Informacja za okres od dnia 18 października do dnia 22 listopada 2017 r.

 

INFORMACJA O PRACACH ZARZĄDU MIĘDZY SESJAMI RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

W okresie od dnia 18 października do dnia 22 listopada 2017 r. Zarząd Powiatu obradował na sześciu posiedzeniach (w dniu: 24 i 31 października oraz 7(dwa posiedzenia), 15 i 22 listopada 2017 r.), w czasie których rozpatrywano oraz załatwiano następujące sprawy:

I. Akceptowano projekty uchwał oraz materiały kierowane pod obrady sesji Rady Powiatu Białostockiego:

 1. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których zarządzającym jest Powiat Białostocki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (XLIX sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 2. Zaakceptowano projekty uchwał Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Białostockiego (XLIX i L sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 3. Zaakceptowano projekty uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (L i LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 4. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2017-2027 (L sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 5. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 6. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Supraślu na cele promocji i ochrony zdrowia (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 7. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na obszarze Powiatu Białostockiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 8. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 9. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 10. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie powierzenia Gminie Choroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 11. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego kryteriów oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 12. Zaakceptowano projekt uchwały Rady Powiatu Białostockiego w sprawie przejęcia od Gminy Turośń Kościelna zarządzania drogą gminną Nr 106687B we wsi Niewodnica Kościelna i drogą powiatową Nr 1545B Niewodnica Kościelna – Trypucie oraz powierzenia Gminie Turośń Kościelna zarządzania drogą powiatową Nr 1501B we wsi Zalesiany – w zakresie zimowego utrzymania dróg (LI sesja Rady Powiatu Białostockiego).
 1. Zapoznano się z porządkiem obrad LI sesji Rady Powiatu Białostockiego.

 II. W zakresie spraw dotyczących majątku powiatowego:

 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany odpłatnej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości powiatowej. (uchwała nr 655/2017 z dnia 24.10.2017 r.) (dot. zmiany zakresu nieodpłatnej służebności gruntowej ustanowionej na nieruchomości powiatowej stanowiącej działkę ozn. nr geod. 709/2 na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego działki ozn. nr 710/2 położonej w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej.)
 2. Udzielono pełnomocnictwa procesowego pracownikowi Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białymstoku do działania w imieniu Powiatu w sprawach toczących się przed Sądem Rejonowym w Białymstoku.
 3. Podpisano pismo skierowane do Burmistrza Wasilkowa dotyczące darowizny działek położonych w Dąbrówkach.
 4. Podpisano aneksy do umów najmu lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy Słonimskiej 15/1 w Białymstoku (dot. zmiany sposobu naliczania należności za energię elektryczną).
 5. Podpisano pismo skierowane do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białymstoku dotyczące użyczenia lokalu w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 6. Podpisano wnioski skierowane do Sądu Rejonowego o dokonanie wpisów do ksiąg wieczystych nieruchomości stanowiących mienie powiatowe.
 7. Podpisano wnioski skierowane do Wojewody Podlaskiego w sprawie potwierdzenia prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe.
 8. Podjęto uchwałę w sprawie sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (dot. monitoringu przemysłowego) (uchwała nr 656/2017 z dnia 24.10.2017 r.).
 9. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania składnika rzeczowego majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (dot. autobusu IVECO) (uchwała nr 657/2017 z 24.10.2017 r.).
 10. Podpisano zgodę na wykonanie remontu oświetlenia przez Klub Sportowy „Victoria” na terenie użytkowanym przez Klub (Supraśl, ul. Białostocka 40).
 11. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku (uchwała nr 658/2017 z dnia 24.10.2017 r.).
 12. Zapoznano się ze sprawozdaniem Likwidatora POSiR „Bukowisko” w Supraślu dotyczącym działań podjętych w październiku 2017 r.
 13. Podjęto uchwałę w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr 657/2017 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 24 października 2017 r. (uchwała nr 663/2017 z dnia 31.10.2017r.).
 14. Podpisano wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem (dot. nieruchomości położonej w Supraślu przy ul. Białostockiej 40).
 15. Podpisano zgodę na udostępnienie Fundacji - „Legion Wschodni Fundacja” budynku przy Geodetów 1 w Białymstoku.
 16. Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach (decyzja nr 665/2017 z dnia 7.11.2017 r.).
 17. Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Uhowie (decyzja nr 666/2017 z dnia 7.11.2017 r.).
 18. Zapoznano się z informacją dotyczącą wyniku przetargu nieograniczonego na budowę obiektu administracyjno-biurowego w systemie zaprojektuj i wybuduj przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku.
 19. Podpisano wykazy: lokali przeznaczonych do użyczenia oraz najmu, nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz powierzchni przeznaczonej do najmu (dot. nieruchomości przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku, przy ul. Borsuczej 2 w Białymstoku oraz zbycia nieruchomości na rzecz gminy Tykocin oraz gminy Choroszcz).
 20. Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Krasnem (nieruchomość położona w obr. Dobrzyniówka, gm. Zabłudów) (decyzja nr 670/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 21. Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Krasnem (nieruchomość położona w obr. Zabłudów, gm. Zabłudów) (decyzja nr 671/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 22. Podpisano decyzję w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu nieruchomością ustanowionego na rzecz Domu Dziecka w Supraślu (decyzja nr 672/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 23. Podpisano aneks do umowy zawartej z Polskimi Kolejami Państwowymi SA działającymi poprzez PKP SA Oddział Kolejowa Medycyna Pracy w Warszawie, dotyczącej najmu lokali użytkowych wraz z wyposażeniem, znajdujących się w budynku przy ul. Słonimskiej 15/1 w Białymstoku.
 24. Podpisano porozumienie z Funduszem Składkowym Ubezpieczenia Społecznego Rolników dotyczące poboru energii elektrycznej.
 25. Podpisano deklarację na podatek od nieruchomości (nieruchomości położone w m. Łapy-Korczaki, Łapy-Pluśniaki, gm. Łapy).
 26. Podpisano wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (dot. kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000 zł, na okres 10 lat, który będzie spłacany w ratach miesięcznych, począwszy od stycznia 2018 r.).
 27. Podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (uchwała nr 676/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 28. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia do poddania egzekucji w trybie art. 777 Kpc. (uchwała nr 678/2017 z dnia 15.11.2017 r.) (dot. upoważnienia Starosty i Wicestarosty do poddania Powiatu Białostockiego egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kpc z tytułu wydania nieruchomości objętej umową najmu, na rzecz Skarbu Państwa – Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku).
 29. Podpisano wnioski skierowane do Burmistrza Łap o zatwierdzenie geodezyjnego podziału działek (obr. Łapy-Szołajdy, gm. Łapy).
 30. Podpisano pismo skierowane do PKO BP SA Oddział IV w Białymstoku w sprawie wyrażenia zgody na odłączenie z księgi wieczystej działki stanowiącej własność Powiatu Białostockiego, bez obciążeń hipotecznych (m. Dąbrówki, gm. Wasilków).
 31. Podpisano umowę użyczenia dotyczącą części budynku położonego w Białymstoku przy Słonimskiej 15/1 na prowadzenie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
 32. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na udzieleniu i obsłudze kredytu długoterminowego w kwocie 6 000 000,00 zł (uchwała nr 682/2017 z dnia 22.11.2017r.)
 33. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego do zaciągnięcia zobowiązania na zakup i dystrybucję energii elektrycznej (uchwała nr 683/2017 z dnia 22.11.2017 r.)
 34. Podjęto uchwały w sprawie przekazania składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Białostockiego (na rzecz: Domu Dziecka w Supraślu, CKP w Łapach, PCPR w Białymstoku, PPP w Łapach, ZS w Czarnej Białostockiej, DPS „Jawor” w Jałówce). (uchwała nr 684/2017 z dnia 22.11.2017 r., uchwała nr 685/2017 z dnia 22.11.2017 r., uchwała nr 686/2017 z dnia 22.11.2017 r., uchwała nr 687/2017 z dnia 22.11.2017 r., uchwała nr 688/2017 z dnia 22.11.2017 r., uchwała nr 689/2017 z dnia 22.11.2017 r.)

III.  W zakresie spraw związanych z drogami powiatowymi:

 1. Podpisano odpowiedź na pismo Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże dotyczące udzielenia dotacji celowej na pokrycie kosztów zadania związanego z zarządzaniem drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy w 2017 r.
 2. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie budowy z rozbudową drogi gminnej – ul. Ogrodowej Nr 105281B w Sobolewie gmina Supraśl wraz z niezbędną infrastrukturą (postanowienie nr 654/2017 z dnia 24.10.2017 r.).
 3. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B przejście przez Izbiszcze, ze zjazdami, budową i przebudową przepustów i infrastruktury technicznej
  (gm. Choroszcz) (postanowienie nr 659/2017 z dnia 31.10.2017 r.).
 4. Podpisano odpowiedź na pismo Prezesa Zarządu Firmy Zielona Energia Michałowo sp. z o.o. dotyczące możliwości zbycia działek stanowiących własność Powiatu Białostockiego (dot. wyrażenia zgody na zbycie działek położonych w Michałowie stanowiących własność Powiatu Białostockiego oraz braku możliwości sprzedaży części działki nr 1128, która stanowi niezbędny plac składowy PZD w Białymstoku.).
 5. Podpisano postanowienie dotyczące wydania opinii w sprawie przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki-Kolonia i odcinka drogi powiatowej nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki ze zjazdami, wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej (gm. Choroszcz) (postanowienie nr 664/2017 z dnia 7.11.2017 r.).
 6. Podpisano wystąpienia do Burmistrza Supraśla i Burmistrza Wasilkowa w sprawie zmiany kategorii dróg powiatowych na kategorię dróg gminnych.
 7. Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Dobrzyniewo Duże w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
 8. Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Zabłudów w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
 9. Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Czarna Białostocka w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
 10. Podpisano aneks do porozumienia zawartego z gminą Juchnowiec Kościelny w sprawie realizacji projektu „Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”.
 11. Zapoznano się z listą oceny merytorycznej wniosków zgłoszonych do dofinansowania na 2018 r. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016-2019”.
 12. Podpisano wniosek o płatność w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dotyczący zadania „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381B Tykocin – Rzędziany na odcinku Rzędziany – Saniki”.


  IV. W zakresie spraw związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną:
 13. Podpisano pisma skierowane do Wójtów/Burmistrzów gmin położonych na terenie Powiatu Białostockiego, dotyczące zabezpieczenia w budżetach gmin środków na dofinansowanie zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 14. Podpisano oświadczenia dotyczące gotowości do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
 15. Podpisano aneks do umowy zawartej z gminą Choroszcz dotyczący dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.
 16. Podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku do zaciągania zobowiązań (uchwała nr 667/2017 z dnia 7.11.2017 r.).
 17. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych z Powiatu Białostockiego (uchwała nr 675/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 18. Podpisano aneks do umowy zawartej z Podlaskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „START” o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ogrodniczkach.
 19. Podpisano rozliczenie końcowe dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D z dnia 7 sierpnia 2017 r. dotyczące realizacji projektu „Likwidacja barier transportowych – zakup pojazdu 9-osobowego dla Domu Pomocy Społecznej w Czerewkach”.
 20. Podpisano aneks do umowy zawartej ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „RAZEM”
  w Czarnej Białostockiej o warunkach funkcjonowania i wysokości dofinansowania ze środków PFRON oraz dofinansowania z budżetu Powiatu Białostockiego kosztów działalności WTZ w Czarnej Białostockiej.

  V.W zakresie spraw dotyczących oświaty, kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego:
 21. Podpisano aneks do porozumienia w sprawie zasad współpracy stron porozumienia przy przygotowaniu i realizacji projektu pn.: „Centrum Kompetencji BOF” z dnia 25 marca 2016 r.
 22. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej gminie Tykocin na dofinansowanie zakupu używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Sierkach.
 23. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej gminie Tykocin na dofinansowanie wykonania kotłowni olejowej wraz z instalacją grzewczą garażu w OSP w Siekierkach.
 24. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Surażu na dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych typu NOMEX.
 25. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej OSP w Zawadach na dofinansowanie zakupu mundurów, czapek, sznurów i krawatów.
 26. Podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku dotyczącego dofinansowania zakupu dwóch samochodów służbowych Policji.
 27. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej gminie Czarna Białostocka na realizację zadania „XI Spotkanie Hubertowskie w Puszczy Knyszyńskiej – Czarna Białostocka 2017”.
 28. Podpisano umowę z Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Krzyża w Łapach na realizację zadania publicznego pod nazwą „Koncert I przyszła wolność”.
 29. Podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (uchwała nr 660/2017 z dnia 31.10.2017 r.).
 30. Podpisano rozliczenie dotacji przekazanej Społeczno-Oświatowemu Stowarzyszeniu Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży – Oddziałowi w Czarnej Wsi Kościelnej na realizację zadania „Piknik etnograficzny na szlaku rękodzieła ludowego województwa podlaskiego 2017”.
 31. Podpisano wniosek skierowany do Wojewody Podlaskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
 32. Podjęto uchwałę w sprawie tygodniowego wymiaru zajęć indywidualnego nauczania (uchwała nr 673/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 33. Udzielono upoważnienia do podpisania porozumienia dotyczącego zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Powiatu Białostockiego.
 34. Podpisano aneks do umowy zawartej z OSP w Borowskich Olkach gm. Turośń Kościelna dotyczącej udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.
 35. Udzielono upoważnienia do podpisania umowy dotyczącej przekazania dotacji z budżetu państwa na zadanie własne polegające na prowadzeniu szkoły z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.
 36. Podjęto uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych
  w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych w sferze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej (uchwała nr 674/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 37. Podpisano rozliczenie dotacji udzielonej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Białostockiego.

  VI.W zakresie spraw dotyczących finansów i budżetu:
 1. Podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (uchwała nr 662/2017 z dnia 31.10.2017 r.).
 2. Podjęto uchwałę w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2018-2028 (uchwała nr 668/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 3. Podjęcie uchwały w sprawie projektu budżetu Powiatu Białostockiego na 2018 rok (uchwała nr 669/2017 z dnia 15.11.2017 r.)
 4. Podjęto uchwałę w sprawie zmian i podziału rezerw w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2017 (uchwała nr 677/2017 z dnia 15.11.2017 r.).
 5. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania kierownikom jednostek budżetowych informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych w przyjętym projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok (uchwała nr 679/2017 z dnia 22.11.2017 r.).
 6. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany uchwały o centralizacji rozliczeń podatku VAT w Powiecie Białostockim oraz w jego jednostkach organizacyjnych (uchwała nr 680/2017 z dnia 22.11.2017 r.).
 7. Podjęto uchwałę w sprawie zmiany udzielania pełnomocnictw Dyrektorom i Kierownikom powiatowych jednostek organizacyjnych (uchwała nr 681/2017 z dnia 22.11.2017 r.).

VII.  Ponadto Zarząd:

 1. Podjął uchwałę w sprawie ustalenia rocznego planu etatów Starostwa Powiatowego w Białymstoku na rok 2018 (uchwała nr 661/2017 z dnia 31.10.2017 r.).
 2. Udzielił pełnomocnictw procesowych radcy prawnemu w postępowaniach przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych w sprawach z powództwa Powiatu Białostockiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
 3. Podpisał zgodę na wycinkę drzew (teren CKP w Łapach).

 

 

Podpisał:

 Starosta Powiatu Białostockiego                                                                                      

Antoni Pełkowski

 

 

 

Białystok, 22.11.2017 r.

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Starostwo Powiatowe w Białymstoku

Informację wytworzył / za treść informacji odpowiada: Antoni Pełkowski - Starosta Powiatu Białostockiego

Opublikował: Joanna Sanik

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 22-11-2017

Data udostępnienia w BIP: 04-12-2017 15:28

Data modyfikacji informacji: 04-12-2017 15:28