URP Nr V/50/2011

UCHWAŁA Nr V/50/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 marca 2011 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego
                Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz §49 ust.1 Statutu Powiatu Białostockiego przyjętego uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009; z 2009r. Nr 143, poz. 1546), Rada Powiatu Białostockiego postanawia:
§ 1
W uchwale Nr II/17/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu Białostockiego §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. 1. Pan Marian Olechnowicz – Przewodniczący
        2. Pan Jacek Chrulski
        3. Pan Paweł Kondracki
        4. Pan Ryszard Łapiński
        5. Pan Jan Łuksza
        6. Pani Bożena Nienałtowska.
                                                         § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Podpisał: Pan Walenty Sic
Wiceprzewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Walenty Sic-Wiceprzewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-03-2011

Data udostępnienia w BIP: 06-04-2011 00:00

Data modyfikacji informacji: 07-04-2011 11:56