URP Nr VIII/66/2011

Uchwała Nr VIII/66/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 30 czerwca 2011 roku
 
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łapach za 2010 rok
 
          Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 45 ust. 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii zawartej w Uchwale Nr 3/2011 Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łapach z dnia 21 czerwca 2011 roku, Rada Powiatu Białostockiego uchwala, co następuje:
 
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łapach za rok 2010, na które składają się przedłożone przez Dyrektora Zakładu:
1)     rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, zamykające się stratą na działalności gospodarczej w wysokości 610 991,16 zł – stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;
2)     bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 5 677 775,21 zł – stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;
3)     informacja dodatkowa do bilansu i rachunku zysków i strat za okres 01.01.2010 do 31.12.2010 r.– stanowiąca załącznik nr 3 do uchwały.
 
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 30-06-2011

Data udostępnienia w BIP: 14-07-2011 10:51

Data modyfikacji informacji: 14-07-2011 10:51