Sesja XXXIV/2013

INFORMACJA O PRACACH

ZARZĄDU POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU

 

                W okresie od dnia 22 sierpnia 2013 r. do dnia 25 września 2013 r. Zarząd Powiatu obradował na 5 posiedzeniach, w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

 1. Ustalano porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu Białostockiego oraz akceptowano projekty uchwał i materiałów kierowanych pod obrady.

                II.  W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 • podpisano wnioski do Wojewody Podlaskiego o potwierdzenie prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • podpisano wnioski do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisu do księgi wieczystej nieruchomości stanowiące mienie powiatowe,
 • zapoznano się z pismem Wojewody Podlaskiego w sprawie opuszczenia przez PODGiK pomieszczeń biurowych zajmowanych w budynku Urzędu Wojewódzkiego,
 • zapoznano się z decyzjami Wojewody Podlaskiego o potwierdzeniu prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe,
 • podpisano ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości nr 283/1, położonej w obrębie miejskim Michałowo, gm. Michałowo,
 • zapoznano się z informacją w sprawie przeprowadzonych rokowań na nabycie prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1091, położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego,
 • podpisano umowę najmu lokalu użytkowego nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 15/1,
 • podpisano pismo do Stowarzyszenia „Dobry Anioł” w sprawie zbycia działki nr 7/5 położonej w Zabłudowie na rzecz Stowarzyszenia,
 • podpisano uprawomocnione postanowienie w sprawie postępowania odnośnie potwierdzenia prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Choroszcz,
 • zapoznano się z decyzją Ministra Administracji i Cyfryzacji stwierdzającej naruszenie prawa w decyzji Wojewody Podlaskiego dotyczącej Gminy Supraśl,
 • zapoznano się z zawiadomieniami Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogę powiatową,
 • podpisano pismo do Burmistrza Supraśla w sprawie przekazania prawa własności działek położonych w obrębie Sobolewo, gm. Supraśl na rzecz Powiatu Białostockiego,
 • podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (obręb Turośń Kościelna),
 • podjęto uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (obręb Baciuty),
 • zapoznano się z pismem NZOZ Poradnia Specjalistyczna „Rehabilitacja” w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy pomieszczeń znajdujących się przy ul. Słonimskiej 15/1,
 • zapoznano się z pismem NZOZ P.G. „GYNECJA” w sprawie przedłużenia najmu lokali znajdujących się przy ul. Słonimskiej 15/1.

                III. W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 • podpisano umowę z Gminą Zabłudów na udzielenie pomocy na opracowanie dokumentacji na wzmocnienie mostu przez rzekę Rudnia,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Gródek w sprawie zwiększenia dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych,
 • podpisano porozumienie w sprawie wypłaty odszkodowania za działkę przejętą pod drogę powiatową,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Firmy TRANS-MAN w sprawie istniejącej organizacji ruchu na drodze Wasilków-Mostek-Rybniki,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Sołtysa wsi Jurowce w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa na ul. Wasilkowskiej w Jurowcach,
 • zapoznano się z zawiadomieniem Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia nabycia przez Powiat z mocy prawa własności zajętych pod drogi powiatowe,
 • przyjęto rozliczenie dotacji budżetowej przekazanej gminom na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz omówiono propozycję zwiększenia kwoty dotacji na dalszy okres,
 • zapoznano się z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie naboru wniosków do NPPDL na rok 2014,
 • zapoznano się z pismem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie utworzenia rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych i wojewódzkich,
 • podpisano aneks do Umowy partnerskiej w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa Alei Niepodległości położonej ciągu drogi powiatowej Nr 1552B w miejscowości Choroszcz,
 • podpisano umowę z Gminą Choroszcz w sprawie dotacji na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. „Przebudowa ulic w Klepaczach”,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże w sprawie określenia całości wydatków na dofinansowanie prac związanych z przebudową drogi powiatowej – ul. Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym,
 • zapoznano się z pismem Burmistrza Michałowa w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej możliwości przejęcia od Powiatu Białostockiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1465B Suszcza-Bindziuga,
 • podpisano umowę z Nadleśnictwem Czarna Białostocka w sprawie realizacji inwestycji pt. „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Wrzosowej”,
 • podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Czarna Białostocka na realizację zadania „Przebudowa ulicy Fabrycznej w Czarnej Białostockiej na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Wrzosowej”,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Gminy Zabłudów w sprawie określenia całości wydatków na dofinansowanie prac związanych z drogami powiatowymi nr 1485B, 1469B i 1470B,
 • podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Turośń Kościelna na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej na Budowę chodnika w miejscowości Iwanówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1504B wraz z budową zjazdów”,
 • podpisano umowę i porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Turośń Kościelna prowadzenia i finansowania zadania polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1547B na odcinku przejścia przez m. Tołcze”,
 • podpisano umowę i porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Łapy prowadzenia i finansowania zadania polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej Nr 1531B na odcinku przejścia przez m. Bokiny”,
 • podpisano Umowę Partnerską w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1392B i Nr 1393B w m. Dobrzyniewo Fabryczne,
 • podpisano umowę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Wasilków  na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1393B na odcinku ulicy Wasilkowskiej w Jurowcach”,
 • zaakceptowano pismo do Burmistrza Wasilkowa w sprawie określenia daty i miejsca przekazania fragmentów macew z nagrobków żydowskich wydobytych z nawierzchni jezdni drogi powiatowej w Nowodworcach,
 • udzielono upoważnienie Dyrektorowi PZD do podpisania porozumienia z przedstawicielem Lasów Państwowych-Nadleśnictwo Dojlidy,
 • rozpatrzono pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dotyczącego przeniesienia pięciu słupów energetycznych w ramach modernizacji ulicy Białostockiej w Dobrzyniewie Dużym,
 • zapoznano się z pismem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjazdów z drogi powiatowej Krynice-Obrubniki do działek 156/1 i 156/10 w m. Obrubniki, gm. Dobrzyniewo Duże,
 • udzielono odpowiedzi na pismo Syndyka Masy Upadłościowej ZNTK w Łapach, zawierającej propozycję przekazania działki drogowej nr 515/1 w Łapach na rzecz Powiatu Białostockiego,
 • podpisano porozumienie w sprawie przekazania Gminie Zawady zarządzania drogą powiatową Nr 1972B w miejscowości Maliszewo Perkusy,
 • podpisano Umowę Partnerską w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i dojazdu dzieci do szkół w Gminie Zawady-etap I-przebudowa odcinków drogi powiatowej 1972B i drogi gminnej 105592B w m. Maliszewo Perkusy”,
 • podpisano Umowę Partnerską w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku Zabłudów-Topolany”,
 • podpisano porozumienie w sprawie przekazania Gminie Gródek zarządzania drogą powiatową Nr 1448B na odcinku ul. Białostockiej i ul. Chodkiewiczów w Gródku,
 • podpisano porozumienie w sprawie przekazania Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1545B na odcinku Niewodnica Kościelna – Tyrypucie, na czas przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Turośń Kościelna poprzez poprawę połączenia drogi gminnej nr 106687 B i powiatowej nr 1545B z drogą wojewódzką nr 678”,
 • podpisano Umowę Partnerskieą w sprawie finansowania przedsięwzięcia pn. „Rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w Gminie Gródek poprzez poprawę połączeń dróg gminnych: Nr 105020B, Nr 105036B, Nr 105034B i powiatowej Nr 1448B z drogą krajową Nr 65”.

       IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:  

 • udzielono odpowiedzi na pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie rozwoju infrastruktury domów pomocy społecznej,
 • podpisano aneks do umowy zawartej w sprawie warunków funkcjonowania WTZ w Nowej Woli,
 • podpisano pisma do placówek opiekuńczo-wychowawczych w sprawie zatrudnienia wychowawców zgodnie z Kartą Nauczyciela,
 • podpisano wystąpienie do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie odstąpienia od zalecenia utworzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Powiecie Białostockim,
 • podjęto 3 uchwały w sprawie udzielenia Regulaminów Organizacyjnych Domu Pomocy Społecznej w Uhowie, Jałówce i Choroszczy,
 • podpisano aneks do porozumienia pomiędzy Miastem Białystok a Powiatem Białostockim w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników z Powiatu Białostockiego w WTZ funkcjonujących na terenie Miasta Białegostoku,
 • zapoznano się z informacją dyrektora DPS w Choroszczy o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego,
 • upoważniono dwóch Członków zarządu do podpisania stosownych Umów z PFRON oraz korespondencji związanych z ich realizacją,
 • podpisano umowę w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach za rok obrotowy 2012,
 • zajęto stanowisko w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych zatrudnionych do końca 2013 r. zgodnie z Kartą Nauczyciela.

                V.   W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury i sportu:

 • podjęto uchwałę w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych Pani Danuty Bojczuk – Dyrektora ZSM w Łapach,
 • podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Centrum Edukacji w Supraślu,
 • podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach,
 • podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół w Michałowie,
 • rozpatrzono pismo w sprawie udziału Powiatu w Komitecie Honorowym Klubowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w Rowerowej Jeździe na Orientację,
 • przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Zawykach,
 • podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora Zespołu Szkół w Michałowie,
 • podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia opinii odnośnie powierzenia stanowiska wicedyrektora w I Liceum ogólnokształcącym w Łapach,
 • podjęto uchwałę odnośnie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Wicedyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach,
 • podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
 • podjęto uchwałę w sprawie wysokości dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Białostocki,
 • przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Wygoda” w Białymstoku,
 • przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej Gminie Suraż,
 • przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Załuki nad Supraślą”,
 • podpisano umowę w sprawie udzielenia Gminie Tykocin pomocy finansowej w formie dotacji celowej na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP z terenu powiatu białostockiego,
 • podpisano pismo do Burmistrzów/Wójtów gmin powiatu białostockiego w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci,
 • zapoznano się z pismem Podlaskiego Związku Brydża Sportowego w sprawie „III Podlaskiego Turnieju Przyjaciół Brydża”,
 • podjęto uchwałę w sprawie określenia tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania,
 • zapoznano się z pismem Dyrektora POSIR „Bukowisko” w Supraślu w sprawie naprawy dachu budynku mieszkalnego przy ul. Białostockiej,
 • zatwierdzono nabór do klas pierwszych dla dorosłych na rok szkolny 2013/2014,
 • przyjęto rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Zawadach.

              VI. W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:

 • zapoznano się z pismem Burmistrza Łap w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Łapach,
 • podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązań na zakup i dystrybucję energii elektrycznej,
 • podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wykonania uchwały budżetowej Powiatu Białostockiego na rok 2013 – PLAN WYKONAWCZY,
 • podjęto uchwałę w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za I półrocze 2013 roku,
 • rozpatrzono wnioski Dyrektorów wydziałów oraz jednostek organizacyjnych sprawie zmian w budżecie na 2013r.,
 • podjęto uchwałę w sprawie podziału rezerw oraz zmian w budżecie powiatu na 2013 rok,
 • zapoznano się z uchwałą Składu Orzekającego RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Białostockiego informacji z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2013 roku.

               VII. Ponadto Zarząd:

 • przyznał premie za miesiąc sierpień 2013 r. dyrektorom jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na zakup dwóch mikrobusów 9-miejscowych przystosowanych do przewozu 1 osoby na wózku inwalidzkim,
 • podpisał wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku,
 • brał udział w posiedzeniach Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • rozpatrywał wnioski i opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,
 • udzielał odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Rady Powiatu.

                                         

               VIII. Starosta i Członkowie Zarządu uczestniczyli w:

 • I Mistrzostwach Świata w Koluchstyl w Białymstoku,
 • VII Dorocznym Koncercie Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku,
 • „III Podlaskim Turnieju Przyjaciół Brydża” w Czarnej Białostockiej,
 • uroczystości Święta Dziękczynienia za Zebrane Plony – Dożynki Wojewódzkie w Czarnej Białostockiej,
 • spotkaniach Hubertowskich w Puszczy Knyszyńskiej w Czarnej Białostockiej,
 • VIII Powiatowych Zawodach Sportowo Pożarniczych powiatu białostockiego w Tykocinie,
 • uroczystości Poświęcenia Cmentarza Powstańców Listopadowych – Miejsca Pamięci Narodowej w Kopnej Górze połączonej ze złożeniem 46 trumien Poległych Powstańców w Kopnej Górze koło Supraśla,
 • Zawodach Strzeleckich o Puchar Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji,
 • uroczystości Święta Plonów Gminy Tykocin oraz otwarciu Zespołu boisk w Stelmachowie,
 • Dożynkach Gminnych w Załukach,
 • Uroczystości obchodów jubileuszu 65 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pańkach,
 • międzynarodowej Konferencji organizowanej w ramach międzynarodowego projektu „Supraśl – Polskie okno na Szwajcarię”, „Puszcza Knyszyńska – perła w Koronie Jagiellonów” edycja II: „Sosna supraska – czyli na dworze Królowej Puszcz Europy”,
 • 25 – leciu Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu,
 • IX Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. Ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie,
 • oficjalnej delegacji na Mistrzostwach Świata w Rowerowej Jeździe na Orientację w Estonii.

 

 

                                                                                                                                     S t a r o s t a

                                                                                                                                Powiatu Białostockiego

                                                                                                                                 Wiesław Pusz

Białystok, 26 września 2013 r.

 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Wiesław Pusz - Starosta

Opublikował: Małgorzata Nowik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-09-2013

Data udostępnienia w BIP: 04-10-2013 12:19

Data modyfikacji informacji: 04-10-2013 12:19