Sesja Nr XVII/2015

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO MIĘDZY SESJAMI
RADY POWIATU

 

W okresie od 3 do 29 grudnia 2015 r. Zarząd Powiatu obradował na pięciu posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiałów kierowanych pod obrady XVI i XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (XVI sesja RPB).
 2. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2015 – 2019.
 3. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020.
 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej.
 8. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Czarna Białostocka zarządzania publiczną drogą powiatową.
 9. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Zawady zarządzania publiczną drogą powiatową.
 10. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zarządzania publiczną drogą powiatową.
 11. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
 12. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Zabłudów zarządzania publiczną drogą powiatową.
 13. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 14. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego  w 2015 roku.
 15. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2016 rok.
 16. Zaakceptowano sprawozdanie z działalności  Komisji Stałych Rady Powiatu za 2015 rok.
 17. Zaakceptowano informację z działalności Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 18. Zaakceptowano informację z działalności Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego za 2015 rok.
 19. Przedstawiono informację z wykonania uchwał Rady Powiatu Białostockiego podjętych w V kadencji Rady.
 20. Przedstawiono informację z wykonania uchwał Zarządu Powiatu Białostockiego podjętych
  w V kadencji Rady.
 21. Przedstawiono porządek obrad XVII sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 

II.   W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 2. Podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
 3. Podpisano pismo dotyczące działki nr 1364/1 położonej w Nowodworcach.
 4. Podpisano pismo skierowane do POSIR „Bukowisko” w Supraślu dotyczące wygaszenia trwałego zarządu.
 5. Podpisano pismo skierowane do POSIR „Bukowisko” w Supraślu dotyczące zmiany oznaczenia nieruchomości oraz wysokości opłaty z tytułu trwałego zarządu.
 6. Podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu trwania umowy dzierżawy części działki nr 482/8 w Supraślu.
 7. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty z tytułu służebności gruntowej (działki o nr geod. 1131, 1135, 1138 położone w Michałowie).
 8. Podpisano wykaz nieruchomości położonych w Michałowie przeznaczonych do sprzedaży (nr ewid. działki 1134, obręb Michałowo).
 9. Podjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości położonych w Michałowie w trybie przetargu nieograniczonego (były internat ze stołówką, kotłownią oraz budynek byłej szkoły – Michałowo,
  ul. Gródecka działki o numerach 283/1 i 283/2).
 10. Podpisano decyzję w sprawie zmiany wysokości opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomości (dot. POSiR „Bukowisko” w Supraślu, działka nr 482/8 o pow. 8,8177 ha).
 11. Podpisano decyzję w sprawie zmiany numeru działki (dot. POSiR „Bukowisko” w Supraślu, w związku z podziałem działki nr 164/17).
 12. Zapoznano się z informacją dotyczącą drugiego przetargu nieograniczonego na najem lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 13. Podpisano umowy i aneksy do umów najmu lokali znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 14. Podpisano umowę dzierżawy z NZOZ „Centrum Medycyny Rodzinnej” z siedzibą w Supraślu.

 

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano aneks do umowy zawartej z gminą Łapy na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2325B: ul. Żwirki i Wigury w Łapach, polegająca na budowie chodnika, parkingów i zjazdów na odcinku od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do końca cmentarza”.
 2. Podpisano umowę z Gminą Turośń Kościelna na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1543B na odcinku od ul. Trakt Napoleoński w Niewodnicy Kościelnej do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 678.
 3. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie budowy i rozbudowy ulic wraz z budową kanalizacji deszczowej i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną w sołectwie Gąsówka Stara Kolonia, gmina Łapy.
 4. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie przebudowy ulicy Izabeli Demblińskiej w Zabłudowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową gazociągu oraz sieci telefonicznej.
 5. Podpisano umowę w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych położonych na terenie gminy Choroszcz w 2016 roku.
 6. Podpisano umowę z gminą Choroszcz w sprawie dotacji na pokrycie kosztów zadania związanego
  z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg.
 7. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej Woronicze-Międzyrzecze (gm. Supraśl).
 8. Podjęto uchwałę w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
  z użytkowania jako drogi publicznej, położonej w obrębie Kleosin gm. Juchnowiec Kościelny.
 9. Podjęto uchwałę w sprawie opinii o zaliczeniu do kategorii dróg publicznych drogi położonej na terenie miejscowości Kleosin gm. Juchnowiec Kościelny.
 10. Podjęto uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową (dot. działki nr 303/1, obręb Dobrzyniewo Duże) oraz podpisano upoważnienie w ww. sprawie.
 11. Podjęto uchwałę w sprawie nabycia na rzecz Powiatu Białostockiego prawa własności nieruchomości niezbędnej pod drogę powiatową (dot. działek nr 443/3, 444/3 i 445/3, obręb Dobrzyniewo Duże) oraz podpisano upoważnienie w ww. sprawie.
 12. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w zakresie inwestycji drogowej polegającej
  na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej nr 1392 B na odcinku Fasty-Dobrzyniewo Fabryczne, ze zjazdami, z budową rowów przydrożnych krytych, przebudową z rozbudową mostu, z budową
  i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Dobrzyniewo Duże).
 13. Podpisano rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1563B Poświętne – Zdrody Stare”.
 14. Podpisano aneks do umowy w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1475B: dr 65 – Sobolewo – Henrykowo – na odcinku Grabówka – Sobolewo, gm. Supraśl” oraz podpisano odpowiedź na pismo Burmistrza Supraśla w sprawie realizacji inwestycji drogowej w m. Sobolewo.
 15. Podpisano odwołanie od decyzji Wojewody Podlaskiego odmawiającej potwierdzenia własności gruntu stanowiącego drogę publiczną.


IV.  W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany zasad obowiązujących w Powiecie Białostockim przy rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2015 r. Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 2. Podpisano aneks do umowy ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej.
 3. Podpisano pismo skierowane do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „RAZEM” w Czarnej Białostockiej dotyczące akceptacji projektu planu finansowego WTZ w Czarnej Białostockiej.
 4. Podpisano pismo skierowane do Podlaskiego Stowarzyszenia Sportowego Osób Niepełnosprawnych „START” dotyczące akceptacji projektu planu finansowego WTZ w Ogrodniczkach.
 5. Podpisano pismo skierowane do Fundacji „NOWA WOLA” dotyczące akceptacji projektu planu finansowego WTZ w Nowej Woli.
 6. Podpisano umowę w sprawie udzielania dotacji na refundację kosztów związanych
  z wykonaniem dokumentacji technicznej na roboty budowlane w zakresie dostosowania pomieszczeń po oddziale ginekologiczno-położniczym do potrzeb zakładu opiekuńczo-leczniczego w SP ZOZ w Łapach.
 7. Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Białostockim”.
 8. Podpisano aneksy do umów o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu powiatu kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej w Czarnej Białostockiej, Ogrodniczkach i Nowej Woli.
 9. Podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łaźniach.

 

V.    W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

Przyjęto rozliczenie dotacji przekazanej Stowarzyszeniu Miłośników Muzyki Musica Sacra
w Białymstoku na realizację zadania „Chopin z widokiem na Supraśl”.

 

VI.   W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2015 – PLAN WYKONAWCZY w związku z uchwałą Nr XVI/100/2015 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2015.
 2. Podjęto uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na 2015 rok.
 3. Podpisano deklarację na podatek rolny za okres od stycznia do października 2015 r.
  w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego.
 4. Podjęto uchwałę w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnych Skarbu Państwa przypadających od dłużnika.

 

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Podpisał umowę z OSP w Borowskich Olkach w sprawie dofinansowania zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego).
 2. Podjął uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy
  w Białymstoku.
 3. Podpisał umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia trzech nieodpłatnych punktów pomocy prawnej (Choroszcz, Michałowo, Juchnowiec Kościelny).
 4. Podpisał aneks do Porozumienia zawartego z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białymstoku.
 5. Rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu (w tym wniosek Komisji Rolnictwa
  i Środowiska dotyczący zwiększenia kwoty w budżecie Powiatu Białostockiego na realizację uproszczonych planów urządzania lasów).

 

 

Starosta Powiatu Białostockiego

                                                                                             

Antoni Pełkowski

 

Białystok, 29.12.2015 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Starosta Powiatu Białostockiego Antoni Pełkowski

Opublikował: Marek Falkowski

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 29-12-2015

Data udostępnienia w BIP: 27-01-2016 11:34

Data modyfikacji informacji: 10-05-2017 10:32