URP Nr X/86/2011

UCHWAŁA Nr X/86/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 września 2011 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO”
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W uchwale Nr LI/465/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 28 października 2010 roku w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w załączniku nr 1 do uchwały – Statut Powiatowego Ośrodka Sportu i Rekreacji „BUKOWISKO” w § 7 pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Zarząd Powiatu Białostockiego oraz zleconych przez Starostę”.
§2
                                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 09:34

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 09:34