URP Nr VI/59/2011

Uchwała Nr VI/59/ 2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 
 
wyrażająca stanowisko Rady Powiatu Białostockiego w sprawie zmiany
ustawy o ochronie przyrody
 
 
Na podstawie §13 ust. 2 Statutu Powiatu Białostockiego, przyjętego Uchwałą Nr XII/100/07 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 października 2007 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Białostockiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 245, poz. 2518, Nr 272, poz. 3009 z 2007 r., Nr 143, poz. 1546 z 2009 r.), Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Wystosować stanowisko – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w szczególności art. 10 ust. 2 projektu ustawy, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 
 


Załącznik
do Uchwały Nr VI/59/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 28 kwietnia 2011 roku
 
 
 
STANOWISKO RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO W SPRAWIE ZMIANY USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
Rada Powiatu Białostockiego wyraża zdecydowany protest przeciwko zmianom przepisów planowanych w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Zmiany te mają dotyczyć m.in. artykułu 10 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, gdzie utworzenie parku narodowego, zmiana jego granic lub likwidacja może nastąpić po zaopiniowaniu projektu rozporządzenia przez właściwe organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego i inne wymienione w tym przepisie. Wprowadzenie takiej zmiany byłoby sprzeczne z ideą samorządności.
W aktualnym stanie prawnym Minister Środowiska może utworzyć park narodowy, zmienić jego granice lub zlikwidować go, jedynie po otrzymaniu uchwały organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego wyrażającej zgodę na powyższe. Planowana zmiana przepisów spowoduje, że jednostki samorządu terytorialnego zostaną pozbawione decydowania o tym, co dzieje się na ich terenie, a Minister Środowiska będzie jedynym decydentem odnośnie powiększenia obszaru istniejącego lub utworzenia nowego parku narodowego – bez konieczności uwzględniania opinii samorządów. Przyjęcie planowanych zmian zmierza do odebrania jednostkom samorządu terytorialnego praw do decydowania, pozbawiając je przyznanych wcześniej kompetencji. Organy władzy samorządowej są wybierane przez ogół mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego. Wyborcy, głosując na swoich przedstawicieli, obdarzają ich zaufaniem, oczekują, że ich przedstawiciele będą decydować o istotnych sprawach społeczności z uwzględnieniem ich interesów. Sprawy związane z powiększeniem obszaru istniejącego lub utworzeniem nowego parku narodowego należą do jednych z najważniejszych, związanych z funkcjonowaniem i życiem obywateli tych społeczności.
Rozumiemy potrzebę podnoszenia standardów ochrony przyrody. Stoimy jednak na stanowisku, iż spór o zakres działań z tym związanych powinien być rozstrzygany w drodze dialogu i poszukiwania kompromisu, a nie nakazów, ponieważ wszelkie nakazy i zakazy powodują niechęć społeczeństwa.
Uważamy, że powiększenie obszaru istniejącego lub utworzenie nowego parku narodowego powinno odbywać się, nie w drodze decyzji Ministra Środowiska, lecz poprzez prowadzenie dialogu społecznego z udziałem samorządów reprezentujących lokalną wspólnotę, jaką stanowią mieszkańcy danego powiatu. Jedynie taki dialog umożliwia kompromis pomiędzy ochroną przyrody a potrzebami mieszkańców, czyli gwarantuje zrównoważony rozwój środowiska. Jesteśmy zdania, że zmiana dobrego, ale trudnego w realizacji prawa na łatwiejsze w stosowaniu jest rozwiązaniem, które nie poprawi klimatu społecznego wokół powiększania lub tworzenia parków narodowych, ale będzie generować kolejne konflikty społeczne.
Rada Powiatu Białostockiego apeluje do Prezesa Rady Ministrów oraz do parlamentarzystów o odrzucenie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody.
 
 
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 28-04-2011

Data udostępnienia w BIP: 10-05-2011 10:52

Data modyfikacji informacji: 10-05-2011 10:52