URP Nr X/81/2011

Uchwała Nr X/81/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Suraż zarządzania odcinkiem drogi powiatowej położonej na terenie tej gminy
 
    
Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
1.     Powierzyć Gminie Suraż na okres do 31 grudnia 2012 r. należące do zakresu działania Powiatu Białostockiego i wynikające z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.115, z późn. zm.) zadanie zarządzania publiczną drogą powiatową nr 1518B Turośń Kościelna - Borowskie Gzik i- Kowale - Suraż na odcinku obejmującym skrzyżowanie z drogą gminną nr 106625B w miejscowości Kowale.
2.     Powierzenie dotyczy przebudowy w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego skrzyżowania dróg, o którym mowa w ust. 1, podczas której Gmina Suraż będzie pełnić funkcję inwestora.
 
§2
Powierzenie zadania, o którym mowa w §1 nastąpi na mocy porozumienia zawartego między Zarządem Powiatu Białostockiego a Burmistrzem Suraża.
 
 
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:18

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:18