015 13:32