URP Nr X/89/2011

Uchwała Nr X/89/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wasilków
 
 
                Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5
i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240
z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
 
1.     Udziela się pomocy finansowej Gminie Wasilków w formie dotacji celowej.
2.     Pomoc finansowa w kwocie 7 700zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) przeznaczona jest na dofinansowanie inwestycji pn. wymiana dwóch bram garażowych w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wasilkowie.
 
§2
 
1.     Środki finansowe na pomoc, o której mowa w §1, będą pochodziły z dotacji celowej
(dz. 754, rozdział 75412, §6300) z budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011.
2.     Sposób przekazania dotacji oraz zasady jej rozliczenia określi umowa zawarta pomiędzy Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Wasilkowa.
 
§3
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:43

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:43