URP Nr XII/98/2011

                                                                                                                                            
UCHWAŁA Nr XII /98/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 24 listopada 2011 roku
 
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Białostockiego
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592
z późn. zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
Uchwala się,,Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik
do Uchwały Nr XII /98/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 24 listopada 2011 roku
 
Program współpracy Powiatu Białostockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2012
§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:
1)     ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
2)     Powiecie - rozumie się przez to Powiat Białostocki,
3)     Zarządzie - rozumie się przez to Zarząd Powiatu Białostockiego,
4)     Radzie - rozumie się przez to Radę Powiatu Białostockiego,
5)     uczestnikach Programu - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy,
6)     dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 126, 127 ust. 1 pkt 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
7)     konkursie - rozumie się przez to konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
§ 2. 1.Program został utworzony przy współpracy organizacji pozarządowych
i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dyrektorami wydziałów Starostwa Powiatowego w Białymstoku i jednostek organizacyjnych Powiatu Białostockiego.
2. W dniach 30.09. – 13.10. br. zgodnie z art. 5a ustawy zostały przeprowadzone konsultacje z uczestnikami Programu na forum dyskusyjnym z użyciem strony internetowej Powiatu. Informacja o ich wynikach została zamieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Białymstoku i tablicach ogłoszeń Urzędu.
§ 3. 1. Celem głównym Programu współpracy jest prowadzenie przez Powiat działalności w sferze zadań publicznych określonych w ustawie, we współpracy z uczestnikami Programu prowadzącymi - odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Powiatu - działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Powiatu.
2.Cele szczegółowe obejmują:
a)     określenie zasad, obszarów, form współpracy,
b)     budowanie trwałego partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi.
§ 4. Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu odbywać się będzie na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności podejmowanych działań.
§ 5. 1. Obszar współpracy Powiatu z uczestnikami Programu obejmuje sferę zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.
2. Za priorytetowe zadania Powiatu w ramach Programu do realizacji na rok 2012 we współpracy z uczestnikami Programu przyjmuje się:
1) w zakresie pomocy społecznej i wspierania osób niepełnosprawnych:
a)     w zakresie systemu pieczy zastępczej zlecenie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej,
b)     działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c)     tworzenie platformy współpracy na rzecz osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, a także ich rodzin.
2) w zakresie promocji i ochrony zdrowia:
a)     realizacja celów Narodowego Programu Zdrowia,
b)     przeprowadzanie akcji w ramach profilaktyki zdrowotnej przy współpracy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku,
c)     działania promujące zdrowy styl życia mające na celu przeciwdziałanie uzależnieniom,
d)     organizowanie wsparcia szczególnie środowiskowego dla osób z problemami zdrowia psychicznego.
3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:
a)     działania propagujące szkoły i placówki oświatowe,
b)     promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw wśród dzieci i młodzieży,
c)     wspieranie edukacji, terapii i integracji osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie,
d)     promowanie działań w zakresie umiejętności wychowawczych dla rodziców, nauczycieli i wychowawców,
e)     upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu.
4) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
a)     wspieranie inicjatyw służących popularyzacji dziedzictwa kulturowego Podlasia, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji ludowych,
b)     wspieranie rozwoju amatorskiego życia artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,
c)     współorganizacja imprez kulturalno – rozrywkowych w formie koncertów, festiwali i festynów obejmujących zasięgiem obszar powiatu białostockiego.
5) w zakresie kultury fizycznej i sportu:
a) organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych umożliwiających mieszkańcom Powiatu Białostockiego, zwłaszcza dzieciom i młodzieży realizację potrzeb w zakresie aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia oraz wychowania poprzez sport,
b) aktywizowanie środowiska osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie do uczestnictwa w życiu sportowym.
6) w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej:
a)     wspieranie działań mających na celu profilaktykę bezrobocia i promowania aktywnych postaw na rynku pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
b)     wspieranie działań na rzecz realizacji usług rynku pracy,
c)     opracowanie i wdrażanie metod wsparcia osób pozostających bez pracy,
 ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i członków ich rodzin,
d)     przełamywanie barier i stereotypów myślenia wśród potencjalnych pracodawców rekrutujących i zatrudniających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w tym w szczególności osoby niepełnosprawne,
e)     udzielanie pomocy pracodawcom w zakresie doboru kandydatów do pracy oraz wspierania rozwoju zawodowego zarówno pracodawcy jak i pracowników poprzez udzielanie porad zawodowych,
f)      udzielanie porad prawno-ekonomicznych osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród osób pozostających bez pracy,
g)     świadczenie mikroprzedsiębiorcom usług doradztwa prawno-ekonomicznego.
 7) w zakresie ochrony środowiska:
a)     propagowanie i promocja na terenie Powiatu działań służących ochronie środowiska, w tym również w zakresie edukacji ekologicznej (konkursy, szkolenia i inne działania edukacyjne),
b)     działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.
   8) w zakresie turystyki:
a)     propagowanie turystyki i krajoznawstwa wśród mieszkańców Powiatu,
b)     promocja i wspieranie rozwoju turystycznego na terenie Powiatu,
c)      organizacja oraz współorganizacja imprez turystycznych,
d)     działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.
   9) w zakresie rozwoju obszarów wiejskich:
a)     organizacja, współorganizacja oraz wspieranie imprez o tematyce rolniczej,
b)     działalność promocyjna, informacyjna, poligraficzna i inna.
§ 6. Rada uznaje, iż realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, określonych w § 5
o charakterze ponadgminnym może być dokonywana w ramach współpracy Powiatu
z uczestnikami Programu, którzy w związku z tym będą mogli ubiegać się o pomoc,
w tym również finansową, na ich realizację z budżetu Powiatu.
§ 7. 1. Współpraca Powiatu z uczestnikami Programu może przyjmować następujące formy:
a)     zlecania uczestnikom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,
b) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,
c) konsultowania z uczestnikami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
d) tworzenia Zespołu Inicjatywno – Doradczo - Konsultacyjnego,
e) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
f) zawieranie umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
2. Powiat może udzielać uczestnikom Programu pomocy, w szczególności poprzez:
a) publikowanie ważnych informacji na swojej stronie internetowej z zakresu dotyczącego podejmowanych działań własnych, jak i uczestników Programu oraz promocję działalności organizacji pozarządowych,
b) informowanie uczestników Programu o planowanych sesjach Rady oraz o posiedzeniach komisji Rady, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności uczestników Programu oraz umożliwienie udziału ich przedstawicieli w posiedzeniach komisji Rady,
c) udostępnianie projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z przedmiotem działalności uczestników Programu,
d) informowania o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
e) współdziałanie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych niż budżet Powiatu źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
f)    zapewniania udziału przedstawicieli uczestników Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, w powoływanych radach, zespołach, komisjach opiniodawczych, w szczególności - opracowujących Program współpracy na rok następny.
3. Pomoc, o której mowa w ust. 2 powinna być kierowana do uczestników Programu, którzy wyrażą wolę jej otrzymywania. Uczestnicy Programu powinni złożyć w tym celu Zarządowi pisemne oświadczenie, zaznaczając obszary oczekiwanej pomocy. Innym uczestnikom Programu pomoc, o której mowa w ust. 2 będzie udzielana
w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych Powiatu.
§ 8. 1. Zarząd ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych, według priorytetów przyjętych do realizacji w roku 2012.
2. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Zarząd otwartych konkursów ofert.
3. Skład imienny komisji konkursowej wraz z regulaminem jej pracy określa uchwała Zarządu.
4. Komisja konkursowa składa się z:
a) przedstawiciela Zarządu Powiatu Białostockiego,
b) nie więcej niż 3 przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Białymstoku,
c) nie więcej niż 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Komisja konkursowa ocenia oferty pod względem formalnym, merytorycznym
i finansowym w oparciu o kryteria podane w ogłoszeniu o konkursie.
7. Komisja konkursowa sporządza zbiorczą kartę oceny merytorycznej, w której wpisuje liczbę punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji.
8. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który przekazuje Zarządowi wraz z listą zaopiniowanych ofert. Protokół podpisuje przewodniczący komisji.
9. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd decyzji w formie uchwały
o dofinansowaniu zgłoszonych zadań.
10. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu współpracy określi uchwała budżetowa na rok 2012.
§ 9. Sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2012 Zarząd przedłoży Radzie nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, po uprzednim zebraniu informacji od dyrektorów wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 
 
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Przewodniczący Rady-Sławomir Gołaszewski

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 24-11-2011

Data udostępnienia w BIP: 02-12-2011 14:26

Data modyfikacji informacji: 02-12-2011 14:26