URP Nr X/90/2011

UCHWAŁA Nr X/90/2011
RADY POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO
z dnia 15 września 2011 roku
 
 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014
 
 
                Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych ( DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1592 z późn. zm.), Rada Powiatu postanawia:
 
§1
1.     Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Białostockiego na lata 2011 – 2014.
2.     Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Białostockiego na lata 2011-2014 po zmianie otrzymuje brzmieniezgodnie z Załącznikiem Nr 1.
 
§2
  1. Zmienić Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011 – 2014.
  2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2011-2014 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
 
§3
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 15-09-2011

Data udostępnienia w BIP: 28-09-2011 11:22

Data modyfikacji informacji: 28-09-2011 11:22