URP Nr VII/62/2011

                                                                           PROJEKT
 
 
Uchwała Nr VII/62/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 26 maja 2011 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
 
Rada Powiatu uchwala następujące zmiany w uchwale Nr III/26/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 485 190 zł. 
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 103 002 303 zł, z tego:
- bieżące w wysokości                         91 363 321 zł,
- majątkowe w wysokości         11 638 982 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera Załącznik Nr 1.
 
§ 2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 985 190 zł. 
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 107 902 303 zł, z tego:
- bieżące w wysokości                         80 890 476 zł,
- majątkowe w wysokości         27 011 827 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera Załącznik Nr 2.
 
§ 3
 
1.     Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1 500 000 zł.
2.     Planowany deficyt budżetu po zmianie wynosi 4 900 000 zł i zostanie pokryty z następujących źródeł:
1) kredytem długoterminowym                                          w wysokości 3 800 000 zł
2) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych            w wysokości 1 100 000 zł.
 
 
§ 4
 
1. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3.
 
§ 5
 
Aktualizuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
 
§ 6
 
Aktualizuje się plan wydatków finansowanych z opłat i kar, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z Załącznikiem 5.
 
§7
 
1.     Zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2.     Po zmianie planowane przychody wynoszą 6 815 973 zł, planowane rozchody wynoszą 1 915 973 zł.
 
§ 8
 
1.     Zmienia się brzmienie § 7 w Uchwale Nr III/26/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na 2011 r. następująco:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu          - w kwocie 2 000 000 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu            - w kwocie 3 800 000 zł.”
2. Zmienia się brzmienie § 11 pkt 1 w Uchwale, o której mowa w ust. 1, następująco:
„1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
a)     sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 2 000 000 zł,
b)     sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 3 800 000 zł.
 
§ 9
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 7.
 
        § 10
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
           § 11
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-05-2011

Data udostępnienia w BIP: 14-06-2011 12:26

Data modyfikacji informacji: 14-06-2011 12:26