Uchwały Rady Powiatu rok 2011

WYKAZ  TERMINÓW  SESJI  RADY  POWIATU  BIAŁOSTOCKIEGO  ODBYTYCH  W  ROKU  2011
 
1.    Sesja Nr III z dnia 27 stycznia 2011 roku.
2.    Sesja Nr IV z dnia 24 lutego 2011 roku.
3.    Sesja Nr V z dnia 28 marca 2011 roku.
4.    Sesja Nr VI z dnia 28 kwietnia 2011 roku.
5.    Sesja Nr VII z dnia 26 maj 2011 roku.
6.    Sesja Nr VIII z dnia 30 czerwca 2011 roku.
7.    Sesja Nr IX z dnia 4 sierpnia 2011 roku.
8.    Sesja Nr X z dnia 15 września 2011 roku.
9.    Sesja Nr XI z dnia 27 października 2011 roku.
10. Sesja Nr XII z dnia 24 listopada 2011 roku.
11. Sesja Nr XIII z dnia 22 grudnia 2011 roku.
 
 
Wykaz uchwał Rady Powiatu z roku 2011
Sesja Nr III z dnia 27 stycznia 2011 roku
Uchwała Nr III/25/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr III/26/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr III/27/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Białystok na zadanie z zakresu pomocy społecznej – rodziny zastępcze.
Uchwała Nr III/28/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego za rok 2010.
Uchwała Nr III/29/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie delegowania dwóch radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr III/30/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Uchwała Nr III/31/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr III/32/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr III/33/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
Uchwała Nr III/34/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr III/35/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 10 Komitetu Wyborczego Wyborców Nasze Podlasie na miejsce radnego, wybranego w okręgu wyborczym nr 5, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.

 

Sesja Nr IV z dnia 24 lutego 2011 roku

Uchwała Nr IV/36/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białymstoku.
Uchwała Nr IV/37/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu Białostockiego na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Uchwała Nr IV/39/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego dróg ekspresowych.
Uchwała Nr IV/40/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego zmniejszenia liczby połączeń kolejowych.
Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku.
Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr V z dnia 28 marca 2011 roku

Uchwała Nr V/44/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie wstąpienia kandydata z listy nr 4 Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP na miejsce radnego, wybranego w okręgu wyborczym nr 3, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.
Uchwała Nr V/45/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011 .
Uchwała Nr V/46/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr V/47/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany kwalifikacji obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).
Uchwała Nr V/48/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr V/49/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr V/50/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr V/51/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa i Środowiska Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr V/52/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 marca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego.

 

Sesja Nr VI z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Uchwała Nr VI/53/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr VI/54/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych w Powiecie Białostockim na lata 2011 – 2020”
Uchwała Nr VI/56/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z realizacji w 2010 roku Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy na lata 2009 – 2015”
Uchwała Nr VI/57/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr VI/58/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr VI/59/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody.
Sesja Nr VII z dnia 26 maja 2011 roku
Uchwała Nr VII/60/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr VII/62/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.

 

Sesja Nr VIII z dnia 30 czerwca 2011 roku
Uchwała Nr VIII/64/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Białostockiego za 2010 rok
Uchwała Nr VIII/65/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Białostockiego za 2010 rok
Uchwała Nr VIII/66/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za 2010 rok
Uchwała Nr VIII/67/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach.
Uchwała Nr VIII/68/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Zawady zadania publicznego w zakresie założenia i prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Strękowej Górze.
Uchwała Nr VIII/69/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.
Uchwała Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zaopiniowania wniosku o dofinansowanie kosztów utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej ze środków Funduszu Pracy.
Uchwała Nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2011-2015’’.
Uchwała Nr VIII/73/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała Nr VIII/74/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr VIII/75/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównywania dopłat rolniczych dla Polski.
Uchwała Nr VIII/76/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jałówce.
Sesja Nr IX z dnia 4 sierpnia 2011 roku
Uchwała Nr IX/77/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr IX/78/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr IX/79/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na organizację Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Jednostek OSP z terenu powiatu białostockiego.
Uchwała Nr IX/80/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 4 sierpnia 2011 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
Sesja Nr X z dnia 15 września 2011 roku
Uchwała Nr X/81/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania odcinkiem drogi powiatowej położonej na terenie tej gminy.
Uchwała Nr X/82/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Gródek zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr X/83/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie powierzenia GminieChoroszcz zarządzania publiczną drogą powiatową.
Uchwała Nr X/84/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie pozbawienia dróg kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr X/85/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
Uchwała Nr X/86/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
Uchwała Nr X/87/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie udzielenia dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym z terenu Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr X/88/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyniewo Duże.
Uchwała Nr X/89/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków.
Uchwała Nr X/90/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr X/91/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr X/92/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 15 września 2011 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Powiatu Białostockiego.
 
Sesja Nr XI z dnia 27 październik 2011 roku
Uchwała Nr XI/93/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku dotycząca zmiany uchwały Nr VII/61/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych.
Uchwała Nr XI/94/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Uchwała Nr XI/95/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr XI/96/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr XI/97/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 października 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat.
 
Sesja Nr XII z dnia 24 listopada 2011 roku
Uchwała Nr XII/98/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok2012”.
Uchwała Nr XII/99/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Uchwała Nr XII/100/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Uchwała Nr XII/101/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego.
Uchwała Nr XII/102/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni użytkowej.   
Uchwała Nr XII/103/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
Uchwała Nr XII/104/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011.
Uchwała Nr XII/105/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego popierającego ogłoszenie obszaru Województwa Podlaskiego strefą wolną od upraw genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO).
Sesja Nr XIII z dnia 22 grudnia 2011 roku
Uchwała Nr XIII/106/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2012 – 2015.
Uchwała Nr XIII/107/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2012.
Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Uchwała Nr XIII/109/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach.
Uchwała Nr XIII/110/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Statutu Domu Dziecka w Supraślu.
Uchwała Nr XIII/111/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie Statutu Domu Dziecka w Krasnem.
Uchwała Nr XIII/112/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2011 roku.
Uchwała Nr XIII/113/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”.
Uchwała Nr XIII/114/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego.
Uchwała Nr XIII/115/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Białostockiego
Uchwała Nr XIII/116/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego w 2011 roku.
Uchwała Nr XIII/117/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Białostockiego na 2012 rok.
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Agnieszka Mudzińska

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 02-02-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-02-2011 13:13

Data modyfikacji informacji: 10-01-2012 13:28