URP Nr XI/96/2011

                                                                                              PROJEKT
 
Uchwała Nr XI/96/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 27 października 2011 roku
 
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Białostockiego na rok 2011
 
Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998  r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zm.), art. 121 ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)
 
Rada Powiatu uchwala następujące zmiany w uchwale Nr III/26/2011 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Białostockiego na rok 2011:
 
§ 1
 
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 611 666 zł. 
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 108 465 267 zł, z tego:
- bieżące w wysokości                                         93 169 554 zł,
- majątkowe w wysokości                                            15 295 713 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera Załącznik Nr 1.
 
§ 2
 
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 611 666 zł. 
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 113 365 267 zł, z tego:
- bieżące w wysokości                                 82 444 250 zł,
- majątkowe w wysokości                            30 921 017 zł,
3. Uszczegółowienie dokonanych zmian, zawiera Załącznik Nr 2.
 
§ 3
 
1. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku.
     2. Wykaz zadań inwestycyjnych w 2011 roku otrzymuje brzmienie, jak w Załączniku Nr 3.
 
§ 4
 
Aktualizuje się Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu w 2011 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
 
§ 5
 
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 5.
 
 § 6
 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
 
§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Podpisał: Pan Sławomir Gołaszewski
                 Przewodniczący Rady
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 27-10-2011

Data udostępnienia w BIP: 07-11-2011 14:01

Data modyfikacji informacji: 07-11-2011 14:01