URP Nr VII/61/2011

 
Uchwała Nr VII/61/2011
Rady Powiatu Białostockiego
z dnia 26 maja 2011 roku
 
w sprawie powierzenia Gminie Tykocin zadania z zakresu publicznych dróg powiatowych
 
                Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 2005r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
 
§1
Powierzyć Gminie Tykocin zadanie z zakresu dróg publicznych powiatowych polegające na wzmocnieniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka – Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem.
  
§2
          Koszty zadania sfinansowane zostaną w 50% ze środków Powiatu Białostockiego i w 50% ze środków Gminy Tykocin
 
§3
1.    Warunki i tryb realizacji powierzonego zadania zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Tykocina.
2.    Warunki udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu powiatu zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Tykocina.
 
§4
                Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Białostockiego.
 
§5
                Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał:
Przewodniczący Rady
Sławomir Gołaszewski
 

Metryka strony

Podmiot udostępniający informacje: Sławomir Gołaszewski-Przewodniczący Rady

Opublikował: Agnieszka Mudzińska

Data wytworzenia informacji / dokumentu: 26-05-2011

Data udostępnienia w BIP: 14-06-2011 12:12

Data modyfikacji informacji: 14-06-2011 12:12