URP Nr IV/39/2011

 
Uchwała Nr IV /39/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 lutego 2011 roku
 
w sprawie stanowiska Rady Powiatu Białostockiego dotyczącego dróg ekspresowych
 
 
                Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1. Wystosować stanowisko do Pana Donalda Tuska - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie nie uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 kontynuacji realizacji drogi krajowej S8 i rozpoczęcia budowy S19 na obszarze województwa podlaskiego, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr IV/39/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 lutego 2011 roku
 
 
 
STANOWISKO RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
 
Rada Powiatu Białostockiego wyraża głębokie zaniepokojenie brakiem uwzględnienia w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 kontynuacji realizacji drogi krajowej S8 i rozpoczęcia budowy S19 na obszarze województwa podlaskiego.
Ograniczenie zakresu przebudowy drogi S8 i wstrzymanie budowy S19 tworzy barierę i blokadę połączeń regionu Polski Wschodniej nie tylko ze stolicą kraju, ale także innymi regionami i miastami Polski oraz z trasami S61 i S65 prowadzącymi do państw graniczących z Polską wzdłuż jej wschodniej granicy, co powoduje dalszą marginalizację regionu. Uważamy, że nowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 w stosunku do obszaru województwa podlaskiego, a zarazem Polski Wschodniej nie rozwiązuje problemów związanych ze stworzeniem dostępu do szlaków komunikacyjnych, a tym samym nie zrealizuje założonego celu strategicznego, jakim jest przyspieszenie tempa zrównoważonego rozwoju regionu Polski Wschodniej, przyjętego w rządowych dokumentach programowych i politykach branżowych.
W związku z powyższym Rada Powiatu Białostockiego wnosi o przywrócenie realizacji dróg S8 i S19 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 jako priorytetowych zadań inwestycyjnych.
Pragniemy zwrócić uwagę Pana Premiera na skalę korzyści społecznych i ekonomicznych, wynikających z realizacji ww. dróg, która spowoduje zapewnienie swobodnych i bezpiecznych połączeń dla mieszkańców Polski wschodniej oraz usprawni występujący tu ruch tranzytowy o bardzo dużym natężeniu. Stanie się też jednym z kluczowych czynników decydujących o rozwoju gospodarczym regionu poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury transportowej, skorelowanej z krajową i europejską siecią komunikacyjną.

Uznając, że rozmiar korzyści ekonomicznych, wynikających z realizacji tras S8 i S19 przewyższy skalę spodziewanych oszczędności, wnioskujemy o nadanie priorytetu tej inwestycji.

Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-02-2011

Data udostępnienia w BIP: 03-03-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 12:00